Tải bản đầy đủ

Bai 19 Tuc ngu ve con nguoi va xa hoi.ppt


Tröôøng THCS PHAÏM VAÊN HAI
GV: NGUYỄN THỊ THANH THÚY
Tröôøng THCS PHAÏM VAÊN HAI
BÀI 19
Tiết 77

KiỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Thế nào là tục ngữ?
Câu 2: Đọc thuộc lòng 8 câu tục ngữ nói về
thiên nhiên và lao động sản xuất?
Câu 3: Chon 1 câu tục ngữ mà em thích sau
đó phân tích nội dung và nghệ thuật của
câu tục ngữ đó?

BÀI 19-Tiết 77
Văn bản
I. Đọc – hiểu chú thích
Sgk/
II. Đọc – hiểu văn bản


Câu 1 :
Một mặt người mười mặt của.
→ So sánh, 2 vế đối lập.
⇒ người quí hơn của cải
bằng
bằng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×