Tải bản đầy đủ

D05 xét VTTĐ giữa đt và mc muc do 2

Câu 36: [2H3-6.5-2](CỤM CÁC TRƯỜNG CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG-LẦN 22018) Trong không gian với hệ tọa độ

, cho

. Đường thẳng
A.

B.

và mặt cầu

và mặt cầu
có bao nhiêu điểm chung?

C.
Lời giải

D. Vô số

Chọn C
Ta có phương trình đường thẳng

Mặt cầu

có tâm

Nhận xét
luôn cắt mặt cầu

.
và bán kính

do đó đường thẳng

.

đi qua tâm

tại hai điểm phân biệt.

của mặt cầu

nên đường thẳngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×