Tải bản đầy đủ

D02 PTĐT qua 1 điểm, dễ tìm VTCP (không dùng t c h) muc do 1

Câu 45:

[2H3-5.2-1](THPT VĨNH VIỄN - TP.HCM - HKII - 2017) Phương trình tham số của đường
thẳng

đi qua hai điểm

A.

.B..

C.


.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Ta có:
Thế tọa độ điểm

là vectơ chỉ phương của đường thẳng
vào phương trình đường thẳng

Ta có:

,

.

.

.

Vậy phương trình tham số của đường thẳng
Câu 4:

. Loại đáp án.

[2H3-5.2-1](CỤM CÁC TRƯỜNG CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG-LẦN 22018) Trong không gian với hệ tọa độ

, cho

. Viết phương trình đường thẳng qua
A.


B.

và mặt phẳng

và vuông góc với mặt phẳng

C.

?

D.

Lời giải
Chọn B
Đường thẳng cần tìm qua

và có một vectơ chỉ phương là

Ta có phương trình đường thẳng cần tìm là:

.

.

Câu 31: [2H3-5.2-1](CỤM CÁC TRƯỜNG CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG-LẦN 22018) Trong không gian với hệ tọa độ

, cho điểm

. Viết phương trình đường thẳng
A.

B.

C.

D.

đi qua

và mặt phẳng
và vuông góc với

.

Lời giải
Chọn A
Do

vuông góc với

nên VTPT của

cũng là VTCP của

VTCP

.


Đường thẳng

đi qua

và vuông góc với

có phương trình là:

.

Câu 21: [2H3-5.2-1](THPT Năng Khiếu - TP HCM - Lần 1 - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ
, cho hai điểm

,

. Viết phương trình đường thẳng

A.

B.

C.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Ta có

.

Đường thẳng

đi qua điểm

Vậy phương trình của
Câu 7:

và nhận véctơlàm véctơ chỉ phương.

.

[2H3-5.2-1] (THPT Hậu Lộc 2 - Thanh Hóa - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian tọa độ
, đường thẳng đi qua điểm

và có vectơ chỉ phương

có phương

trình là
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Đường thẳng đi qua điểm

và có vectơ chỉ phương

có phương trình là

.
Câu 3:

[2H3-5.2-1] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q Trị - HKII - 2016 - 2017 - BTN) Cho đường
thẳng

. Đường thẳng nào sau đây song song với

A.

.

B.

C.

.

D.

?
.
.

Lời giải
Chọn B
Đường thẳng

đi qua điểm

 Xét đáp án A: Đường thẳng
Ta thấy điểm

và có vectơ chỉ phương là
có cùng vectơ chỉ phương với

thuộc đường thẳng

 Xét đáp án B: Đường thẳng

do

có cùng vectơ chỉ phương với

.

và đi qua điểm

.

. Vậy loại đáp án A.
và đi qua điểm

.


Ta thấy điểm

do

. Vậy chọn đáp án B.

 Xét đáp án C: Đường thẳng

không có cùng vectơ chỉ phương với

 Xét đáp án D: Đường thẳng

có cùng vectơ chỉ phương với

Ta thấy điểm

Câu 3:

không thuộc đường thẳng

thuộc đường thẳng

. Vậy loại đáp án C.

và đi qua điểm

do

.

. Vậy loại đáp án D.

[2H3-5.2-1](Sở GD và ĐT Cần Thơ - 2017-2018 - BTN) Trong không gian
thẳng đi qua điểm

và vuông góc với mặt phẳng

, đường

có phương trình


A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Đường thẳng đi qua điểm
một vectơ chỉ phương

và vuông góc với mặt phẳng

nên có

có phương trình là:

Câu 3: [2H3-5.2-1] [Sở GD và ĐT Cần Thơ - mã 301 - 2017-2018-BTN] Trong không
gian

, đường thẳng đi qua điểm

và vuông góc với mặt phẳng

có phương trình là.
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Gọi

là đường thẳng cần tìm. Ta có vectơ chỉ phương của

Phương trình đường thẳng

là:.

.

Câu 3: [2H3-5.2-1] (Sở GD Cần Thơ-Đề 324-2018) Trong không gian
,
đường thẳng đi qua điểm
và vuông góc với mặt phẳng
có phương trình là
A.

.
.

B.


C.

.

D.

.
Lời giải
Chọn A
Ta có một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng
Đường thẳng đi qua điểmvà vuông góc với mặt phẳng

có một véc tơ chỉ phương là
trình là

.

nên có phương

.

Câu 16: [2H3-5.2-1] (Sở GD Cần Thơ-Đề 323-2018) Trong không gian
, đường thẳng đi qua
điểm
và vuông góc với mặt phẳng
có phương trình là
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Đường thẳng

vuông góc với mặt phẳng

Phương trình đường thẳng

.

Câu 2: [2H3-5.2-1](CHUYÊN VINH LẦN 3-2018) Trong không gian
, cho
điểm
và mặt phẳng
Đường thẳng đi qua điểm
và vuông góc với mặt phẳng

có phương trình là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Do đường thẳng
tuyến của
qua điểm

cần tìm vuông góc với mặt phẳngnên véctơ pháp

cũng là véctơ chỉ phương của
nên phương trình chính tắc của. Mặt khác

đi
.

Câu 34: [2H3-5.2-1] (Lớp Toán - Đoàn Trí Dũng -2017 - 2018) Viết phương trình đường
thẳng đi qua hai điểm

?
A.

. B.

.

C.

. D.

.


Lời giải
Chọn D
Ta có
Câu 9:

nên phương trình chính tắc của đường thẳng.

[2H3-5.2-1](SGD BINH THUAN_L6_2018_BTN_6ID_HDG) Trong không gian
hai điểm. Phương trình chính tắc của đường thẳng

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

, choLời giải
Chọn B
Ta có

qua

có vectơ chỉ phương

:

.

Câu 15: [2H3-5.2-1] [SDG PHU THO_2018_6ID_HDG] Trong không gian
điểm

và có véc tơ chỉ phương

A.

.

B.

, đường thẳng đi qua

có phương trình::
. C.

. D.

.

Lời giải
Chọn D
Đường thẳng đi qua điểm

và có véc tơ chỉ phương

có phương trình

.

Câu 15: [2H3-5.2-1] [SGD NINH BINH _ 2018 _ BTN _ 6ID _ HDG] Trong không gian
, cho
điểm
. Đường thẳng đi qua
và song song với trục
có phương trình là
A.

.

B.

. C.

. D.

.

Lời giải
Chọn D
Đường thẳng đi qua

và song song với trục

phương nên có phương trình:
Câu 742.

làm vectơ chỉ

.

[2H3-5.2-1] (THPT CHUYÊN BIÊN HÒA) Phương trình nào sau đây là phương trình

chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm
A.

nên nhận

.


B.

?
.


C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Ta có
Câu 24.

nên phương trình chính tắc của đường thẳng[2H3-5.2-1] (CỤM 2 TP.HCM) Trong không gian với hệ tọa độ

viết phương trình tham

số của đường thẳng

A.

B.

C.

D.

Lời giải
Chọn C
Ta có

đi qua điểm

có véctơ chỉ phương

Do đó phương trình tham số là

Câu 30.

.

[2H3-5.2-1] (TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT AN LÃO) Cho đường thẳng
điểm
thẳng

và có véctơ chỉ phương

. Phương trình tham số của đường

B.

C.

D.

[2H3-5.2-1] (CHUYÊN THÁI BÌNH L3) Trong không gian với hệ trục
thẳng

đi qua điểm

của đường thẳng
A.

đi quaA.

Câu 32.

.

.

và có véctơ chỉ phương

, cho đường

. Phương trình tham số


B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Cách 1: Để ý rằng chỉ có duy nhất đường thẳng trong phương án A là đi qua điểm
Cách 2:

có vectơ chỉ phương

.

và đi qua điểm

nên


Câu 36.

[2H3-5.2-1] (THPT CHU VĂN AN) Trong không gian
trục
?
A.

.

B.

.

tìm phương trình tham số của

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Trục

qua điểm

và có véctơ chỉ phương

Do đó có phương trình tham số của trục

..

Câu 16: [2H3-5.2-1] (THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN) Trong không
gian

, đường thẳng đi qua điểm

và vuông góc với mặt phẳng

có phương trình là:
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Đường thẳng

đi qua điểm

phương nên
Câu 16:

nhận vectơ pháp tuyến

là vectơ chỉ

.

[2H3-5.2-1] (SGD - Quảng Nam - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Phương

trình tham số của đường thẳng đi qua điểm
phương

và có vectơ chỉ

là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Câu 3:

[2H3-5.2-1] (Tổng Hợp Đề SGD Nam Định - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ
tọa độ

, cho đường thẳng

đi qua điểm

. Phương trình tham số của
A.

.

B.

và có vectơ chỉ phương


.

C.

Hướng dẫn giải

.

D.

.


Chọn D


có vectơ chỉ phương

nên

phương. Do đó phương trình tham số của

Câu 10:

[2H3-5.2-1]

cũng nhận vectơlàm vectơ chỉ

.

(SGD Cần Thơ - HKII - 2017 - 2018) Trong không gian

thẳng đi qua hai điểm
A., đường

có phương trình

B.

C.

D.

Lời giải
Chọn D
Đường thẳng đi qua hai điểmcó một véctơ chỉ phương là

do đó nó có phương trình chính tắc là
Câu 25:

[2H3-5.2-1]

.

(SGD Cần Thơ - HKII - 2017 - 2018) Trong không gian

thẳng đi qua điểm

và vuông góc với mặt phẳng

, đường
có phương trình


A.

B.

C.

D.

Lời giải
Chọn C
Ta có đường thẳng

nên

là VTCP của đường thẳng

Khi đó phương trình tham số của đường thẳng cần tìm là
Câu 2:

.

[2H3-5.2-1] (SGD Đồng Tháp - HKII 2017 - 2018) Trong không gian với hệ
trục

, cho tam giác

trung tuyến

của tam giác,. Phương trình

là.

A.

B.

C.

D.

Lời giải
Chọn B
Ta có:

;

. Phương trình

:

.


Câu 7751:[2H3-5.2-1] [THPT HÀM LONG-2017] Phương trình tổng quát của
và vuông góc với mặt phẳng
.
B.
.
D.

A.
C.

qua

là.
.
.

Lời giải
Chọn C
; vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
Phương trình tổng quát của
Câu 7823.

.

:

.

qua

và nhận

làm vectơ pháp tuyến

.
[2H3-5.2-1] [THPT An Lão lần 2 -2017] Cho đường thẳng
Viết phương trình chính tắc của đường thẳng

có phương trình tham số

.

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Từ phương trình tham số ta thấy đường thẳng

đi qua điểm tọa độ

và có VTCP

.
Suy ra phương trình chính tắc của
Câu 7824.

là:

.

[2H3-5.2-1] [Minh Họa Lần 2 -2017] Trong không gian với hệ tọa độ

thẳng
A.

. Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của
.

B.

.

C.

.

D.

, cho đường

?
.

Lời giải
Chọn D
Đường thẳng

Câu 7825.

A.

nhận véc tơ

làm VTCP.

[2H3-5.2-1] [CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP -2017] Trong không gian với hệ tọa độ
, phương trình nào dưới đây là phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm

.
.

B.

.


C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Ta có

là một VTCP của đường thẳng đi qua hai điểm.
Vậy đường thẳng

Câu 7826.

[2H3-5.2-1]

cho điểm
song song

có phương trình là

.

[THPT chuyên Thái Bình -2017] Trong không gian với hệ tọa độ
và đường thẳng

. Gọi

là đường thẳng đi qua

. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình đường thẳng

A.

.

B.

.

C.

.

,


?

D.

.

Lời giải
Chọn D
Thay tọa độ

vo thấy D không thỏa mãn.

.

Câu 7827.
[2H3-5.2-1] [THPT chuyên Biên Hòa lần 2 -2017] Phương trình nào sau đây là phương
trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm

?
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Ta có
Câu 7829.

nên phương trình chính tắc của đường thẳng

[2H3-5.2-1] [THPT Ngô Gia Tự -2017] Trong không gian

gốc tọa độ
A.

và có vecto chỉ phương
.

B.

.

đường thẳng

đi qua

có phương trình:
.

C.
Lời giải

Chọn D.

D.

.
có vecto chỉ phương là

nên nó cũng có một vecto chỉ phương là

.

Câu 7830.

[2H3-5.2-1] [THPT Lý Văn Thịnh -2017] Cho đường thẳng

và có một vectơ chỉ phương
A.

.

B.

đi qua điểm

. Phương trình tham số của đường thẳng
.

C.

.

là.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Vectơ chỉ phương

Câu 7835.

.

[2H3-5.2-1] [THPT Quế Vân 2 -2017] Cho đường thẳng

có vec-tơ chỉ phương
A.

.

đi qua điểm

. Phương trình tham số của đường thẳng
B.

.

C.

.

D.là.
.

Lời giải
Chọn B
Ta nhận thấy 4 đáp án đều có vec-tơ chỉ phương cùng phương với vec-tơ
chúng ta chỉ cần kiểm tra điểm

thuộc đường thằng.

Đáp án A.

vô lí nên loại đáp án A.

Đáp án B.

vô lí nên loại đáp án B.

Đáp án C.

nên

nên nhận đáp án C.

Đáp án D.

vô lí nên loại đáp án D.

Câu 7836.
[2H3-5.2-1] [TT Tân Hồng Phong -2017] Trong không gian với hệ tọa độ
, viết
phương trình tham số của đường thẳng qua
và vuông góc với mặt phẳng
.


A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Mặt phẳng

có VTPT

Đường thẳng qua

.

và vuông góc với

có VTCP

là.

Câu 7837.
[2H3-5.2-1] [THPT Đặng Thúc Hứa -2017] Trong không gian với hệ tọa độ
cho
hai điểm
. Phương trình đường thẳng nào được cho dưới đây không phải
là phương trình đường thẳng
.
A.

.

C.

B.

.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
.
Vậy phương trình chính tắc của đường thẳng
chỉ phương là :

đi qua điểm

và nhận

làm vectơ

.

Vậy đáp án D không phải là phương trình đường thẳng

.

Câu 7839.
[2H3-5.2-1] [THPT Nguyễn Huệ-Huế -2017] Trong không gian với hệ tọa độ
, cho
hai điểm
,
. Tìm phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua

.
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Vec tơ chỉ phương của đường thẳng.

Câu 7840.
[2H3-5.2-1] [THPT Nguyễn Huệ-Huế -2017] Trong không gian với hệ tọa độ
, cho
điểm
và mặt phẳng
. Tìm phương trình của đường thẳng đi
qua

và vuông góc với

.

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải


Chọn B
VTPT của.

Đường thẳng cần tìm đi qua

và có VTCP là

.

Vậy phương trình chính tắc của đường thẳng là:
Câu 7842.

.

[2H3-5.2-1] [2017 -2017] Trong không gian với hệ tọa độ

của đường thẳng

A.

viết phương trình tham số

.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Ta có

đi qua điểm

có véctơ chỉ phương

Do đó phương trình tham số là
Câu 7843.

.

.

[2H3-5.2-1] [THPT Chuyên Phan Bội Châu -2017] Trong không gian với hệ trục tọa độ
viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm
.

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Ta có

.

Đường thẳng

có véctơ chỉ phương

Thay tọa độ

nên loại đáp án A, B.

vào đáp án C được

hay điểm

không thuộc

đường thẳng ở đáp C nên loại đáp án C, còn lại là D.
Câu 7848.

[2H3-5.2-1] [THPT chuyên ĐHKH Huế -2017] Trong không gian với hệ tọa độ

đường thẳng nào dưới đây đi qua

A.

.

B.

và song song với

.

C. Không tồn tại.
Lời giải

Chọn B
Gọi là đường thẳng thỏa yêu cầu bài toán.

.

D.

.

,


Ta có:

có vectơ chỉ phương là

và qua

.

Câu 7849.

[2H3-5.2-1] [THPT chuyên Lương Thế Vinh -2017] Trong không gian với hệ tọa độ
, cho tam giác
với
,
. Phương trình đường
trung tuyến
của tam giác là:
A.

.

C.

.

B.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Gọi

là trung điểm của

.

.

Phương trình đường trung tuyến
Câu 7851:

của tam giác là:

[2H3-5.2-1] [BTN 164 – 2017 ] Cho đường thẳng

góc với mặt phẳng

.
đi qua điểm

và vuông

. Phương trình chính tắc của đường thẳng

A.

.

C.

.

B.

.

D.

.

là:

Lời giải
Chọn C
VTPT của mặt phẳng. Đó cũng là vectơ chỉ phương của đường thẳng

. Kết hợp với giả thiết đi qua điểm
là:
Câu 7852:

suy ra phương trình chính tắc của

.
[2H3-5.2-1] [THPT Chuyên LHP – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ

là đường thẳng đi qua
và vuông góc với mặt phẳng
phương trình chính tắc của đường thẳng .
A.
C.

.

B.

.

. D.

.

cho
. Viết

Lời giải
Chọn D
.


Câu 7853:

[2H3-5.2-1] [Cụm 1 HCM – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
và điểm

phẳng

. Đường thẳng

đi qua

, cho mặt phẳng
và vuông góc với mặt

có phương trình là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Ta có:

có vecto chỉ phương là

nên

.

Câu 7854:
[2H3-5.2-1] [SỞ GD-ĐT ĐỒNG NAI – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
, cho
mặt phẳng
có phương trình là
. Viết phương trình đường thẳng
đi
qua điểm

biết

vuông góc với

.

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Ta có: vuông góc với

nên có véc tơ chỉ phương là

và điểm qua điểm

.
Nên

.

Câu 7855:
[2H3-5.2-1] [SỞ GD-ĐT ĐỒNG NAI – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm

.
A.

.

C.

B.

.

, viết

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Ta có:

là véc tơ chi phương của đường thẳng

Nên
Câu 7856:

.
[2H3-5.2-1] [SỞ GD-ĐT ĐỒNG NAI – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ

đường thẳng
biết
A.

.

. Viết phương trình đường thẳng

song song với
.

.
B.

.

đi qua điểm

cho
,


C.

.

D.

.
Lời giải

Chọn B
Đường thẳng

có VTCP

, Đường thẳng

song song với

nên nhận

làm VTCP.

Câu 7857:
[2H3-5.2-1] [SỞ GD ĐT HÀ TĨNH – 2017] Trong hệ tọa độ
thẳng qua gốc tọa độ, vuông góc với mặt phẳng
A.

.

B.

.

C.

.

, phương trình đường

D.

.

Lời giải
Chọn C
.
.
Thế tọa độ
vào các đáp án ta được đáp án
đúng.
Câu 7858: [2H3-5.2-1] [THPT LÝ THƯỜNG KIỆT – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
,
cho đường thẳng đi qua điểm
và vuông góc với
. Phương
trình tham số của đường thẳng là
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Vec tơ chỉ phương của đường thẳng

và qua

.

Câu 7859:
[2H3-5.2-1] [THPT Lý Thái Tổ – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
, lập
phương trình đường thẳng
đi qua điểm
và có véc tơ chỉ phương
.
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Ta có:

.

Câu 7860:
[2H3-5.2-1] [THPT Hoàng Quốc Việt – 2017] Trong không gian với hệ trục
mặt phẳng
. Đường thẳng đi qua
và vuông góc với
phương trình

, choA.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
.
Câu 7861:

[2H3-5.2-1] [THPT Chuyên Hà Tĩnh – 2017] Trong không gian với hệ toạ độ

. Đường thẳng qua
và có phương trình là

A.

. B.

C.

.

, cho

.

D.

.
Lời giải

Chọn D
Ta có

VTCP của đường thẳng

là:

.

LoạiB,

C.
Phương trình

có dạng:

. Chọn

đường thẳng

đi qua điểm

.
Phương trình
Câu 7862:

dạng chính tắc:

.

[2H3-5.2-1] [THPT Thuận Thành – 2017] Cho đường thẳng

vuông góc với mặt phẳng
A.

.

đi qua điểm

. Phương trình tham số của

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Ta có:
.
Câu 7863:
[2H3-5.2-1] [Sở GDĐT Lâm Đồng lần 04 – 2017] Trong không gian
đi qua 2 điểm

có phương trình là

đường thẳng

A.

:

.

B.

:

.

C.

:

.

D.

:

.

Lời giải
Chọn D
Vì Đường thẳng
.

đi qua 2 điểm

Đồng thời đường thẳngđi qua điểm

.
Cách khác: Thay tọa độ của điểm
thỏa mãn.nên có véc tơ chỉ phương là
nên có phương trình là

vào phương trình đường thẳng

:
, chỉ có đáp án A


Câu 7864:
[2H3-5.2-1] [Sở GDĐT Lâm Đồng lần 2 – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
,
phương trình chính tắc của đường thẳng qua
và vuông góc với mặt phẳng

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Mặt phẳng

có vectơ pháp tuyến

.

Đường thẳng cần tìm có vectơ chỉ phương và đi qua
nên chọn.B.
Câu 7865:
[2H3-5.2-1] [THPT Nguyễn Chí Thanh - Khánh Hòa – 2017] Trong không gian với hệ
tọa độ
, cho đường thẳng
đi qua điểm
và vuông góc với mặt phẳng
. Phương trình tham số của đường thẳng

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
mặt phẳng:

có VTCP là

Nên PTTS của.

.

Câu 7866:
[2H3-5.2-1] [THPT Hoàng Văn Thụ - Khánh Hòa – 2017] Cho đường thẳng
đi qua
điểm
và có vectơ chỉ phương
. Phương trình tham số của đường
thẳng là
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Chọn

.

Câu 7867:
[2H3-5.2-1] [THPT Hoàng Hoa Thám - Khánh Hòa – 2017] Trong không gian với hệ
tọa độ
, cho
là đường thẳng đi qua điểm
và vuông góc với mặt phẳng
. Phương trình tham số của
A.

.

B.

.

C.
Lời giải

Chọn D


.

D.

.


.
Câu 7868:
[2H3-5.2-1] [TTGDTX Vạn Ninh - Khánh Hòa – 2017] Trong không gian
thẳng đi qua
và vuông góc với mặt phẳng
có phương trình là
A.

.

B.

.

C.

.

D.

. Đường

.

Lời giải
Chọn B
Gọi là đường thẳng qua

và vuông góc với mặt phẳng

vó véc tơ chỉ phương

.

Phương trình tham số của đường thẳng
Câu 7869:

.

.

[2H3-5.2-1] [TTGDTX Nha Trang - Khánh Hòa – 2017] Đường thẳng
và có véc tơ chỉ phương

A.

.

đi qua

có phương trình

B.

C.

.

D.

.

.
Lời giải
Chọn B
Ta có:

.
.

Câu 7870:

[2H3-5.2-1] [TTGDTX Cam Ranh - Khánh Hòa – 2017] Cho mặt phẳng
và điểm
, phương trình đường thẳng qua
và vuông góc

vớiA.

.

B.

.

C.

.

D.

.
Lời giải

Chọn D
Đường thẳng
Vậy

có dạng:

.
.


Câu 7871:

[2H3-5.2-1] [TTGDTX Cam Lâm - Khánh Hòa – 2017] Cho điểm

phẳng
phẳng

. Phương trình đường thẳng đi qua

và mặt

và vuông góc với mặtA.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Mặt phẳng

có vectơ pháp tuyến là

Đường thẳng cần tìm đi qua điểm

và nhận vectơ chỉ phương là

trình đường thẳng là

Câu 7872:

.
. Phương

.

[2H3-5.2-1] [THPT Ng.T.Minh Khai(K.H) – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
, cho đường thẳng

cho các phát biểu sau:

(1) Đường thẳng

có chỉ có một vectơ chỉ phương là

(2) Điểm

thuộc đường thẳng.

(3) Điểm

thuộc đường thẳng.

(4) Điểm
thuộc đường thẳng.
Số các phát biểu đúng là
A. .
B. .

.

C. .
Lời giải

D.

Chọn A
Các khẳng định đúng là (1), (2), (3).
Câu 7874:
[2H3-5.2-1] [BTN 164 – 2017] Cho đường thẳng
góc với mặt phẳng

.

đi qua điểm

và vuông

. Phương trình chính tắc của đường thẳng

A.

.

C.

.

B.

.

D.

.Lời giải
Chọn C
VTPT của mặt phẳng. Đó cũng là vectơ chỉ phương của đường thẳng

. Kết hợp với giả thiết đi qua điểm
là:
Câu 7875:

.
[2H3-5.2-1] [Cụm 1 HCM – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
và điểm

phẳng
A.

suy ra phương trình chính tắc của

. Đường thẳng

đi qua

, cho mặt phẳng
và vuông góc với mặt

có phương trình là
.

B.

.


C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Ta có:
Câu 7877:

có vecto chỉ phương là

nên

.

[2H3-5.2-1] [BTN 175 – 2017] Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm
và vuông góc với mặt phẳng


A.

. B.

.

C.

. D.

.
Lời giải

Chọn B
Vectơ pháp tuyến của mặt phẳngĐường thẳng vuông góc với mặt phẳng
hợp với đi qua điểm

.

là đường thẳng nhận

là vectơ chỉ phương. Kết

ta có phương trình chính tắc của đường thẳng cần tìm là:
.

Câu 7878:

[2H3-5.2-1] [BTN 171 – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ

chính tắc của đường thẳng đi qua điểm

và nhận

A.

. B.

.

C.

. D.

.

Lời giải
Chọn A
Phương trình chính tắc đường thẳng đi qua điểm
phương là:
Câu 7880:

, viết phương trình
làm vecto chỉ phương.

và nhận

làm vecto chỉ

.

[2H3-5.2-1] [BTN 166 – 2017] Viết phương trình tham số của đường thẳng
và song song với trục

A.

.

C..

B.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Vectơ chỉ phương của
.

.

qua


Câu 7883:

[2H3-5.2-1] [THPT Chuyên Hà Tĩnh – 2017] Trong không gian với hệ toạ độ

. Đường thẳng qua
và có phương trình là

A.

. B.

C.

.

, cho

.

D.

.
Lời giải

Chọn D
Ta có

VTCP của đường thẳng

là:

.

LoạiB,

C.
Phương trình

có dạng:

. Chọn

đường thẳng

đia qua điểm

.
Phương trình

dạng chính tắc:

.

Câu 7884:
[2H3-5.2-1] [Sở GD và ĐT Long An – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
hai điểm
Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm

,
A.

.

B.

.

C.

.

, cho

D.

.

Lời giải
Chọn B
Ta có

là VTCP của

Phương trình đường thẳng

hay và

qua hai điểm

cũng là VTCP của


nhận

.

là VTCP và đi qua

là:
.
Câu 7886:
[2H3-5.2-1] [THPT Ngô Quyền – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
, viết
phương trình đường thẳng
đi qua điểm
và vuông góc với mặt phẳng
.
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Đường thẳng
tuyến.

vuông góc với mặt phẳng

nên nhận

làm vectơ pháp

Câu 7933:
[2H3-5.2-1] [Sở GDĐT Lâm Đồng lần 01 - 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
đường thẳng
đi qua điểm
và vuông góc với mặt phẳng
có phương trình là.

,


A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Vectơ chỉ phương của đường thẳng d là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

nên

. Đường thẳng d đi qua A(1; 2; 3) và có vectơ chỉ phương là
nên có phương trình chính tắc là
Câu 7:

.

[2H3-5.2-1](THPT AN LÃO-HẢI PHÒNG-Lần 3-2018-BTN) Trong không gian
phương trình đường thẳng đi qua điểm

và có vectơ chỉ phương

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

,


Lời giải
Chọn C
Ta có phương trình chính tắc đường thẳng đi qua
là:
Câu 12:

[2H3-5.2-1]
đường thẳng

và có vectơ chỉ phương

.
(Sở Quảng Bình - 2018 - BTN – 6ID – HDG)Trong không gian
đi qua

và song song với đường thẳng

,


phương trình là:
A.

B.

C.

D.
Lời giải

Chọn A


nên VTCP của đường thẳng
đi qua điểm

Câu 42: [2H3-5.2-1]

A.

loại C,D.

nên phương trình đường thẳng.

(THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - 2018 - BTN – 6ID – HDG)

Trong không gian
phương của, cho đường thẳng

. Một véc tơ chỉ

là:
B.

C.

Lời giải

D.


Chọn D
Câu 1:

[2H3-5.2-1]
(THPT Ngọc Tảo - Hà Nội - 2018 - BTN – 6ID – HDG) Trong không
gian
, đường thẳng chứa trục
có phương trình tham số là
A.

B.

C.

D.

Lời giải
Chọn B
Trục
Câu 21:

qua
[2H3-5.2-1]

và có vectơ chỉ phương

nên có phương trình

(THPT TRẦN KỲ PHONG - QUẢNG NAM - 2018 -

BTN) Cho đường thẳng
của

. Khi đó phương trình chính tắc

là:

A.

B.

C.

D.
Lời giải

Chọn C
đi qua điểm
Vậy

.

.

và nhận

làm vtcp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×