Tải bản đầy đủ

D10 khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng muc do 3

Câu 37:

[2H3-6.10-3] [THPT Lê Hồng Phong-HCM-HK2-2018] Trong không

gian với hệ tọa độ

, cho đường thẳng

và điểm

. Cho đường thẳng

song song với mặt phẳng
A.

.

B.

, mặt phẳng
đi qua


. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ
.

C.

.

D.

, cắt
đến


.

.

Lời giải
Chọn B
Mặt phẳng

có một véctơ pháp tuyến là

.

Gọi

.

Đường thẳng

đi qua

, cắt

và song song với mặt phẳng

nên


.
Khi đó, đường thẳng

đi qua

và nhận

làm véctơ chỉ

phương.
Suy ra

.

Câu 42: [2H3-6.10-3] (Sở GD Kiên Giang-2018-BTN) Trong không gian

và mặt phẳng
, vuông góc với


đến

A.

.

. Gọi
và song song với

, cho đường thẳng

là đường thẳng đi qua điểm

. Tính khoảng cách từ giao điểm của

ta được
B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Ta có: VTCP của
Đường thẳng


đi qua điểm

và VTPT của
và có VTCP là

Gọi

Vậy:

..
.


Câu 42. [2H3-6.10-3]

(SỞ GD-ĐT HẬU GIANG-2018-BTN) Trong không gian

đường thẳng

và mặt phẳng

qua điểm
điểm của
A.

, vuông góc với


đến

.

. Gọi
và song song với

cho

là đường thẳng đi

. Tính khoảng cách từ giao

ta được

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Đường thẳng
Mặt phẳng
Do

có véc tơ chỉ phương là

.

có véc tơ pháp tuyến là

vuông góc với

.

và song song với

nên

có véc tơ chỉ phương là:

.
Ta có.

Vậy

.

Câu 6: [2H3-6.10-3] (THPT Chuyên TĐN - TPHCM - HKII - 2017 - 2018 - BTN)
Tính khoảng cách từ điểm

đến đường thẳng

.

Lời giải
Gọi
Ta có


là hình chiếu của
nên

lên đường thẳng


.

nên

.
Vậy

.

.
----------HẾT----------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×