Tải bản đầy đủ

D05 PTMP qua 1 điểm, thỏa đk khác muc do 2

Câu 8: [2H3-4.5-2] (THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang - Lần 1 - 2017
- 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ

A.

. Mặt phẳng
.

B.

, cho ba điểm

có phương trình là
.

C.

.

Lời giải
Chọn D

Mặt phẳng

,

có phương trình là

.

D.

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×