Tải bản đầy đủ

D09 PTĐT qua 1 điểm, vừa cắt – vừa vuông góc với d muc do 3

Câu 11:

[2H3-5.9-3] (THPT Chuyên TĐN - TPHCM - HKII - 2017 - 2018 -

BTN) Trong không gian với hệ tọa độ

thẳng

, cho điểm

. Phương trình đường thẳng

đường thẳng

và đường

đi qua

, vuông góc và cắt

là


A.

.

B.

C.

.

D.

.
.

Lời giải
Chọn B
Đường thẳng

có một VTCP là

Gọi

.

Ta có
Đường thẳng

đi qua

, một VTCP là

có phương trình là

.
Câu 5: [2H3-5.9-3] (THPT Chuyên TĐN - TPHCM - HKII - 2017 - 2018 - BTN)
Trong không gian với hệ tọa độ

, cho điểm. Viết phương trình đường thẳng
đường thẳng

và đường thẳng

đi qua

, vuông góc và cắt

.
Lời giải

Đường thẳng
Gọi

có một véc tơ chỉ phương là

. Ta có

nên

tơ chỉ phương của đường thẳng
Mặt khác

.
và

là một véc

.

nên

. Suy ra

Vậy phương trình chính tắc của đường thẳng

.

là

.

Câu 45: [2H3-5.9-3] [Đề thi thử-Liên trường Nghệ An-L2] Trong không gian với hệ tọa độ vuông
góc

, cho mặt phẳng

trình đường thẳng

nằm trong mặt phẳng

và đường thẳng

. Phương

, đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng


A.

.

B.

.

C.

.

D.

.


Hướng dẫn giải
Chọn A
Gọi

Tọa độ

thỏa mãn hệ

Do
Đường thẳng.

nên nhận
đi qua

là một véctơ chỉ phương.
nên

có dạng

.

Câu 24: [2H3-5.9-3] [LẠNG GIANG SỐ 1] [2017] Trong không gian với hệ tọa độ
thẳng
nằm trong

và mặt phẳng
sao cho

A.

Phương trình đường thẳng

cắt và vuông góc với đường thẳng
.

C.

cho đường

.B.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Vectơ chỉ phương của

, vectơ pháp tuyến của.

.

Tọa độ giao điểm

là nghiệm của hệ

Lại có
Vậy đường thẳng, mà
đi qua

.

. Suy ra
và có VTCP

.

.
nên có phương trình


Câu 376: [2H3-5.9-3] [Đề minh họa L1 – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
và đường thẳng
thẳng

đi qua

có phương trình:

, vuông góc và cắt

cho điểm

. Viết phương trình đường

.

A.

.

B.

C.

.

D.

.
.

Lời giải
Chọn B
Do

cắt

nên tồn tại giao điểm giữa chúng. Gọi

Phương trình tham số của

. Do

, suy ra

.
Do
Theo đề bài,
). Suy ra

nên

là vectơ chỉ phương của

vuông góc

nên

.

,

(

. Giải được

là vector chỉ phương của

. Vậy

Câu 31: [2H3-5.9-3](Chuyên Vinh - Lần 1 - 2018 - BTN) Trong không gian
và mặt phẳng
thẳng nào nằm trong mặt phẳng

. Trong các đường thẳng sau, đường

, đồng thời vuông góc và cắt đường thẳng

A.

.

B.

B.

.

D.

.
.

Lời giải
Chọn B
Phương trình tham số của đường thẳng

.

.
Vectơ chỉ phương của
Vectơ chỉ pháp tuyến của
, cho đường thẳng

?


Ta có

.

Đường thẳng cần tìm qua điểm

.

, nhận một VTCP là

nên có PTTSTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×