Tải bản đầy đủ

D07 PTĐT qua 1 điểm, cắt d, có liên hệ với mp (p) muc do 2

Câu 45:

[2H3-5.7-2] [Chuyên Nguyễn Quang Diệu - Đồng Tháp - 2018 -

BTN] Trong không gian với hệ tọa độ
, đường thẳng
thẳng

, cho mặt phẳng

và điểm

đi qua điểm

cắt

. Viết phương trình đường

và song song với mặt phẳng

A.


B.

C.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Ta có một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng
Gọithì

.
.

Do đường thẳng

song song với mặt phẳng

nên ta có

.
Với

thì

một véc tơ chỉ phương của đường thẳng.
Vậy phương trình đường thẳng
.

Câu 39: [2H3-5.7-2] (Sở GD Thanh Hoá – Lần 1-2018 – BTN) Trong không gian với hệ trục tọa độ
, cho đường thẳng

:

, mặt phẳng

. Viết phương trình đường thẳng

đi qua

cắt

:

và điểm

và song song với mặt phẳng

.
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Gọi giao điểm của
Vì đường thẳng

nên ta có:

.

song song với mặt phẳng

nên:
.

Suy ra:

.

Phương trình đường thẳng
Câu 29:

đi qua

và nhận

làm vtcp:

.

[2H3-5.7-2](SỞ GD-ĐT PHÚ THỌ-Lần 2-2018-BTN) Trong không gian
thẳng
trong

và mặt phẳng
cắt và vuông góc với

có phương trình

, cho đường

.Đường thẳng

nằm


A.

.

C.

.

B.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Phương trình tham số của
Tọa độ giao điểm

củaVTCP của
nằm trong

cắt và vuông góc với

phương trình:
Câu 13.

suy ra

đi qua

có VTCP

nên có

.

[2H3-5.7-2] (THPT SỐ 2 AN NHƠN) Trong không gian với hệ tọa độ
, đường thẳng d có phương trình
trình

. Đường thẳng

và mặt phẳng

, cho điểm
có phương

đi qua điểm A, cắt d và song song với mặt phẳng

có phương trình là?
A.

.

B.

C.

.

D.

.

.
Câu 21.

[2H3-5.7-2](THPT

QUANG

TRUNG)

và điểm

Cho

đường

. Đường thẳng

thẳng

,

qua A cắt d và song song với

có phương trình là:
A.

B.

C.

D.

Câu 28: [2H3-5.7-2] (Toán Học Tuổi Trẻ - Lần 6 – 2018) Trong không gian với hệ tọa độ
mặt phẳng

điểm

phương trình đường thẳng
điểm cạnh
.

cắtvà đường thẳng
lần lượt tại hai điểm. Tìm
sao cho

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

. Cho

là trung


Lời giải
Chọn D
Ta có
Do

. Giả sử

là trung điểmnên

.

nên ta có phương trình

Do đó,

.

.
là vectơ chỉ phương của đường thẳng

.

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là

.

Câu 30: [2H3-5.7-2] (Chuyên Quang Trung - BP - Lần 4 - 2017 - 2018) Trong không gian
đường thẳng

và mặt phẳng

, song song với mặt phẳng

. Đường thẳng

đồng thời cắt đường thẳng

A.

B.

C.

D.

, cho
đi qua

có phương trình là

Lời giải
Chọn D
Phương trình tham số của

Mặt phẳng

.

có véc tơ pháp tuyến

Giả sử

.

.
là véc tơ chỉ phương của

.

. Vậy phương trình đường thẳng

.

Câu 34: [2H3-5.7-2](Sở GD-ĐT Cần Thơ -2018-BTN) Trong không gian
điểm

, song song với mặt phẳng

, đường thẳng đi qua

đồng thời cắt đường thẳng

có phương trình là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Gọi đường thẳng cần tìm là


. Gọi
nên

.


Đường thẳng

đi quatrình tham số là
Câu 13:

có phương

.

[2H3-5.7-2]

(THPT Sơn Tây - Hà Nội - 2018 – BTN – 6ID – HDG) Trong không gian

, cho điểm

, đường thẳng

có phương trình
mặt phẳng

có véctơ chỉ phương là

có phương trình

. Đường thẳng

và mặt phẳng

đi qua điểm

, cắt

và song song với

có phương trình là

A.

B.

C.

D.
Lời giải

Chọn A
Gọigiao

điểm

của.

Đường

làm vec tơ chỉ phương.


nên

. Suy ra
. Suy ra

Vec tơ chỉ phương của đường thẳng
Phương trình đường thẳng

:

:
.

.

thẳng

nhậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×