Tải bản đầy đủ

D01 tìm VTCP, các vấn đề về lý thuyết muc do 4

Câu 50:

[2H3-5.1-4](THPT Chuyên Thái Bình - Lần 4 - 2018 - BTN) Trong

không gian

cho tam giác

tuyến kẻ từ

, phương trình đường phân giác trong góc. Biết rằng

đường thẳng

A.

, phương trình đường trung

là một véc tơ chỉ phương của

. Tính giá trị biểu thức
B.
C.
Lời giải

.
D.

Chọn C
Gọi

là trung điểm

. Trung tuyến

có phương trình

suy ra


.

nằm trên đường phân giác trong góc

nên
.

Gọi

là điểm đối xứng của


qua phân giác trong góc


, khi đó

.

Véc tơ chỉ phương của đường thẳng chứa phân giác trong góc.
Ta có

.

Suy ra
thẳng

là một véc tơ của đường
. Vậy

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×