Tải bản đầy đủ

D11 PTĐT qua 1 điểm, thỏa đk khác muc do 2

Câu 32: [2H3-5.11-2] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q Trị - HKII - 2016 - 2017 - BTN) Cho
và mặt phẳng
đi qua

, vuông góc với

A.

.

. Viết phương trình tham số đường thẳng
.

B.

.

C.

.


D.

.

Lời giải
Chọn C
* Vì

đi qua

, vuông góc với

* Vậy phương trình tham số của

nên


có một vectơ chỉ phương là

.

.

Câu 7971.

[2H3-5.11-2] [BTN 167- 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
cho
Gọi là trục đường tròn ngoại tiếp
Phương trình tổng
quát của là
A.

.

B.

C.

.


D.

.
.

Lời giải
Chọn A
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×