Tải bản đầy đủ

D08 góc giữa đường thẳng và mặt phẳng muc do 4

Câu 43:
[2H3-6.8-4](THPT ĐẶNG
không gian với hệ toạ độ
Đường thẳng
qua trực tâm
cùng tạo với các đường
chỉ phương là
bằng
A.
.
Chọn A
Ta có

với
B.

THÚC HỨA-NGHỆ AN-LẦN 2-2018) Trong
, cho ba điểm
,
,
.

của tam giác
và nằm trong mặt phẳng
thẳng
,
một góc
có một véctơ
là một số nguyên tố. Giá trị của biểu thức

.

C.
Lời giải

,

.

D.

.

.

có véctơ pháp tuyến
:

.

Do

.

Ta có

TH1:

, do
,

,.

TH2:

, do
,

,

là số nguyên tố nên chọn

(loại) do

là số nguyên tố nên chọn
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×