Tải bản đầy đủ

Mục lục trường Chuẩn Quốc gia

mục lục
hồ sơ trờng chuẩn quốc gia
1. Bản đăng ký để đợc xét duyệt đạt trờng chuẩn quốc gia.
2. Báo cáo phấn đấu đạt trờng chuẩn quốc gia.
3. Biên bản tự kiểm tra (Đối chiếu với tiêu chuẩn trờng chuẩn quốc gia).
4. Biên bản tự kiểm tra đánh giáo năm tiêu chuẩn phấn đấu tại trờng, chuẩn
quốc gia của trờng.
5. Báo giá làm các công việc nghệ thuật trang trí nội thất phòng truyền thống,
phòng đoàn đội, nhà thể chất, phòng th viện, phòng đọc sách, bộ tranh tuyên
truyền.
6. Đơn xin trang trí nội, ngoại thất các phòng ban bằng kinh phí NSNN chi th-
ờng xuyên.
7. Đơn xin dự trù kinh phí đón bằng công nhận trờng chuẩn quốc gia.
8. Phân công nhiệm vụ làm việc xây dựng trờng chuẩn quốc gia.
9. Danh sách CBCNV, CBGV hu trí, DS cán bộ các phòng ban đợc mời.
10. Nội quy cả các phòng làm việc trong nhà trờng
11. Phân công liên tịch và GVCN đón đoàn thành phố kiểm tra trờng chuẩn
quốc gia.
12. Bảng quyết toán trang trí nội ngoại thất phòng truyền thống, phòng đoàn
đội nhà thể chất, phòng th viện, phòng đọc sách, bộ tranh tuyên truyền.
13. Bảng quyết toán trang trí nội ngoại thất phòng truyền thống, phòng đoàn

đội, nhà thể chất, phòng th viện, phòng đọc sách, bộ tranh tuyên truyền.
14. Tiêu chuẩn 3 cơ sở vật chất.
15. Dạy học.
16. Lịch sử phát triển trờng.
17. Lời giới thiệu.
18. Ban giám hiệu các năm của nhà trờng.
19. Sơ đồ nhà trờng.
20. Bìa của các tiêu chí.
hå s¬ triÓn khai trêng chuÈn quèc gia
hå s¬ triÓn khai trêng chuÈn quèc gia
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
hå s¬ triÓn khai
trêng chuÈn quèc gia

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×