Tải bản đầy đủ

D06 góc giữa hai mặt phẳng muc do 2

Câu 28:

[2H3-6.6-2] [Chuyên Nguyễn Quang Diệu - Đồng Tháp - 2018 -

BTN] Trong không gian với hệ trục tọa độ
hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ
giữa mặt

và mặt phẳng

A.

, cho điểmxuống mặt phẳng

:

, số đo góc


bằng bao nhiêu?

B.

C.
Lời giải

D.

Chọn A
là hình chiếu vuông góc của
Do đó

xuống mặt

có vectơ pháp tuyến là

nên

.

.

có vectơ pháp tuyến là

.
.

Suy ra

.

Câu 43. [2H3-6.6-2] (Chuyên Thái Bình-Thái Bình-L4-2018-BTN) Trong không gian với hệ trục tọa độ

cho mặt phẳng
phẳng
A.

, mặt phẳng,

,

. Cosin của góc giữa hai mặt.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A

Ta có véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng, véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng.
Gọi

là góc giữa hai mặt phẳng

,

ta có
.

Câu 34.

[2H3-6.6-2] (CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI) Trong không gian với hệ tọa độ
phẳng
A.

,
.

B.

. Góc giữa
.

Chọn A
có VTPT

C.
Lời giải
.

., cho hai mặt


D.

.


có VTPT

. Gọi

là góc giữa hai mặt phẳng

,

.

.
Câu 36.

[2H3-6.6-2] (TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN ) Trong không gian với hệ trục tọa độ
, cho hai mặt phẳng
mặt phẳng
A.,

. Tính góc

giữa hai

.

.

B.

.

C.
Lời giải

.

D.

.

Chọn D
Ta có
Góc

;
giữa hai mặt phẳng

.


tính thông qua góc giữa hai véc tơ

.
Vậy

.

;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×