Tải bản đầy đủ

D08 góc giữa đường thẳng và mặt phẳng muc do 1

Câu 38:

[2H3-6.8-1](THPT VĨNH VIỄN - TP.HCM - HKII - 2017) Cho
. Góc giữa
A.

.

B.

là:

.

C.
Lời giải


.

D.

.

Chọn A
Đường thẳng

có véctơ chỉ phương là

và mặt phẳng

có véctơ pháp tuyến là

.
Gọi

Câu 8351:

là góc hợp bởi giữa. Ta có

[2H3-6.8-1] [BTN 170 -2017] Trong không gian với hệ tọa độ
và mặt phẳng

đúng?
A. Góc tạo bởi
C.

.lớn hơn

, cho đường thẳng. Khi đó khẳng định nào sau đây là
.

B.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Ta có

. Suy ra Góc tạo bởilớn hơn

đúng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×