Tải bản đầy đủ

D08 góc giữa đường thẳng và mặt phẳng muc do 3

Câu 8352:

[2H3-6.8-3] [THPT Hà Huy Tập-2017] Trong không gian với hệ tọa độ

đường thẳng
đến

mặt phẳng

chứa đường thẳng

đạt giá trị lớn nhất. Khi đó góc giữa mặt phẳng

A.

.

B.

.


sao cho khoảng cách từ

và trục

C.

.

, chothỏa mãn.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Đường thẳng
Gọi

có VTCP

là hình chiếu của

.
lên

,

là hình chiếu của
lớn nhất bằng

nhận

lên
khi


ta có:
. Khi đó

chứa

làm VTPT.
..
,

Trục

có VTCP

.
.
.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×