Tải bản đầy đủ

D07 PTMP qua 2 điểm, thỏa đk về góc, khoảng cách muc do 4

Câu 47.

[2H3-4.7-4] (THPT Lê Hồng Phong - Nam Định - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Trong không
gian với hệ tọa độ

, cho ba điểm

,

thực dương thay đổi tùy ý sao cho

,

với

. Khoảng cách từ

,

,


đến mặt phẳng

lớn nhất bằng:
A.

.

B.

.

C.

.

D. .

Lời giải
Chọn D
Phương trình mặt phẳng

:

Khi đó:

Ta có:

Dấu

hay

xảy ra

Vậy Khoảng cách từ

.
đến mặt phẳng

lớn nhất bằng


tại

là các số

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×