Tải bản đầy đủ

D07 PTĐT qua 1 điểm, cắt d, có liên hệ với mp (p) muc do 3

Câu 34: [2H3-5.7-3] (Sở GD Cần Thơ-Đề 323-2018) Trong không gian
qua điểm

, song song với mặt phẳng

đường thẳng

A.

, đường thẳng đi
đồng thời cắt

có phương trình là

.

B.

.

C.


.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Gọi đường thẳng cần tìm là

. GọiĐường thẳng

nên

đi quaphương trình tham số là
Câu 30:

.

có véctơ chỉ phương là.

[2H3-5.7-3](THPT ĐẶNG THÚC HỨA-NGHỆ AN-LẦN 2-2018)

Trong không gian

, cho đường thẳng


và mặt

phẳng
. Đường thẳng
đi qua
song song với mặt phẳng
có phương trình là

, cắt

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.Lời giải
Chọn D
Mặt phẳng
Gọi
Do
Khi đó

có một véctơ pháp tuyến là

là giao điểm của
song

song

với, ta có:

mặt

phẳng

là một véctơ chỉ phương của

.
suy ra
nên


Câu 39. [2H3-5.7-3] [SGD SOC TRANG_2018_BTN_6ID_HDG] Trong không gian với hệ
trục

tọa

độ

,

cho

đường

thẳng

và điểm
cắt

,

mặt

. Viết phương trình đường thẳng

và song song với mặt phẳng

phẳng

đi qua

.

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Gọi

.
có VTPT là

.
.

Vậy

.

Câu 33. [2H3-5.7-3](SỞ GD-ĐT HẬU GIANG-2018-BTN) Trong không gian với hệ tọa độ
, cho đường thẳng
qua điểm

nằm trong mặt phẳng

, đồng thời đi

và cắt đường thẳng

phương của
A.


.

B.

.

. Một véc tơ chỉ
C.

.

D.

.
Lời giải
Chọn B
Gọi
Do

khi đó ta có
nên

là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng
. Mà

.

nên
.

Vậy một vec tơ chỉ phương của là
.
Câu 41:
[2H3-5.7-3] (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 1 - 2017 - 2018
- BTN) Trong không gian
, Cho mặt phẳng

đường thẳng

. Đường thẳng

nằm trong mặt phẳng

đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng


có phương trình


A.

.

B.

.

C.

.

D.

.
Lời giải
Chọn A
Phương trình tham số của đường thẳng
Gọi

là giao điểm của

.

. Khi đó tọa độ của

là thỏa

mãn

.

Mặt phẳng

có VTPT

; Đường thẳng

có VTCP

.
Ta có

.

Đường thẳng

nằm trong mặt phẳng

góc với đường thẳng
Do đó

đi qua

.
và nhận

Vậy phương trình của

đồng thời cắt và vuônglàm một VTCP.
.

Câu 23: [2H3-5.7-3] (THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN) Trong
không gian

, cho đường thẳng
. Đường thẳng nằm trong

phương trình là:

và mặt phẳng
, cắt và vuông góc với
A.

.

B.

C.

.

D.

.
.

Lời giải
Chọn C
Phương trình tham số của

.

Xét phương trình

.

Vậy đường thẳng

cắt mặt phẳng

Gọitại

.

lần lượt là vectơ chỉ phương của

tuyến của mặt phẳng

và vectơ pháp

. Khi đó một vectơ chỉ phương của đường thẳng cần tìm là

.
Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là:

.

Câu 8423: [2H3-5.7-3] [TT Hiếu Học Minh Châu-2017] Trong không gian với hệ toạ độ
, cho đường thẳng

nằm trong mặt phẳng

đồng thời đi qua điểm

và cắt đường thẳng
là.
A.

.

. Một vectơ chỉ phương của

B.

.

C.

.

D.

.
Lời giải
Chọn D

.
Cách 1:
Gọi

là giao điểm của
, VTPT của

Ta có:

.
.
.


. Vậy

.

.
Cách 2:
Gọi

.
.
.
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×