Tải bản đầy đủ

Chuyen de tong day phan so viet theo quy luat

Chuyên đề tổng các phân số viết theo quy luật
Bài tập 1. Tính các tổng sau:
99.95
4
.......
15.11
4
11.7
4
7.3
4
1
++++=
A
399
2
.......
35
2
15
2

3
2
2
++++=
A
70.67
3
.......
10.7
3
7.4
3
4.1
3
3
++++=
A
70.69
5
.......
13.12
5
12.11
5
11.10
5
4
++++=
A
80.77
3
.......
29.26
3
26.23
3
23.20
3
3333
5
++++=
A
120
1
.......
21
1
15
1
10
1
6
++++=
A
55.53
1
.......
31.29
1
29.27
1
27.25
1
7
++++=
A
162.158
7
.......
102.98
7
98.94
7
94.90
7
8
++++=
A
18.17.16
1
.......
5.4.3
1
4.3.2
1
.3.2.1
1
9
++++=
A
60.57.54
12
.......
13.10.7
12
10.7.4
12
7.4.1
12
10
++++=
A
)1(
2
.......
66
1
55
1
45
1
11
+
++++=
xx
A
)1(
1
.......
4.3
1
3.2
1
.2.1
1
12
+
++++=
nn
A
)2)(1(
1
.......
5.4.3
1
4.3.2
1
.3.2.1
1
13
++
++++=
nnn
A
1)1(
1
.......
14
1
13
1
12
1
2222
14
+
++

+

+

=
n
A
A
14
áp dung công thức biến đổi sau:


+


=
+
=

1
1
1
1
2
1
)1)(1(
1
1
1
2
kkkk
k
;


+

=
1
1
1.......
4
1
1
3
1
1
2
1
1
15
n
A
A
15
Ta quy đồng tng thừa số trong ngoặc, thay
vào và tính đợc:
1
1
1
.....
4
3
.
3
2
.
2
1
15
+
=
+
=
nn
n
A


=
20
1
1
19
1
1.......
4
1
1
3
1
1
2
1
1
16
A
So
sánh A
16
với 1/21
98.97
4
.......
9.7
4
.7.5
4
5.3
4
17
++++=
A


=
100
1
1
81
1
1.......
16
1
1
9
1
1
4
1
1
18
A
So
sánh A
18
với 11/19
30
1
20
1
12
1
6
1
2
1
19
++++=
A
HD
6
5
....
3
1
2
1
3.2
1
6
1
,
2
1
1
2.1
1
2
1
=====
KQ
Chuyên đề BDHS tổng các phân số viết theo quy luật Nguyễn Thanh Hùng Tr ờng THCS Tiên
NHa năm 2007
1000
1
999
1
....
12
1
6
1
2
1
20
+++++=
A
HD KQ:
1000
999
90
1
72
1
56
1
42
1
30
1
21
++++=
A
HD Tơng tự A19,20
100.97
1
.......
14.11
1
.8.5
1
5.2
1
22
++++=
A
31.30
1
.......
7.5
1
5.3
1
3.1
1
23
++++=
A
110
1
90
1
72
1
56
1
42
1
30
1
20
1
24
++++++=
A
31.26
5
.......
16.11
5
11.6
5
6.1
5
2222
25
++++=
A
100.89
11
.......
34.23
11
23.12
11
12
11
26
++++=
A
10.9
9
..........
4.3
3
.
3.2
2
.
2.1
1
2222
27
=
A

=
28
1
1
21
1
1
15
1
1.......
10
1
1
6
1
1
3
1
1
28
A
340
9
.......
88
9
40
9
10
9
29
++++=
A
143
6
99
6
63
6
35
6
15
6
30
++++=
A
Bài tập 2. Thực huện phép tính


+++


++++=
400.299
1
......
104.3
1
103.2
1
102.1
1
400.101
1
......
302.3
1
301.2
1
300.1
1
1
B
;
1.99
1
3.97
1
......
96.4
1
97.3
1
99.1
1
99
1
97
1
...
7
1
5
1
3
1
1
2
+++++
++++++
=
B
;
100100992
3
2
1
2
1
2
1
.....
2
1
2
1
1
++++++=
B
; ( HD lấy
2
2
2
2
1
22
10099
33
=+=
BB
);
100992
4
3
1
3
1
.....
3
1
3
1
1
+++++=
B
; ( HD lấy
100100
44
3
13
3
1
33
100

==
BB
)
Chuyên đề BDHS tổng các phân số viết theo quy luật Nguyễn Thanh Hùng Tr ờng THCS Tiên
NHa năm 2007

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×