Tải bản đầy đủ

D15 PT giao tuyến của 2 mặt phẳng muc do 3

Câu 26.

[2H3-5.15-3] (THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN) Cho hai điểm
, mặt phẳng
của

. Đường thẳng

cách đều hai điểm

A.

.

,

nằm trên

,

sao cho mọi điểm


có phương trình là

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Ta có

;

phẳng,

nằm ở hai phía của mặt

.

Gọi

là mặt phẳng trung trực của

thuộc mặt phẳng
Mặt phẳng
là trung điểm củavà cách đều hai điểm

đi qua

. Khi đó

chính là đường thẳng

.

và có véc tơ pháp tuyến

là đường giao tuyến của

nên một véctơ chỉ phương của.


đi qua

. Vậy

có phương trình tham số là:

(

).

Câu 29: [2H3-5.15-3] (THPT CHuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN) Trong
không gian với hệ tọa độ
, cho hai mặt phẳng

. Các điểm

A.

. Khi đó
.

phân biệt cùng thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng

cùng phương với véctơ nào sau đây?
B.

. C.
Lời giải

.

D.

.

Chọn D
* Ta có:
* Do

* Do

,

.
nên đường thẳng

cũng là một véc tơ chỉ phương của

có véctơ chỉ phương là:

nên

.


Câu 7758:[2H3-5.15-3] [THPT CHUYÊN VINH-2017] Trong không gian với hệ tọa độ
là mặt phẳng chứa đường thẳng
phẳng

có phương trình

. Giao tuyến của

A.

.

B.

và vuông góc với mặt.

, gọi

đi qua điểm nào trong các điểm sau.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Ta có véc – tơ chỉ phương của đường thẳng.

Véc – tơ pháp tuyến của mặt phẳng
là mặt phẳng chứa đường thẳng

mặt phẳng

.

có phương trình

nên

và vuông góc với

có một véc – tơ pháp tuyến là
.

Gọi

, suy ra

Giao điểm của đường thẳng

có véc – tơ chỉ phương là
có phương trìnhvà mặt phẳng

.

Suy ra phương trình đường thẳng
Vậy

.

.

thuộc đường thẳng

.

Câu 7894:[2H3-5.15-3] [THPT chuyên KHTN lần 1 – 2017] Cho hai điểm ,
điểm

. Đường thẳng
có phương trình là

,

A.

.

B.

nằm trên

.

, mặt phẳng

sao cho mọi điểm của

C.

.

D.

cách đều hai

.

Lời giải
Chọn D
Ta có
phẳng
Gọi

;

là trung điểm củanằm ở hai phía của mặt

.
là mặt phẳng trung trực của

thuộc mặt phẳng. Khi đó

và cách đều hai điểm

Phương trình mặt phẳng

chính là đường thẳng

.

đi qua

và có véc tơ pháp tuyến

là:

.
Khi đó

là đường giao tuyến của

Véctơ chỉ phương của.
,

đi qua

.


Vậy
Câu 15:

có phương trình tham số là:

( là tham số).

[2H3-5.15-3](Sở Tiền Giang - 2018 - BTN) Trong không gian

cho hai điểm

,
. Gọi

, các điểm

,

và mặt phẳng
là đường thẳng thay đổi nằm trong mặt phẳng

lần lượt là hình chiếu vuông góc của

rằng khi
thì trung điểm của
định, phương trình của

A.

,

B.

,

trên

luôn thuộc một đường thẳng

C.

. Biết
cố

D.

Lời giải
Chọn B
Đường thẳng

cần tìm là giao của

với

là mặt phẳng trung trực của

hay

Phương trình

.
Gọi

là trung điểm của

PTTQ của
đường thẳngcần tìm là giao của

hay

.PTTS của d làTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×