Tải bản đầy đủ

D11 PTMP chứa 1 đường thẳng, thỏa đk về góc, khoảng cách muc do 4

Câu 46:

[2H3-4.11-4]

không

gian

(THPT Kim Liên-Hà Nội -Lần 2-2018-BTN)
,

cho

hai

điểm

,
Mặt phẳng
mặt cầu

đi qua

Trong

mặt
,

cầu

và cắt

theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính
.

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Mặt cầu

có tâm

Đường thẳngvà bán kính
đi qua điểm

.

, có một VTCP là

luôn cắt mặt cầu

theo giao tuyến là đường

tròn
có bán kính nhỏ nhất
Gọi

,

lớn nhất.

lần lượt là hình chiếu vuông góc của

Do đó

lớn nhất

hay mặt phẳng

lênvuông góc với

Tìm
Ta có
Mặt phẳng

đi qua

, có một VTPT là
. Vậy

, ta có:

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×