Tải bản đầy đủ

D12 PTĐT cắt 2 đường thẳng d1,d2, thỏa đk khác muc do 3

Câu 33. [2H3-5.12-3] (Sở GD và ĐT Đà Nẵng-2017-2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ
, cho hai đường thẳng

,

. Đường thẳng vuông góc với
A.

.

B.

C.

.

D.

và mặt phẳng
, cắt cả
có phương trình là:

.
.

Lời giải
Chọn C
Gọitìm vớilần lượt là giao điểm của đường thẳng cần

.
.

Vì đường thẳng cần tìm vuông góc với

nên có vectơ chỉ phương

cùng phương với

.
Do đó

, suy ra

,

. Thay vào các đáp án

ta thấy C thỏa mãn.
Câu 40:


[2H3-5.12-3]

(THPT CHUYÊN KHTN - LẦN 1 - 2018) Phương trình

đường thẳng song song với đường thẳng
thẳng

;

và cắt hai đường
là:

A.

.

B.

C.

.

D.

.
.

Lời giải
Chọn B
Vectơ chỉ phương của
Gọiđường


thẳng

.
cần

tìm,

.

Suy

ra:

.
Khi đó:

.

Vì đường thẳng

song song với đường thẳng

nên

Suy ra:
Thay

cùng phương với
.

vào đường thẳng

ta thấy

.

.


Vậy phương trình đường thẳng

.

Câu 35: [2H3-5.12-3] [SGD NINH BINH _ 2018 _ BTN _ 6ID _ HDG] Trong không gian
hai đường thẳng
Đường thẳnglần lượt có phương trình là

cắt cả hai đường thẳng

,

, cho.

và song song với đường thẳng

có phương trình là
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Gọi
là mặt phẳng chứa hai đường thẳng
Khi đó
Gọi

đi qua
là VTPT củavà có cặp véctơ chỉ phương

,

.

. Khi đó

Phương trình
Gọi

là giao điểm của đường thẳng:

.

Đường thẳng
Câu 361:

đi qua

và có VTCP

có phương trình:

[2H3-5.12-3] Trong không gian với hệ tọa độ


.

B..

C.
Lời giải

Chọn A
Gọi là đường thẳng cần tìm
Gọi

cho hai đường thẳng

. Phương trình đường thẳng song song với

và cắt hai đường thẳng

A.

.

.

D.

.


có vectơ chỉ phương
cùng phương
có một số

thỏa

Ta có
đi qua điểm

và có vectơ chỉ phương

Vậy phương trình của.

Câu 17: [2H3-5.12-3] (THTT - Số 484 - Tháng 10 - 2017 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ
, cho mặt phẳng
thẳng

cắt

đoạn

.

A.và đường thẳng
lần lượt tại

.sao cho

B.

.

. Đường
là trung điểm

C.

.

. Tính độ dài

D.

.

Lời giải
Chọn C.


nên, do đó

là trung điểm

.
nênnên

, do đó

Suy ra.

Vậy
Câu 7771:

.

.
[2H3-5.12-3] Trong không gian với hệ tọa độ
và mặt phẳng

song với

, cắtlần lượt tại

cho hai đường thẳng
Viết phương trình của đường thẳng

.

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D.
Gọi
Do đường thẳng
Khi đó


song song với

. Suy ra

.

nên

.
.

song


Ta có

.

Với

thì

Với

thì

( loại do không có đáp án thỏa mãn ).


Vậy

.
.

Câu 7925:
[2H3-5.12-3] [THPT Hoàng Văn Thụ - Khánh Hòa - 2017] Trong không gian với hệ
trục tọa độ
, cho hai đường thẳng
có phương trình lần lượt là
.

Phương

trình

và cắt cả hai đường thẳng

đường

thẳng

vuông

góc

với

là.

A.

.

B.

C.

.

D.

.
.

Lời giải
Chọn A
Gọi 2 giao điểm của đường thẳng

.

.
.
.
.
.

Đường thẳng
Câu 7974.

qua

và có VTCP

[2H3-5.12-3] [THPT Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình)- 2017] Trong không gian

rằng tồn tại một đường

;

;

đi qua điểm

, biết

cắt đồng thời cả ba đường thẳng

.

Khẳng định nào sau đây là đúng.
A.
.
B.
.
Chọn B
Nếu

.

.

C.
Lời giải

.

D.

.


Gọi

,

là hai điểm thuộc

Đường thẳng

Với

.

qua ba điểm

thì có

.

đường thẳng đi qua

Nếu

và cắt ba đường

là:

.

.

Gọi

.

cắt ba đường

khi

.

Hệ này vô nghiệm.
Vậy chỉ có
Câu 42.

đường thẳng

cắt ba đường thẳng

khi

.

[2H3-5.12-3] (THPT THÁI PHIÊN-HẢI PHÒNG-Lần 4-2018-BTN) Trong không gian
và hai đường thẳng
đi qua điểm

A.

.

,

và cắt cả hai đường thẳng

tại

B. .

C.
Lời giải

Chọn C
Điểm

. Đường thẳng

. Độ dài đoạn thẳng

.

D.

.
.
;

Do

,

,

thẳng hàng nên

, cho điểm

.
,

cùng phương nên
(tách MT).

.

bằng

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×