Tải bản đầy đủ

D02 xét VTTĐ giữa 2 đt muc do 1

Câu 39:

[2H3-6.2-1](THPT VĨNH VIỄN - TP.HCM - HKII - 2017) Hai đường thẳng

;
A. Chéo nhau.

B. Trùng nhau.

C. Song song nhau.
Lời giải

D. Cắt nhau.

Chọn D
Đường thẳng

đi qua điểm

Đường thẳng


đi qua điểm

và có véctơ chỉ phương
và có véctơ chỉ phương

,
Ta có
Câu 7.

,

.
.

.

không cùng phương và

nêncắt nhau.

[2H3-6.2-1] (CHUYÊN SƠN LA) Trong không gian với hệ tọa độ
thẳngA.

song song với

C.

chéo

cho hai đường

. Xét vị trí tương đối giữa.

B.

.

trùng

D. cắt
Lời giải.

.
.

Chọn A
qua

và có VTCP

qua
Dễ thấy
Câu 8.

và có VTCP
cùng phương vớinên suy ra

song song với

.

[2H3-6.2-1] (THPT CHUYÊN BIÊN HÒA) Trong không gian với hệ trục toạ độ

hai đường thẳngđường thẳng nêu trên?
A. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
C. Vừa cắt nhau vừa vuông góc.

. Kết luận gì về vị trí tương đối hai

B. Không vuông góc và không cắt nhau.
D. Vuông góc nhưng không cắt nhau.
Lời giải

Chọn C
Chọn
Ta có
Mặt khác, ta có

là hai điểm lần lượt thuộc đường thẳng


nên
nên

cắt

, cho

nên
.

Vậy hai đường thẳng vừa vuông góc, vừa cắt nhau..


Câu 8201.

[2H3-6.2-1] [THPT Tiên Du 1 – 2017 ] Trong không gian


A. Chéo nhau.

, cho hai đường thẳng

. Khi đó vị trí tương đối của
B. Cắt nhau.

C. Trùng nhau.
Lời giảiD. Song song.

Chọn D
Ta có vectơ chỉ phương của

Vậy
(loại). Vậy

đường thẳng

. Lại có điểmlần lượt là

. Thay tọa độ
Do đó

;

vào

đường thẳng song song.

’ ta có

.

là.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×