Tải bản đầy đủ

D01 xét VTTĐ giữa 2 mp muc do 1

Câu 4.

[2H3-6.1-1] (THPT HAI BÀ TRƯNG) Trong không gian

, cho hai mặt phẳng

;
Vị trí tương đối củaA. Song song.
C. Vuông góc.

B. Cắt nhưng không vuông góc.
D. Trùng nhau.
Lời giải

Chọn B
.
. Vậy vị trí tương đối của

Câu 6:

là cắt nhưng không vuông góc.

[2H3-6.1-1] (THPT Tây Thụy Anh - Thái Bình - Lần 2 - 2018 - BTN) Trong không gian
cho mặt phẳng
. Trong các mặt phẳng sau tìm mặt phẳng vuông góc
với mặt phẳng

?

A.
C.

.

B.

.

D.

.
.

Lời giải
Chọn A
Mặt phẳng

có VTPT là

Mặt phẳng

vuông góc với mặt phẳng

Nhận thấy mặt phẳng

.
khi và chỉ khi
có VTPT.
thì

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×