Tải bản đầy đủ

D00 các câu hỏi chưa phân dạng muc do 1

Câu 21. [2H3-6.0-1] [SGD SOC TRANG_2018_BTN_6ID_HDG] Trong không gian với hệ tọa độ

, đường thẳng
A.

.

không đi qua điểm nào sau đây?
B.

.

C.

.

D.

Lời giải
Chọn A
Thay tọa độ điểm


vào phương trình của

Hệ vô nghiệm vậy đường thẳng

không đi qua điểm

. Ta có

.

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×