Tải bản đầy đủ

D03 xét VTTĐ giữa đt và mp muc do 3

Câu 29: [2H3-6.3-3] [THTT – 477] [2017] Cho hai đường thẳng
Mặt phẳng cách đều hai đường thẳng

.

có phương trình là

A.
C.

B.
D.
Lời giải

Chọn D
qua


và có VTCP là

qua

và có VTCP là.

;

Vậy mặt phẳng

, suy ra

, nên

cách đều hai đường thẳng

đi qua trung điểm

của đoạn thẳng

Vậy phương trình mặt phẳng
Câu 8223.

;

là chéo nhau.

là đường thẳng song song với.

cần lập là:

.[2H3-6.3-3] [THPT LƯƠNG TÀI 2 – 2017] Trong không gian với hệ trục tọa độ

cho

đường

thẳng


,

.

trình:

.Xét

là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của

song song với mặt phẳng
A.

phương

mặt

,
phẳng

để đường thẳng

?
B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Ta có.
.
Câu 8226.

[2H3-6.3-3] [THPT Hà Huy Tập – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ

đường

thẳngphương
với

song với mặt phẳng

.

trình
là tham số thực. Tìm

Xét

mặt

sao cho đường thẳng

cho
phẳng
song


A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Đường thẳng

có một VTCP

Mặt phẳng

có một VTPT

.
.
.

Câu 8227.

[2H3-6.3-3] [THPT Đặng Thúc Hứa – 2017] Trong không gian với hệ trục tọa độ

cho đường thẳng

. Xét mặt phẳng

thực. Tìm tất cả các giá trị của

để mặt phẳng

A.

.

.

C.B.
.

D.là tham số

song song với đường thẳng

.

.
Lời giải

Chọn A
Đường thẳng
Mặt phẳng

đi qua

có VTCP

có VTPT

.

.

.
Câu 8228.

[2H3-6.3-3] [THPT chuyên Lê Thánh Tông – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
, cho mặt phẳng
.

Xác định
A.

biết

song song với

.

B.

.

.

C.
Lời giải

.

D.

.

Chọn D
có véctơ pháp tuyến
có véctơ chỉ phương

.

.

song song với
Câu 8233.

.

[2H3-6.3-3] [THPT Tiên Lãng – 2017] Trong không gian với hệ trục tọa độ

mặt phẳng
vuông góc với
A.
.

và đường thẳng
thì:
B.

.

C.
Lời giải

Chọn D

, cho

. Để đường thẳng
.

D.

.


Mặt phẳng

có VTPT là

Đường thẳng

có VTCP là

Để đường thẳng

.
.

vuông góc với

thìcùng phương.

Do đó ta có
Câu 8235.

.

[2H3-6.3-3] [THPT NGUYỄN QUANG DIÊU – 2017] Cho đường thẳng
và mặt phẳng

vuông góc với
A.
.

. Tìm giá trị của tham số

để

.
B.

.

C.
Lời giải

.

D.

.

Chọn A
Đề đường thẳng
Câu 8240.

vuông góc mặt phẳng

thì

hay

.

[2H3-6.3-3] [THPT Lương Tài – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc

, cho đường thẳng
Mặt phẳng
A.
.

, mặt phẳng

song song
B.

khi.
.

có phương trình

C.
Lời giải

.

D.

.

.

Chọn A
Đường thẳng

có vectơ chỉ phương

có vectơ pháp tuyến
song song với
Câu 8242.

, mặt phẳng

.
khi

.

[2H3-6.3-3] [THPT Tiên Du 1 – 2017]
và đường thẳng

vuông góc với
.
A.
.

B.

.

Mặt phẳng

có vectơ pháp tuyến

Đường thẳng

co vectơ chỉ phương
Thì

C.
Lời giải

.

.
.
sao cho

Trong không gian
. Tìm cặp số

Chọn C

vuông góc với

.

.

D.

cho
sao cho

.


.
Câu 8249.

[2H3-6.3-3] [THPT Đặng Thúc Hứa – 2017] Trong không gian với hệ trục tọa độ

cho đường thẳng

. Xét mặt phẳng

thực. Tìm tất cả các giá trị của
A.

.

C.để mặt phẳng

là tham số

song song với đường thẳng
B.

.

.

D.Lời giải
Chọn A
Đường thẳng
Mặt phẳng

đi qua

có VTCP

có VTPT

.

.

.

.

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×