Tải bản đầy đủ

D00 các câu hỏi chưa phân dạng muc do 1(1)

Câu 39: [2H3-5.0-1](SGD Hà Nam - Năm 2018) Trong không gian
. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng
A.

.

B.

.

cho đường thẳng

?

C.

.

D.

.


Lời giải
Chọn B
Thay tọa độ từng phương án vào phương trình của
Câu 1:

chỉ có điểm

[2H3-5.0-1] Trong không gian với hệ tọa độ

thỏa mãn

, cho đường thẳng

. Một trong bốn điểm được liệt kê ở bốn phương án
đường thẳng
A.

. Đó là điểm nào?
.
B.

.

C.

.

có phương trình

dưới đây nằm trên

D.
.

Lời giải
Chọn A
Câu 7881:

[2H3-5.0-1] [THPT Hùng Vương-PT – 2017] Trong không gian với hệ tọa độđường thẳng

. Phương trình nào sau đây cũng là phương trình tham số của

đường thẳng
A.

cho

?
.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Phương trình tham số của
Chọn

đường thẳng

Suy ra đường thẳng
Câu 7940:

là:
đi qua điểm

có phương trình tham số là:

.
.
.

[2H3-5.0-1] [THPT Lương Tài - 2017] Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc

đường thẳng

. Đi qua điểm.

cho


A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
.
Câu 7944:

[2H3-5.0-1] [THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 5 - 2017] Trong không gian với hệ tọa độ

cho đường thẳng
dưới dạng chính tắc.
A.
.

. Tìm tất cả các giá trị của tham số

B.

.

C.
Lời giải

.

để

D.

,

có thể viết được

.

Chọn D
Một đường thẳng viết được dưới dạng chính tắc khi các tọa độ của vectơ chỉ phương đều khác
không.
Nên
.
Câu 7947:

[2H3-5.0-1] [THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 5 - 2017] Trong không gian với hệ tọa độ

cho đường thẳng
dưới dạng chính tắc.
A.
.

. Tìm tất cả các giá trị của tham số

B.

.

C.
Lời giải

.

D.

để

,

có thể viết được

.

Chọn D
Một đường thẳng viết được dưới dạng chính tắc khi các tọa độ của vectơ chỉ phương đều khác
không.
Nên
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×