Tải bản đầy đủ

D00 các câu hỏi chưa phân dạng muc do 2

Câu 33:

[2H3-6.0-2]

(THPT Hoàng Hóa - Thanh Hóa - Lần 2 - 2018 - BTN) Trong không

gian với hệ toạ độ
trên
A.

,cho ba điểm

sao cho

. Gọi

. Độ dài đoạn
B.

bằng?
C.

Lời giải

là điểm nằm

D.

Chọn B
qua

và VTCP


Ta có:
.
Với t = 1, suy ra

.

Với t = -3, suy ra

.

Câu 33:

[2H3-6.0-2]
toạ độ

(THPT Hoàng Hóa - Thanh Hóa - Lần 2 - 2018) Trong không gian với hệ
,cho ba điểm

cho
A.

. Độ dài đoạn
B.

. Gọi

là điểm nằm trên


sao

bằng?
C.
Lời giải

D.

Chọn B
qua

và VTCP


Ta có:
.
Với t = 1, suy ra

.

Với t = -3, suy ra

.

Câu 38:

[2H3-6.0-2] [THPT Lê Hồng Phong-HCM-HK2-2018] Trong không

gian với hệ tọa độ
. Qua

, cho mặt cầu

vẽ tiếp tuyến

của mặt cầu (

và điểm
là tiếp điểm), tập hợp các


tiếp điểm
hạn bởi
A.

là đường cong kép kín

. Tính diện tích phần hình phẳng giới

(phần bên trong mặt cầu).

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D

Mặt cầu

có tâm

Ta biết, qua điểm

và bán kính

.

bất kỳ nằm ngoài mặt cầu

có vô số tiếp tuyến với

mặt cầu đã cho. Khi đó độ dài các đoạn thẳng nối từ điểm
đến các tiếp
điểm
đều bằng nhau. Tất cả các đoạn thẳng này tạo nên mặt nón tròn
xoay có đỉnh là
và có đường tròn đáy nằm trên mặt cầu.
Ta có:là bán kính của đường tròn

Vậy diện tích của hình tròn

là:

.

.

Câu 21: [2H3-6.0-2](CỤM CÁC TRƯỜNG CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG-LẦN 22018) Trong không gian với hệ toạ độ
, cho mặt phẳng
và mặt cầu
. Mặt phẳng

song song với mặt phẳng

theo giao tuyến là đường tròn có chu vi
A.

B.

cắt mặt cầu

đi qua điểm nào sau đây?

C.
Lời giải

D.

Chọn A
Mặt cầu

có tâm

, bán kính

.

Bán kính của đường tròn giao tuyến là:
Suy ra khoảng cách từ tâm
Mặt phẳng

.

tới mặt phẳng

:

song song với mặt phẳng
,

, suy ra phương trình mặt phẳng

.

Ta có
Vậy mặt phẳng

.

.
đi qua điểm

.

có dạng:


Câu 39. [2H3-6.0-2](CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA LẦN 3-2018) Trong không gian với hệ
trục tọa độ

, cho điểm

. Biết rằng có hai điểm

sao cho các đường thẳng
,
Tổng các hoành độ hai điểm
,
A. 4.
B. 2.

,

phân biệt thuộc trục

cùng tạo với đường thẳng chứa trục
tìm được là
C. 1.
D. 5.
Lời giải

một góc

.

Chọn B
Cách 1: Gọi điểm
Do

,

thì trung điểmnên.

cân tại

Ta có

.

Cách 2:
Gọi

của

,

,
lần lượt là góc giữa 2 đường thẳng


,

,

với

.

.

hay

,

. Tổng các hoành độ của

,.

Câu 11: [2H3-6.0-2] (Sở GD Kiên Giang-2018-BTN) Trong không gian
cho hình hộp chữ nhật
có các cạnh
,
,
(xem hình vẽ). Hãy tìm tọa độ điểm .

A.

.

B.

.

C.
Lời giải

.

D.

.

Chọn D
Ta có
Câu 37.

và hình chiếu của

lên

trùng với

nên

.

[2H3-6.0-2] (TOÁN HỌC TUỔI TRẺ LẦN 8) Trong không gian với hệ trục tọa độ
cho tứ diện
các mặt của tứ diện,
chia không gian

,


thành số phần là

,

. Các mặt phẳng chứa


A.

.

B.

.

C.
Lời giải

.

Chọn C
Ta có
đường thẳng chia mặt phẳng thành phần.
mặt phẳng chia không gian thành
phần, mặt phẳng thứ
giao tuyến, giao tuyến này chia mặt phẳng thứ
thành
của không gian thành
phần.
Vậy mặt phẳng chia không gian thành
phần.
Câu 39.

D.

.

cắt
mặt phẳng trước thành
phần, mỗi phần lại chia phần

[2H3-6.0-2] (THPT HAI BÀ TRƯNG) Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Mặt cầu tâm

tiếp xúc với mặt phẳng

có phương trình

.
B. Mặt cầu
tọa độ

có phương trình

cắt trục

). Khi đó tọa đô là

C. Mặt cầu
kính mặt cầu

tại

( khác gốc

.

có phương trình


tiếp xúc với trục

thì bán

.

D.

là phương trình mặt cầu.
Hướng dẫn giải

Chọn D
Câu D sai vì phương trình

,
. Do đó phương trình đã cho không là phương trình mặt cầu.
Câu 42.

,

nên

[2H3-6.0-2] (THPT QUẢNG XƯƠNG1) Trong không gian với hệ trục tọa độ

, cho

điểm
song với

và mặt phẳng
. Mặt cầu

. Mặt phẳng

tâm

tiếp xúc với mặt phẳng

đi qua đi điểm

.

Xét các mệnh đề sau:
(1). Mặt phẳng cần tìm

đi qua điểm

(2). Mặt phẳng cần tìm

song song đường thẳng

(3). Bán kính mặt cầu.
.

.

Hỏi có bao nhiêu mệnh đề sai?
A. .
B. .

C. .
Lời giải

D.

.

Chọn D
Mặt phẳng
Mặt cầu

.
tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P) có bán kính
.

(1) Đúng: vì thay tọa độ điểm

vào

thỏa mãn

, song


(2) Sai: Mặt phẳng (Q) có VTPT
Đường thẳng

đi qua điểm

và có VTCP

Ta có
(3) Sai: do bán kính mặt cầu
Câu 49:.

[2H3-6.0-2] (THPT Ninh Giang - Hải Dương - HKII - 2017 - 2018 -

BTN) Trong không gian

, cho hai đường thẳng

. Đường thẳng
dài

đi qua

cắt

,

,
tại. ĐộA.

.

B.

.

C.
Lời giải

.

D.

.

Chọn B

Ta có

;

.

;

.

cùng phương

;

.
, do đó

Câu 7518:

[2H3-6.0-2] [THPT chuyên Lê Quý Đôn - 2017] Trong không gian với hệ trục tọa độ
, cho hai điểm
có tọa độ lần lượt là

. Đường thẳng

cắt mặt phẳng
A.

.

tại

.

. Tính tỉ số
B.

.

.

C. .

D.

.

Lời giải
Chọn D
.
Câu 7534:

[2H3-6.0-2] [THPT chuyên Lê Quý Đôn - 2017] Trong không gian với hệ trục tọa độ
, cho hai điểm
có tọa độ lần lượt là

. Đường thẳng

cắt mặt phẳng

tại

. Tính tỉ số

.


A.

.

B.

.

C. .

D.

.

Lời giải
Chọn D
.
Câu 8374:
[2H3-6.0-2] [THPT Nguyễn Tất Thành-2017] Trong không gian với hệ tọa độ
tìm trên trục
điểm
cách đều điểm
và mặt phẳng
A.

.

B.

.

C.

.

D.

,
.

.

Lời giải
Chọn C
.
Theo ycbt, có

.
.
.

.
Câu 8383:

[2H3-6.0-2] [THPT Thuận Thành 2-2017] Trong không gian tọa độ

thẳng

và mặt phẳng

thuộc đường thẳng
A. Vô số điểm.

, cho đường

. Có tất cả bao nhiêu điểm

sao cho khoảng cách từ điểm đó đến mặt phẳng
bằng
B. Một.
C. Hai.
D. Ba.
Lời giải

.

Chọn C
Đường thẳng

cắt mặt phẳng

nên có hai điểm thuộc đường thẳng

cách từ điểm đó đến mặt phẳng
Câu 8392:

bằng

.

[2H3-6.0-2] [THPT Chuyên Phan Bội Châu-2017] Trong không gian với hệ trục tọa độ
cho
Tìm tất cả các giá trị của tham số
sao cho khoảng cách từ

điểm
A.

đến mặt phẳng
.
B.

.

bằng độ dài đoạn thẳng
C.
.

.
D.

Lời giải
Chọn B
Ta có
Khoảng cách từ

.
đến mặt phẳng

.
.

Để

sao cho khoảng

.

.


Câu 8396:

[2H3-6.0-2] [THPT Quế Vân 2-2017] Trong không gian với hệ tọa độ

thẳng

và mặt phẳng

độ âm thuộc
A.

sao cho khoảng cách từ
B.
.

cho đường

Tìm tọa độ điểm
đến
.

bằng

có tọa

.

C.

D.

.

.

Lời giải
Chọn A
Ta có:

nên

.
.
.

Ta có
Câu 8397:

.

[2H3-6.0-2] [THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 5-2017] Trong không gian

thẳng

và mặt phẳng

sao cho
A. .

cách đều gốc tọa độ
B. .

, cho đường

Có bao nhiêu điểm

và mặt phẳng
C. .
Lời giải

thuộc

?
D.

.

Chọn C
Ta có:

.
.
.

Câu 8399:

[2H3-6.0-2] [BTN 175-2017] Trong không gian với hệ tọa độ
, cho mặt phẳng
và hai điểm
. Gọi là trung điểm của đoạn thẳng
. Xác định tọa độ điểm

độA.

sao cho

vuông góc với

cách đều gốc tọa

.
.

C.

, đồng thời

.

B.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
là trung điểm của đoạn thẳng
mặt phẳng
Theo đề

nên

có vectơ pháp tuyến là:


cùng phương

. Gọi

suy ra

.
.

,


Ta lại có
Từ

.ta suy ra.
.

Vậy

.

Câu 8432:[2H3-6.0-2] [BTN 170-2017] Trong không gian

, cho hai mặt cầu

,

. Khi đó khẳng định

nào sau đây là khẳng định đúng.
A. Hai mặt cầu này tiếp xúc trong.
B. Hai mặt cầu tiếp xúc ngoài.
C. Hai mặt cầu này có nhiều hơn một điểm chung.
D. Hai mặt cầu này không có điểm chung.
Lời giải
Chọn C
Hai mặt cầu

lần lượt có tọa độ tâm là

và bán kính là

, ta có

suy ra hai mặt cầu này cắt nhau theo

giao tuyến là đường tròn. Vậy hai mặt cầu này có nhiều hơn một điểm chung đúng.

Câu 39:
[2H3-6.0-2]
(THPT-Chuyên Ngữ Hà Nội_Lần
Trong không gian với hệ tọa độ
, cho mặt cầu
và một điểm

. Từ

kẻ được vô số các tiếp tuyến tới

hợp các tiếp điểm là đường tròn
A.

.

B.

.

. Tính bán kính
C.

.

Lời giải
Chọn A

Mặt cầu
Ta có

có tâm


1-2018-BTN)

và bán kính
.

.

, biết tập

của đường tròn
D.

.

.


Gọi

là một tiếp điểm tùy ý khi kẻ tiếp tuyến từ
. Gọi

là tâm của đường tròn

đến mặt cầu, khi đó
khi đó[2H3-6.0-2](Sở GD&ĐT Hà Nội - Lần 1 - 2018 - BTN) Trong không gian

, cho hai

.
Ta có
Câu 7.

.

điểm. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số

nằm khác phía so với mặt phẳng
A.
C.
Chọn C
Để hai điểm

.
.

.
B.
D.
Lời giảiđể hai điểm

nằm khác phía so với mặt phẳng thì

.
.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×