Tải bản đầy đủ

D06 PTMP qua 2 điểm, VTPT tìm bằng tích có hướng muc do 2

Câu 34.

[2H3-4.6-2]

, cho hai điểm

(THPT Lục Ngạn-Bắc Giang-2018) Trong không gian với hệ tọa độ

;

đi qua hai điểm

và mặt phẳng

. Phương trình mặt phẳng

và vuông góc với mặt phẳng

A.

.


B.

là:

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
,

Khi đó

có 1 VTPT là:

và qua

Phương trình
là:
.
Câu 4: [2H3-4.6-2](THPT ĐẶNG THÚC HỨA-NGHỆ AN-LẦN 2-2018) Trong
không gian

mặt phẳng

đi qua hai điểm

song với trục
A.
.

có phương trình là.


B.
.

C.

,
.

và song

D.

.

Lời giải
Chọn A
//

.
.

Chọn
ta suy ra
Vậy
.
Cách 2
Thay tọa độ các điểm
thỏa mãn.
Câu 40:

,

,

.

vào các phương án đã cho. Chỉ có phương án A

[2H3-4.6-2] (THPT Quốc Oai - Hà Nội - HKII - 2016 - 2017 - BTN) Trong không gian với
hệ tọa độ
, cho hai điểm
,
và mặt phẳng
. Viết
phương trình mặt phẳng
A.

đi qua hai điểm
.

C.

.

,

và vuông góc với mặt phẳng

B.

.

D.

.

.

Lời giải
Chọn B
* Ta có

; vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

* Mặt phẳng.

có một vec tơ pháp tuyến là

* Vậy phương trình mặt phẳng

đi qua điểm

.
:

hay

.
Câu 16: [2H3-4.6-2] (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – 2017 - 2018 - BTN) . Trong không gian
, cho ba điểm
song song với đường thẳng
A.
.

. Mặt phẳng
có phương trình là:
B.

đi qua hai điểm
.
C.

.

D.
Lời giải

.

Chọn B
Ta có

.
.

Hay

.

Câu 7709:
[2H3-4.6-2] [Cụm 1 HCM - 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
, mặt phẳng
chứa hai điểm
,
và song song với trục
có phương trình là:
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Lời giải
Chọn D
Ta có:

.

Mặt phẳng

cần tìm có vectơ pháp tuyến là:

Suy ra:
Câu 7710:

.
.

[2H3-4.6-2] [Cụm 4 HCM - 2017] Phương trình của mặt phẳng
và vuông góc với mặt phẳng
.
.

A.
C.

qua

,

là.
B.
D.
Lời giải

.
.

Chọn A
Mặt phẳng

có một vectơ pháp tuyến là:

Vậy

.

.

Câu 7711:
[2H3-4.6-2] [208-BTN - 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
, viết phương trình
mặt phẳng
đi qua hai điểm
,
và song với đường thẳng
.
A.
C.

.
.

B.
D.
Lời giải

.
.

Chọn B
, đường thẳng
Mặt phẳng

qua

có véctơ chỉ phương

.

và có véctơ pháp tuyến

.
.

Câu 7712:

[2H3-4.6-2] [BTN 161 - 2017] Trong không gian

đi qua hai điểm

, viết phương trình mặt phẳng

và song song với đường thẳng

.


A.

B.

.

C.

.

D.

.

.

Lời giải
Chọn B
Đường thẳng

có vecto chỉ phương

Mặt phẳng

đi qua hai điểm

nên

.
, song song với đường thẳng

có vectơ pháp tuyến

.

.
Câu 7714:
[2H3-4.6-2] [208-BTN - 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
, viết phương trình
mặt phẳng
đi qua hai điểm
,
và song với đường thẳng
.
A.
C.

.
.

B.
D.
Lời giải

.
.

Chọn B
, đường thẳng
Mặt phẳng

qua

có véctơ chỉ phương

.

và có véctơ pháp tuyến

.
.

Câu 7715:
[2H3-4.6-2] [THPT Hoàng Quốc Việt - 2017] Trong không gian với hệ trục
các điểm
;
và mặt phẳng
. Mặt phẳng
và vuông góc
A.
C.

, cho
đi qua

với có phương trình:
.

B.
D.
Lời giải

.

.
.

Chọn D
.
Câu 7716:
[2H3-4.6-2] [Sở GDĐT Lâm Đồng lần 05 - 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
Viết phương trình mặt phẳng
đi qua hai điểm
và vuông góc với mặt
phẳng
A.
Chọn D

.
.

B.

.

C.
Lời giải

.

D.

.


. Mp (P):
Câu 7717:

.

[2H3-4.6-2] [Cụm 6 HCM - 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
, mặt phẳng
qua hai điểm
,
và vuông góc với mặt phẳng

A.

. Tính tổng
B.

.

.
.

C.
Lời giải

.

D.

.

Chọn B
.
.
vuông góc với mặt phẳng

.

.

Giải hệ:

Câu 7724:

.

[2H3-4.6-2] [THPT Lý Văn Thịnh - 2017] Mặt phẳng

A.

và song song với trục
B.
.

.

có phương trình là.
C.
.
Lời giải

chứa hai điểm

D.

.

Chọn D
Ta có

, vectơ đơn vị của trục

Một vectơ pháp tuyến của mặtnên có phương trình

.

Câu 7732:.
.Mà mặt phẳng

qua

[2H3-4.6-2] [THPT chuyên Lương Thế Vinh - 2017] Trong không gian với hệ toạ độ
, phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm
,
đồng thời vuông góc với

mặt phẳng
A.
C.

là.
.
.

B.
D.
Lời giải

.
.

Chọn A
Ta có:

là véc tơ pháp tuyến của

Nênlà véc tơ pháp tuyến của

Do đó: phương trình mặt phẳng
Câu 7733:

.
.
.

[2H3-4.6-2] [THPT An Lão lần 2 - 2017] Trong không gian hệ tọa độ
;
qua

;

và mặt phẳng

A.

và vuông góc với
.

C.

.

, cho

. Viết phương trình mặt phẳng

.
B.
D.

.
.


Lời giải
Chọn D
Ta có

.

có VTPT


qua

VTPT của

.
;

và vuông góc với

nên..

Phương trình mặt phẳng

qua

và có VTPT

là:

.
Câu 7753:[2H3-4.6-2] [THPT Ngô Gia Tự-2017] Trong không gian với hệ trục
có phương trình:
và 2 điểm
qua

và vuông góc với

A.

có phương trình là:

.

C.

cho mặt phẳng
Mặt phẳng

.

B.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Ta có.
.
Câu 7757:[2H3-4.6-2] [THPT Ngô Quyền-2017] Trong không gian với hệ tọa độ
, viết phương
trình mặt phẳng
đi qua
,
và vuông góc với mặt phẳng
.
.

A.
C.

B.
D.

.

.
.

Lời giải
Chọn B


;

.

Vậy

.

Vậy phương trình mặt phẳng
Câu 40:

[2H3-4.6-2]

– HDG)

.

(THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - 2018 - BTN – 6ID

Trong không gian

Phương trình mặt phẳng
A.

:

cho hai điểm

chứa

B.

,

và song song với trục
C.

Lời giải
Chọn D
Ta có VTPT

.D.

.
.


Phương trình mặt phẳng

:

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×