Tải bản đầy đủ

D10 PTMP chứa 1 đường thẳng, thỏa đk với mặt phẳng muc do 2

Câu 31: [2H3-4.10-2] (Lớp Toán - Đoàn Trí Dũng -2017 - 2018) Viết phương
trình mặt phẳng
phẳng
A.

chứa đường thẳng
.
B.

.

và vuông góc với mặt

.

C.

.

D.


.
Lời giải
Chọn C
Ta cóVì mặt phẳng

. Nên chọn

đi qua điểm

nên phương trình mặt phẳng.
Câu 760.

[2H3-4.10-2] (CHUYÊN THÁI BÌNH L3) Trong không gian với hệ trục

mặt phẳng

chứa đường thẳng

,

và vuông góc với mặt phẳng

có phương trình là
A.

.

B.

.

C..

D.

.
Lời giải
Chọn A
Lấy

.

VTCP của đường thẳngVTPT của mặt phẳng; VTPT của mặt phẳng

.

.

Phương trình mặt phẳng
Câu 763..

[2H3-4.10-2] (THPT CHUYÊN BIÊN HÒA) Viết phương trình mặt phẳng

chứa

đường

thẳngvuông

góc

với

mặt

.
A.

.

B.

.

.
Lời giải
Chọn C

C.

.

D.

phẳng


Ta cóVì mặt phẳng

. Nên chọn
đi qua điểm

.

nên phương trình mặt phẳngCâu 7656: [2H3-4.10-2] [THPT Gia Lộc 2 - 2017] Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng
đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng

,

vuông góc với mặt phẳng
A.
C..
B.
D.
Lời giải

Chọn C
Ta có:
Gọi

,điểm thuộcnên

Khi đó:Do đó:

.

Câu 7731:

.
.
.

[2H3-4.10-2] [THPT Nguyễn Trãi Lần 1 - 2017] Trong không gian với hệ tọa

độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng

chứa đường thẳng

và vuông góc với mặt phẳng
A.
.
B.

.
C.

.

.

D.

.
Lời giải
Chọn D
có vtcp

,

có vtpt

.
.

đi qua
PTTQ của

có vtpt

.
:

.

Câu 7734:
[2H3-4.10-2] [TT Hiếu Học Minh Châu - 2017] Viết phương trình mặt phẳng
vuông góc với mặt phẳng
và chứa đường thẳng
.
A.

.

B.

.


C.

D.

.

.

Lời giải
Chọn A

Đường thẳng

.
và có vectơ chỉ phương

đi qua điểm

Mặt phẳng

có vectơ pháp tuyến

Mặt phẳng

cần tìm đi qua điểm

.

.
và có vectơ pháp tuyến
có phương trình là

.

Câu 7752:[2H3-4.10-2] [THPT Nguyễn Văn Cừ-2017] Trong không gian với hệ tọa độ
cho đường thẳng

và mặt phẳng

trình mặt phẳng
A.
.

chứa đường thẳng
B.

. Viết phương

và vuông góc mặt phẳng
.
.
C.
. D.

.

Lời giải
Chọn D
Đường thẳngvà qua

, mặt phẳng.
Ta có
Vậy

.


.

Câu 7755:[2H3-4.10-2] [BTN 174-2017] Trong không gian
và mặt phẳng
Viết phương trình mặt phẳng chứa
A.
.
C.
.

, cho đường thẳng
.

và vuông góc với mặt phẳng
B.
D.

Lời giải
Chọn C

,

.
.
.


Ta có

. Khi đó

.
Vậy, phương trình cần tìm

.

Câu 7756:[2H3-4.10-2] [THPT chuyên Biên Hòa lần 2-2017] Viết phương trình mặt phẳng
chứa đường thẳng

và vuông góc với mặt phẳng

.
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.
Lời giải
Chọn A
Ta cóVì mặt phẳng

đi qua điểm
.

. Nên chọn

.

nên phương trình mặt phẳng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×