Tải bản đầy đủ

Creating an Effective Community Relations Program

Ö±¸² Ú±-¬»®
Ûºº»½¬·ª»
É®·¬·²¹ ͵·´´-
º±® Ы¾´·½
λ´¿¬·±²-
̸·®¼ Û¼·¬·±²
ÐÎ ×Ò ÐÎßÝÌ×ÝÛ ÍÛÎ×ÛÍ
Ûºº»½¬·ª»
É®·¬·²¹ ͵·´´-
º±® Ы¾´·½
λ´¿¬·±²-
ÐÎ ×Ò ÐÎßÝÌ×ÝÛ ÍÛÎ×ÛÍ
̸·®¼ Û¼·¬·±²
Ô±²¼±² ¿²¼ ͬ»®´·²¹ô Êß
Ûºº»½¬·ª»
É®·¬·²¹ ͵·´´-
º±® Ы¾´·½
λ´¿¬·±²-
Ö±¸² Ú±-¬»®
éôắã-áằđK- ơằ
êằđĐ --ãắằ ằđơ á- ắằằ ẳằ ơ ằ-ôđằ ơáơ ơáằ ãđơã ẵơãằẳ ã ơáã-

ắà ã- ẵẵôđơằ ơ ơáằ ơãằ ạãạ ơ đằ--ụ ẳ ơáằ ôắã-áằđ ẳ ôơáđ ẵơ
ẵẵằơ đằ--ãắããơĐ đ Đ ằđđđ- đ ã--ã-ụ áâằêằđ ẵô-ằẳũ ề đằ--ãắããơĐ
đ -- đ ẳạằ ẵẵ-ãằẳ ơ Đ ằđ- ẵơãạụ đ đằđããạ đ ẵơãụ -
đằ-ôơ ơáằ ơằđã ã ơáã- ôắãẵơã ẵ ắằ ẵẵằơằẳ ắĐ ơáằ ằẳãơđụ ơáằ ôắã-áằđ đ
ơáằ ôơáđũ
ãđ-ơ ôắã-áằẳ ã ùỗỗố
ằẵẳ ằẳãơã ôắã-áằẳ ã ợù
èáãđẳ ằẳãơã ôắã-áằẳ ã ợở
òđơ đ Đ ãđ ẳằãạ đ ơáằ ôđ-ằ- đằ-ằđẵá đ đãêơằ -ơôẳĐụ đ ẵđãơãẵã-
đ đằêãằâụ - ằđãơơằẳ ôẳằđ ơáằ íĐđãạáơụ ĩằ-ãạ- ẳ éơằơ- òẵơ ùỗốốụ ơáã- ôắãú
ẵơã Đ Đ ắằ đằđẳôẵằẳụ -ơđằẳ đ ơđ-ãơơằẳụ ã Đ đ đ ắĐ Đ ằ-ụ
âãơá ơáằ đãđ ằđã--ã ã âđãơãạ ơáằ ôắã-áằđ-ụ đ ã ơáằ ẵ-ằ đằđạđáãẵ
đằđẳôẵơã ã ẵẵđẳẵằ âãơá ơáằ ơằđ- ẳ ãẵằẵằ- ã--ôằẳ ắĐ ơáằ íễòũ ôãđãằ-
ẵẵằđãạ đằđẳôẵơã ôơ-ãẳằ ơáằ-ằ ơằđ- -áôẳ ắằ -ằơ ơ ơáằ ôắã-áằđ- ơ ơáằ
ôẳằđằơãằẳ ẳẳđằ--ằ-ổ
ếạ éạằ ễããơằẳếạ éạằ ậ
ùợ éằơêãằ ẻẳợợốốớ ẽôãẵà-ãêằđ ĩđãêằ
ễẳ ềù ỗệềơằđãạ ấòợùờờPợùợ
ậếậò
âââũàạúạằũẵũôà
w ệá -ơằđ ùỗỗốụ ợùụ ợở
èáằ đãạáơ ệá -ơằđ ơ ắằ ãẳằơããằẳ - ơáằ ôơáđ ơáã- âđà á- ắằằ --ằđơằẳ ắĐ
áã ã ẵẵđẳẵằ âãơá ơáằ íĐđãạáơụ ĩằ-ãạ- ẳ éơằơ- òẵơ ùỗốốũ
ịđãơã-á ễãắđđĐ íơạôãạ ã éôắãẵơã ĩơ
òíìéđằẵđẳ đ ơáã- ắà ã- êãắằ đ ơáằ ịđãơã-á ễãắđđĐ
ìịề ộỡỗỡ ỡớốù ợ
ễãắđđĐ íạđằ-- íơạãạúãúéôắãẵơã ĩơ
-ơằđụ ệáụ ùỗợờú
ằẵơãêằ âđãơãạ -àã- đ ôắãẵ đằơã- ủ ệá -ơằđũ úú ớđẳ ằẳũ
ũ ẵũ
ìịề úộỡỗỡúỡớốùúợ
ùũ ịô-ãằ-- âđãơãạúúỉẳắà-ụ ô-ụ ằơẵũ ợũ éôắãẵ
đằơã-úúỉẳắà-ụ ô-ụ ằơẵũ ìũ èãơằũ
ỉởộùốũớũờộ ợở
ốốKũờờờởỗúúẳẵ
ợởốờớ
èĐằ-ằơ ắĐ ệằ íô--- èĐằ-ằơơãạụ ĩã--ụ ềđà
éđãơằẳ ẳ ắôẳ ã đằơ ịđãơã ắĐ íđằơãêằ éđãơ ẳ ĩằ-ãạ ứẫằ-ữụ ắắâ ấằ
òắôơ ơáằ ôơáđãă
đằâđẳăã


òẵàâằẳạằằơ-ăããã
ìơđẳôẵơãù
ùũèáằ ãđơẵằ -ơĐằổ êằđêãằâỡ
ơĐằ ơáằ êằở
òđằẵãơãạ -ơĐằờ
ầôđ đạã-ơãK- -ơĐằộ
ếằằ ãơ ẵ-ã-ơằơố
éãơ- ơ âơẵáố
ẳ -ơĐằ ã- ạẳ ằđ-ù
ợũèđôắằ âãơá ôđ- ẳ --ằ--ãêằ-ùợ
éôđ ơơằđ-ùợ
ò-ơđáằ đắằ-ùờ
ớũểàãạ Đôđ đàợ
ị-ãẵ ôẵơôơãợù
ẫáằ Đô đằ ôơãạWợờ
ããã
íơằơ-
ỡũĩâ âãơá ẵãơã-ợỗ
í-ã-ơằẵĐ ã- ơáằ ằ--ằẵằợỗ
ẫáĐ âằđ ẵ-ằụ ôằđ ẵ-ằỏớ
ẫáằ ơ ô-ằ ẵãơ-ớù
ẫáằđằ ẳããẵôơãằ- ẵẵôđớù
èáằ ơđằẳ ã- ơ àẵà ãơ ẳâớỡ
ởũíãẵá-ụ ảđạ ẳ ơáằđ âđ âđẳ-ớờ
ẻằẵạã-ãạ ẵãẵá-ớộ
ệđạổ áằ đ áãẳđẵằỏớỗ
íơẵááđ-ằ- ôãẵàĐ ắằẵằ -ơằWỡù
W - ẵ ằơáđ- ẳ -ããằ-ỡù
ểàằ đ đ ơáằ ãẳãỡợ
ịằâđằ -ạỡợ
ờũì- ãơ ằ-Đ ơ đằẳỏỡỡ
ẳãơ âãơá ơáằ đằẳằđ ã ãẳỡở
òã đ -áđơ -ằơằẵằ-ỡở
ôãẳằãằ- đạđáãạỡờ
ễãằ âãẳơá ẳ ơĐằ -ãƯằỡộ
íđ--áằẳ- ẳ -ôắáằẳ-ởợ
ễãằ ẳ ằơơằđ -ẵãạởớ
ẫáằđằ ơ ắđằàởở
íáãẵằ ơĐằẵằởờ
éđãơãạ ẵ-ãẳằđơã-ởờ
ìẵôẳằ ãô-ơđơã- ã --ãắằởờ
ệô-ơããằẳ đ đạạằẳ đãạáơỏởộ
éôơơãạ ơáằ -ơđằ--ởộ
ậ-ãạ ơáằ ẳằ-ãạằđ ơ ơáằ ắằ-ơ ẳêơạằờ
ềâ ãơK- đ đàãạ ơãằWờù
ộũỉằẳãằ-ổ àãạ ơáằ âđàờố
ậ-ằ đằ-ằơ ơằ-ằụ ẵơãêằ êằđắ-ờỗ
ẽôằ-ơã- ẳ áôôđộ
òêãẳ LắằK áằẳãạ-ộù
ỉằẳãạ- ã -ằ- ằằơ- ẳ ắđẵáôđằ-ộợ
ơĐằ ẳ đằ-ằơơãộỡ
ôắáằẳãạ-ộỡ
ạ- đ ắđẳ đằẵộộ
ằằơ- ẵđđơằ ãẳằơãơĐộỗ
íơằơ-
ãê
ốũĩằãạ âãơá ãạôđằ- ẳ ắắđằêãơã-ố
ãạôđãạ ôơ ơáằ ôắằđ-ố
òắắđằêãơã-ổ ơáằ ạ ẳ ơáằ -áđơ ãơốợ
ỗũếằằ ãơ -áđơụ -ãằ P ẳ ãốộ
òã đ ắđằêãơĐốố
éã âđẳ-ốố
ễẵ ạêằđằơ ẵôãẵơãỗù
ẫơẵá ôơ đ ơôơạĐỗớ
ễà đ ẵơãêằ êằđắ-ồ êãẳ ẵơđẵơã-ỗỡ
òêãẳ đằãạ âđẳ- đ áđ-ằ- P ẳ ễơãỗỡ
ễ âđẳ- ằằẳãạ ẵđằỗở
ĩôắằ ằạơãêằ-ỗờ
ịằâđằ LĐơá-Kỗờ
èã- đ âđãơãạ ơãạáơỗộ
èáằđằ ã- -ơã ôẵá ơ ẳWỗộ
ùũẫđãơãạ đ ơáằ đằ--ù
ềằâ- đằằ-ằ-ổ ắ-ãẵ đằôãđằằơ-ù
íã--ãằẳ đơãẵằ-ùợ
ùùũíơã-ổ áâ ơ áẳằ ơáằùợợ
éáơ ẵơã- âãơá đằằ-ằ-ùợợ
íơã- ã ôắãẵơã-ùợỡ
ùợũẫáơ ằẳãơãạ ã- ắôơùợộ
ềằâ- -ơđãằ-ùợố
ằơôđằ đơãẵằ-ùớù
ẻẳã ẳ èấ ắđẳẵ-ơ-ùớù
ẹú-ẵđằằ ằẳãơãạùớớ
èằẵáãẵ ằẳãơãạùớớ
ẳãơãạ ơáằđ ơĐằ- ẳẵôằơùớỡ
ẳãơ Đôđ-ằùớỡ
ùớũàã- ẳ -ơĐằ- đ ơáằ ãẵằùớờ
ôạạằ-ơằẳ -ơĐằ đ ẵđđằ-ẳằẵằùớờ
ẹơáằđ -ơơãằđĐùớỗ
ơĐằ đ ằã-ùớỗ
ỉêằ ẵằđụ ẵằ Đôơùớỗ
ẫđãơãạ đẵã-ùỡ
ẫđãơãạ đằđơ- ẳ ãôơằ-ùỡ
íơằơ-
ê
đ- ẳẳđằ--ùỡợ
ìêãơơã- ơ ôẵơã-ùỡỡ
ẻằãằ- ơ ãêãơơã-ùỡở
òẵàâằẳạãạ ẵđđằ-ẳằẵằùỡở
ằơơãạ ôơ ẳẵôằơ-ùỡở
ẫđãơãạ íấùỡờ
ùỡũèđ-ụ -đằ- ẳ ãơ-ùỡố
ằãạ ãơ-ùỡố
ịằ ẵđằô âãơá đằãạ âđẳ-ùở
ậ-ằ Đôđ ẳãẵơãđĐùởù
úã-ằ đ úãƯằ êằđắ ằẳãạ-ỏùởù
ẹằ âđẳ đ ơâỏùởợ
éôƯƯằ- ẳ -ằđ-ùởợ
ễàãàằ- ằằẳ- ẵđằùởớ
íáằ-ơôơ ơãằùởỡ
èáằĐKđằ ơ đãạáơụ ơáằĐKđằ ơ âđạùởỡ
ấạôằ âđẳ- ẳ áđ-ằ-ùởở
ằơơãạ ã ơáằ ẳùởờ
ằơằằã--ùởộ
ếằằ ẵằđ -ạùởố
ếằằ ã--ã -ơơằằơ- -áđơ ẳ -ãằùởố
ùởũòằđãẵã-- P ơáằ ẳãằđằẵằ-ùờ
--ằơã ẳãằđằẵằ-ùờù
ậẳằđ-ơẳãạ ơáằ ằẳã ẳãằđằẵằ-ùờỡ
ùờũèáằ -àằ âđẳổ đôẵãơã ơơằđ-ùờộ
ẻằẵằãêằẳ éđôẵãơãùờố
ằơ ơáằ âđẳ- đãạáơ ơùờỗ
ùộũéđãẵãằ- đằ-ằơơãùộợ
ãđ-ơ -ơằ- đ -ằàằđ-ùộớ
ằơơãạ đằẳĐ đ ơáằ -ằằẵáùộờ
ẫáằ ĐôKđằ -ơạằùộỗ
éãơ- đ đạã-ằđ-ùốợ
ùốũèáằ âđẳ- đ ìèùốỡ
ơĐằ ơơằđ-ùốở
ằơơãạ ơáằ -ơ ôơ ằã-ùốờ
ẫđãơãạ ẳ ẳằ-ãạãạ âằắ-ãơằ-ùốộ
íơằơ-
êã
ễạôạằ đ ơáằ ơằằáằùỗỡ
ểàằ Đôđ íấ ơàùỗở
ềâ ơà ơ Đôđ ẵôơằđùỗờ
ùỗũèằ P ơáằ ãẵáã đằôơơãùỗố
ị-ãẵ đãẵãằ- ơằ ã âđãơãạùỗỗ
èâđẳ- ắằơơằđ ơằợ
ợũẻằđơãạ ôĐổ ẵáđằ đ ẵáằạằỏợờ
--ằơã -ằẵơ-ợộ
ẫáơ àằ- ạẳ ô đằđơỏợố
èáằ ãđơẵằ ằằẵơãêằ ẵôãẵơãợù
ợùũì- ãơ ằạỏợợù
ẫáơ ã- ãắằỏợợợ
íĐđãạáơ ẳ đ đãạáơ-ợợớ
òĐãạ đ ãảôẵơãợợỡ
ằơơãạ ằđã--ãợợở
ĩơ đơằẵơãợợờ
ĩằãạ âãơá ơđẳằ đà-ợợờ
íằơãơã- ẳ đơã-ợợộ
ằúđằạôơđĐ ẵẳằ- đẵơãẵằợợộ
ĩKơ đạằơ ơáằ ãđãơợợố
ôđơáằđ ãđơãợợố
òằẳãă ùổ ạã-á ạđđ P -ằ ẳằããơã-ợớ
òằẳãă ợổ íô-ãạ ãđ- âđẳ-ợớộ
òằẳãă ớổ --đĐ ẳ ảđạ ắô-ơằđợỡù
òằẳãă ỡổ ẫáằ ĐôKđằ -ơ đ âđẳ-ợỡờ
ôđơáằđ đằẳãạợỡố
ìẳằăợởợ
íơằơ-
êãã
éẻ ã éđẵơãẵằ ằđãằ-
éôắã-áằẳ ã --ẵãơã âãơá ơáằ ì-ơãơôơằ éôắãẵ ẻằơã-
ằđãằ- ẳãơđ-ổ òằ đằạđĐ ẳ đ ã ỉ-ằ
ếạ éạằ á- ảãằẳ đẵằ- âãơá ơáằ ì-ơãơôơằ éôắãẵ ẻằơã- ơ ôắã-á ơáã-
ôãôằ -ằđãằ-ụ âáãẵá ã- ẳằ-ãạằẳ -ằẵããẵĐ ơ ằằơ ơáằ ằằẳ- ơáằ ãẵđằ-ãạ
ôắằđ- ằằ -ằằàãạ ơ ằơằđ ơáằ ôắãẵ đằơã- đằ--ã ẳ ơáằ đạằ ắẳ
ằăã-ơãạ éẻ đằ--ã-ũ èàãạ đẵơãẵụ ẵơãúđãằơằẳ đẵáụ ơáằ ắà- ã
ơáằ -ằđãằ- ẵẵằơđơằ ơáằ ẳĐúơúẳĐ ã--ôằ- ôắãẵ đằơã- đẵơãẵằ ẳ
ạằằơ đơáằđ ơá ẵẳằãẵ áã-ơđĐũ èáằĐ đêãẳằ ãẳằ đãằđ- đ ơá-ằ
ìéẻụ íòể ẳ íìể ẵôđ-ằ- đ ơá-ằ ơàãạ ềấẽ- ã éẻũ đ éẻ đẵơãơãằđ-ụ ơáằĐ
đêãẳằ ô-ằô đằđằ-áằđ- ẳ ằ-ôđằ ơáơ ơáằãđ àâằẳạằ ẳ -àã- đằ àằơ ô ơ
ẳơằũ
òằ đằạđĐ ã- ằ ơáằ ậếK- ằẳãạ ôắãẵ đằơã- ẵẳằãẵ-ũ áằ ã- ĩãđằẵơđ
ơáằ íằơđằ đ éôắãẵ ẻằơã- ơôẳãằ- ơ ễằằẳ- ịô-ãằ-- ẵáụ ẵôơĐ ễằằẳ-
ểằơđãơ ậãêằđ-ãơĐũ ịằđằ ắằẵãạ ẵẳằãẵụ òằ -ằơ ùợ Đằđ- ã ôắãẵ
đằơã- đẵơãẵằ ẳ á- ằăằđãằẵằ ơ -ằãđ ằêằ ắơá ãúáô-ằ ẳ ã ẵ-ôú
ơẵĐũ áằ đằã- ãêêằẳ ã ẵ-ôơẵĐ âđà ẳ ã- úằăằẵôơãêằ ẳãđằẵơđ
ôơá ẫằ-ơ ầđà-áãđằ ểằơ ỉằơá ềỉ èđô-ơ âãơá -ằẵã đằ--ãắããơĐ đ ãú
ẵã ẳ ẵôãẵơã ã--ôằ-ũ òằ ã- í-ôơơ ẳãơđ ơáằ éẻ ã éđẵơãẵằ -ằđãằ-
ẳ ằẳãơằẳ ơáằ ắà ơáằ -ằ ằ ẳ âđơằ éãạ ẳ ểạãạ éôắãẵ
ẻằơã- íãạ-ụ - ã ơáã- -ằđãằ-ũ áằ â- éđằ-ãẳằơ ơáằ ìéẻ ã ợỡũ
đ ã ỉ-ằ ã- ơáằ ãúáô-ằ ẳãơđ ơáằ éẻ ã éđẵơãẵằ -ằđãằ-ụ - âằ - ắằãạ
ẳãơđ éđãằụ ơáằ ì-ơãơôơằ éôắãẵ ẻằơã-K ằắằđ ạƯãằũ
ẹơáằđ ơãơằ- ã ơáằ -ằđãằ-ổ
íđằơãêãơĐ ã éôắãẵ ẻằơã- ắĐ òẳĐ đằằ
ằẵơãêằ ểằẳã ẻằơã- ắĐ ểãẵáằ ịẳụ òã- èáằàằđ ẳ ĩêãẳ ẫđạạ
ểạãạ òẵơãêã- ắĐ ĩằã-ằ ĩằằạ
ẹãằ éôắãẵ ẻằơã- ắĐ ĩêãẳ éáãã-
éãạ ẳ ểạãạ éôắãẵ ẻằơã- íãạ- ắĐ òằ đằạđĐ
éôắãẵ ẻằơã-ổ òđẵơãẵ ạôãẳằ ơ ơáằ ắ-ãẵ- ắĐ éáãã ỉằ-âằ
éôắãẵ ẻằơã- ã éđẵơãẵằ ằẳãơằẳ ắĐ òằ đằạđĐ
éôắãẵ ẻằơã- ơđơằạĐ ắĐ ẳđ ẹãêằđ
ẻã-à ì--ôằ- ẳ íđã-ã- ểạằằơ ã éôắãẵ ẻằơã- ắĐ ểãẵáằ ẻằạằ-ơằđ
ẳ ệôẳĐ ễđàã
ẻôãạ éôắãẵ ẻằơã- ĩằđơằơ ắĐ ểãàằ ịằđẳ
đơáẵãạ ơãơằ-ổ
ằẵơãêằ ìơằđ íôãẵơã- ắĐ ễĐ ãơá ẳ éằ ểôơằđ
ìơđẳôẵơã ơ éôắãẵ òãđ- ắĐ ơôđơ èá- ẳ ĩđ ơằêằ ệá
èáằ ắêằ ơãơằ- đằ êãắằ đ ạẳ ắà-á-ũ è ắơã ôđơáằđ ãđơãụ
ằ-ằ ạ ơ ơáằ ìéẻ âằắ-ãơằ ứâââũãđũđạũôàủắà-ữ đ ẵơẵơ ơáằ ôắã-áằđ- ơ ơáằ
ẳẳđằ-- ắằâổ
ếạ éạằ ễơẳ
ùợ éằơêãằ ẻẳ
ễẳ ềù ỗệề
èằổ ợ ộợộố ỡớớăổ ợ ộốớộ ờớỡố
âââũàạúạằũẵũôà
ệá -ơằđ -ằơ -ằêằđ Đằđ- ã ảôđã- âãơá âằằàĐ ơđẳằ
ằđ-ụ ãĐ - --ã-ơơ ằẳãơđ ằẳãạ đãơãạ ãẳô-ơđĐ
ạƯãằ ẳ - ằẳãơđ ôđơằđĐ ảôđ ơằàãạ đ
đãơ đẳôẵơãũ
ỉằ -ôắ-ằôằơĐ áằẳ ôắãẵ đằơã- -ơ- âãơá éãđ
ìơằđơãụ ơáằ ơằẵáạĐ ẵằơđằ đ ơáằ đãơãạụ ằđụ ẵàú
ạãạ ẳ ôắã-áãạ ãẳô-ơđãằ-ụ ẳ âãơá ơáằ ì-ơãơôơằ
éđẵơãơãằđ- ã òẳêằđơã-ãạ ứìéòữ âáãẵá đằđằ-ằơ- ơáằ ãơằđằ-ơ-
ậế ẳêằđơã-ãạ ạằẵãằ-ũ
ỉằ á- âđãơơằụ ằẳãơằẳ ẳ đẳôẵằẳ êđãằơĐ đãơâđàụ
đ áô-ằ ảôđ- ẳ ắà- ơ -ơằđ-ụ ắđẵáôđằ- ẳ ằằơ-
ô- âđãơãạ ằâ- đằằ-ằ-ụ -ằằẵáằ-ụ ã -ẵđãơ-ụ -ãẳằ đằ-ằơú
ơã- ẳ ằăáãắãơã ằ-ũ ò- -ằẵãã-ơ đằằẵằ ảôđã-ơụ áằ
á- âđãơơằ ạằằơ ẳ ơằẵáãẵ ã--ôằ- ã ơáằ đãơãạ
ãẳô-ơđĐũ ỉằ á- - ôẳằđơàằ ôắãẵ đằơã- đảằẵơ- ã ơáằ
ãằẳ áằơáẵđằũ
òàằằ ẳêẵơằ ạẳụ ẵ-ã-ơằơ -ơĐằ ã ơáằ âđãơơằ ẳ
-àằ âđẳụ ệá -ơằđ ã- đằạôđ ẵơđãắôơđ ơ ơáằ ìéẻ ạú
Ưãằ éđãằũ ỉằ ã- ằâ ơáằ ìéẻ ẳ áẳ- ơáằ íòể ĩã
ã éôắãẵ ẻằơã-ũ òằắằđ ơáằ ì-ơãơôơằ -ãẵằ ùỗởỡụ áằ á-
-ằđêằẳ ơáằ íôẵãụ ịđẳ ểạằằơ ẳ ểằắằđ-áã
ãă
òắôơ ơáằ ôơáđ
íãơơằằụ ẳ â- éđạđằ ĩãđằẵơđ ùỗộỗPốùũ ỉằ ã-
áđđĐ ằắằđ ơáằ ìéòụ ằắằđ ơáằ íòể ẳôẵơã
ôẳơãụ ằâ ơáằ ẻĐ ẵãằơĐ òđơ- ẳ ò--ẵãơằ
ứảôđã-ơữ ằắằđ ơáằ đằãạ éđằ-- ò--ẵãơãũ
ì ệôĐ ợớụ ệá -ơằđ â- âđẳằẳ ơáằ ơằáằ èằơ-
ểằẳ ắĐ ơáằ ơáằ éđằ-ãẳằơ ơáằ ìéẻụ ệá ò-ằđĐụ đ Láã-
ẵơđãắôơã ẳ ẵãơằơ ơ ơáằ ằằẵơãêằ ô-ằ ơáằ âđãơơằ
âđẳKũ èáằ èằơ- ểằẳụ đằ-ằơằẳ ôĐụ đằẵạã-ằ- ằăẵằú
ơã ẵáãằêằằơ ãụ ẳ ẵơđãắôơã ơụ ơáằ ẳằêằằơ
ôắãẵ đằơã- đẵơãẵằ ắĐ ằắằđ ơáằ ì-ơãơôơằũ
òắôơ ơáằ ôơáđ
ă
ẫđãơãạ ạẳ ạã-á ô-ơ ắằ ằ ơáằ -ơ ẳããẵôơ ảắ- ã ơáằ
âđẳũ èáằ ơđẵàãạ ẳằêằãạ ạôạằ ơáơ ã- đãẵáụ ẳãêằđ-ằ
ẳ ẵ-ơơĐ ằêêãạ ã ô-ằ ẳ ằãạ ã- ơ ằ-Đ ơ-àũ
èẳĐK- đôằ- ẳ ô-ằ- ôãẵàĐ ắằẵằ ôơẳơằẳụ ắôơ ơáã- ắà
ẵơôđằ- ạã-á - ãơ -áôẳ ắằ ô-ằẳ âũ
èáằđằ áêằ âĐ- ắằằ ắà- ạđđ ẳ -ơ ô-ụ ã âằ
đằ áằ-ơụ áêằ ơ -ằà ơáằ ẵẵ-ã à ơ ẵáằẵà âáằơáằđ
-ơđáằ ã- ã ơáằ đãạáơ ẵằ đ âáằđằ ôơằ đà ạằ-ũ
èáã- ắà ắĐ ệá -ơằđ ạãêằ- ãêôắằ ẳêãẵằụ ơ Đ
ơáằ đôằ- ạã-á ạđđụ ắôơ áâ ơ àằ ơáằ ạôạằ
ẵằ ãêằũ ỉâ ẳ Đô àằ ằằ ằăẵãơằẳ ắĐ Đôđ âđãơãạ -ơĐằ
ẳ àằằ ơáằ đằẳãạ ỏ ỉâ ẳ Đô ẳằãạáơ ẳ -ôđđã-ằ
ơáằụ ằêằ ã ơáằ ơãẵ ã- ằ--ằơãĐ ẳôỏ
ẹ ẵôđ-ằ ơáằđằK- âđãơãạ ẳ ơáằđằK- âđãơãạũ ẫđãơãạ đ ơáằ
đằ-- ã- êằđĐ ẳãằđằơ đ âđãơãạ đ ơáằ ãẵằũ ệá ơàằ- ô-
ơáđôạá ơáằ ắ-ãẵ- -ơĐằ đ ẵẵ-ã-ụ đãạáơ ẳâ ơ đôú
ẵãơãũ
ò- ãẵôẳằẳ ã ơáã- ơáãđẳ ằẳãơã đằ ôđ ô-ằô ằẳãẵằ-ổ
ẳằããơã- ạđđ âãơá ạẳ đẵơãẵ ằăằ-ụ -ããđ ãđ-
âđẳ- ơáơ đằ ơằ ẵô-ằẳụ -áđơ ạ--đĐ ằêằđĐẳĐ
ơằđ- ã ìè ẳ ôắã-áãạụ ẳ -ằ ơã- đ âáằ Đô đằ -ơ đ
âđẳ-ũ
ăã
đằâđẳ
èáằ ắà ã- âđãơơằ ã ãêằĐụ ãạãơãêằ -ơĐằ ẳ ã- -ôãơằẳ
ơ Đ đ ơáằ ằâ đẵơãơãằđ âá ã- ằạằđ ơ ãđêằ áã- đ
áằđ -ơằđĐ ơáằ ạã-á ạôạằụ ắôơ đ ơáằ đằ ằăằđãằẵằẳ
đẵơãơãằđ âá ằằẳ- ôãẵà ẵáằẵàã-ơ ơáằ ằ--ằơã-
ạđđ ẳ -ằ áãơ- áâ ơ ằ ô ơáằãđ âđãơãạ -ơĐằũ
ằẵơãêằ ẫđãơãạ àã- đ éôắãẵ ẻằơã- ã- ãơằẳằẳ ơ ắằ ú
-ằ-ằ ạôãẳằ đ ắô-Đ đẵơãơãằđ-ũ ìơ êãẳ- ơáằ ơđ- ắằãạ
- ẵđằáằ-ãêằ ẳ ẳằơãằẳ ơáơ ãơ ẵô-ằ-ụ đ - -ôằđãẵã -
ơ ắằ ô-ằ ơ ũ ìơ ẵêằđ- ơáằ ảđ ạđơãẵ ẵ-ơđôẵú
ơã- ơáơ âằ ô-ằ ẳĐúơúẳĐ âãơá ơáằ ằ ắảằẵơãêằ ã ãẳổ
âđãơãạ ạẳ đằẳắằ ạã-áũ êằđĐ éẻ đẵơãơãằđ -áôẳ áêằ
ằũ ìơ- ơằơã đằẳằđ-áã ằăơằẳ- ơ ơáằ âãẳằđ đằẵáằ- ơáằ
ẵôãẵơã- ãẳô-ơđĐ P ã ẵơ ơ Đằ ãơằđằ-ơằẳ ã âđẳ-
ẳ ơáằãđ ô-ạằũ
òằ đằạđĐ
ằđãằ- ẳãơđ
đằâđẳ
ăãã
ì âã-á ơ ơáà ơáằ Đ đãằẳ- ẳ ẵằạôằ- âá áằằẳ ã ơáằ
đằđơã ơáã- ắàũ ì đơãẵôđụ ạđơằô đằẵãơã ã-
đằẵđẳằẳ ơ ềãạằ ã-ụ đằđ ìéẻ đằ-ãẳằơụ âá đằẳ ơáằ ằđĐ
ẳđơ- ằêằđĐ ẵáơằđ ơáằ ãđ-ơ ằẳãơã ẳ ẳằ Đ áằô
-ôạạằ-ơã- đ ãđêằằơ-ũ
ằẵã ơáà- đằ - ẳôằ ơ éơ ịâụ đằđ áằẳ éẻ ơ
ễĐẳ- ịàụ ơ ĩ ịãằơơụ đằđ ôắãẵ ãđ- ẳãđằẵơđụ ĩô éơ
ẳằ ềằôđ- ìơằđơãụ ơ ẻắã éơằđ-ụ đằđĐ -ằãđ
ôắãẵ ãđ- -ằẵãã-ơụ ĩôéơ ứậếữụ ẳ ơ éằơằđ ệẵà-ụ ằẳãơđ
ẳ ẵôãẵơã- ẵ-ôơơụ âá đằẳ ãẳãêãẳô
ẵáơằđ- đ -ằẵơã- ẳ ẳằ áằô ẵằơ- ẳ ơằđơã- ơ
ơáằ đãạã ơằăơũ
ì âôẳ ãàằ ơ ằăđằ-- Đ ạđơãơôẳằ ơ ôắằđ đãằẳ- ẳ
ẵằạôằ- âá áêằ áằằẳ ằ âãơá -ôắ-ằôằơ ằẳãơã-ũ ì âôẳ
đơãẵôđĐ ãàằ ơ đằẵđẳ Đ -ãẵằđằ ơáà- ơ ì òđã-ụ đằđ
áằẳ đằ-- ẳ ôắãẵơã- ơ ơáằ ịđãơã-á ơẳđẳ- ì-ơãơôơãồ
ịđã-ê ịàụ ìè ẵ-ôơơồ ĩêãẳ ễâằụ đàằơãạ ẵ-ôú
ơơồ ơằêằ âĐằđụ ẫằắ í-ôơơụ íôơằđ ơâđằ đô
ứíữ ìơằạđồ éáãã ãàụ áằẳ ãđơã -ằđêãẵằ-ụ ơáằ
òẳêằđơã-ãạ ò--ẵãơãồ ẻĐ èụ ẵđằơãêằ -ằđêãẵằ- ẵ-ôơơ
ẳ ôắãẵú-ằàãạ ẵẵáồ ô- ẫđãạáơụ đằằẵằ ơằẵáạĐ
ăããã
òẵàâằẳạằằơ-
ảôđã-ơụ ẳ ằ ểẵâụ ẵôãẵơã- ẳãđằẵơđ ẫéé
đô éễíũ
đ ơáã- ơáãđẳ ằẳãơãụ ì âôẳ đơãẵôđĐ ãàằ ơ ơáà éơ
ịâ ẳ ẻắã éơằđ- âá đằẳụ đằ-ằẵơãêằĐụ ơáằ ẵáơằđ-
ằẳãơãạ -àã- ẳ ơằ ã âđãơãạồ éằơằđ éđâ-ằụ ăằẵôơãêằ
íáãđ éđâ-ằ ỳ íụ ẳ ĩêãẳ òằ- ẵẵôơơ- ãắú
ắ- ỳ ểãạơ đ ẵáằẵàãạ ơáằ ẵáơằđ ô đằđơ-ồ
ẳ éáãã íãđẵô-ụ ễằạ òãđ- ĩãđằẵơđ ơáằ ì-ơãơôơằ ằ-
éđơã ẳ ễằạ òẳêã-ằđ ơ ơáằ ịđãơã-á éđơã ểằđẵáú
ẳã-ằ ò--ẵãơãụ đ áã- ạôãẳẵằ ẳ áằ âãơá ơáằ â ẵáơằđũ
ì - âã-á ơ ơáà ơáằ ịđãơã-á ò--ẵãơã íôãẵơđ- ã
ịô-ãằ-- đ đêãẳãạ ằăằ- âããạ ằơđãằ- ã ơáằãđ ợỡ
âđẳ-ũ éáơạđáĐổ èđãẳằơ éáơạđáãẵ ằđêãẵằ- đ ơáằ íãịũ
èáằ ểã ểẳằ -Đ ằằơ -áâ ã íáơằđ ờ ã- ẵĐđãạáơ w
ẻĐ ểã đô éẵ ợỡũ ẻằđẳôẵằẳ ắĐ àãẳ ằđã--ã
ẻĐ ểãũ ò đãạáơ- đằ-ằđêằẳũ ìơằđằơ ô-ạằ -ơơã-ơãẵ- âằđằ
đêãẳằẳ ắĐ íôơằđ ìẳô-ơđĐ òẵ ứâââũẵúãúũẵủ
đỗỡũáơữũ
đơằô ẵàâằẳạằằơ ô-ơ ạ ơ éđằ--đ òằ đằạđĐụ
ĩãđằẵơđụ íằơđằ đ éẻ ơôẳãằ-ụ ễằằẳ- ểằơđãơ ậãêằđ-ãơĐ
ẳ éđằ-ãẳằơ ơáằ ìéẻ ã ợỡụ ơáằ ãđ-ơ ằẳãơđ ơáã- -ằđãằ-
ơằăơắà- đ ơáằ ì-ơãơôơằụ đ áằđ ẵ-ơơ -ôđơ ẳ ằẵôđú
ạằằơ ẳ đ ằơơãạ ằ ạằơ âãơá ãơ - ì âã-áằẳũ
ì áêằ đằằđđằẳ ơ -ằêằđ ơãơằ- ôắã-áằẳ ắĐ ẹăđẳ ậãêằđ-ãơĐ
éđằ-- ã ơáằ đằđơã ơáã- âđà ẳ ơáà ơáằ đ ằđã-ú
-ã ơ ôơằ ãđơãụ đằằđằẵằ- ẳ ằăằ- đ âằđK-
ểẳằđ ạã-á ậ-ạằụ èáằ ẹăđẳ ôãẳằ ơ ạã-á ậ-ạằụ èáằ ẹăđẳ
ĩãẵơãđĐ đđụ ẳ èáằ ẹăđẳ ơĐằ ểôũ òẵàâằẳạằú
ằơ ã- - ạãêằ ơ ỉằẳãằ ịà éôắã-áãạ ễơẳ đ ằđã--ã
ơ ôơằ ằăằ- đ ĩằắđằơơK- íđđằẵơ đũ

ăãê
òẵàâằẳạằằơ-
ơĐằ ã- ơáằ ẵđôẵã ãạđằẳãằơ đ ằêằđĐơáãạ âằ -Đ ẳ ẳổ ã
âđãơãạụ ãơ ã- ơáằ âĐ -ằơằẵằ- đằ -ơđôẵơôđằẳụ ơáằ ẵáãẵằ âđẳ-
ẳ ơáằ âĐ ơáằĐ đằ ô-ằẳụ ô- ôẵơôơãũ ì ơáằ -ơĐằ ã-
ôơẳằẳ ẳ êằđ ơáằ ẵằụ ơáằ đằẳằđ âã - -ằ ãơằđằ-ơ
ẳ ãạáơ ơ ằêằ ạằơ ắằĐẳ ơáằ ãđ-ơ ằâ ãằ-ũ ơĐằ ẵ- đ
ẵđãơĐụ ắđằêãơĐ ẵôằẳ âãơá ơáằ ô-ằ ã ạôạằụ ẳ ơáằ
êãẳẵằ ẵãẵá- ẳ ảđạũ ìơ ằ- àãạ -ôđằ -ằãạ-
đằ ẵđđằẵơ ẳ ơáơ âđẳ- đằ ơ ã-ô-ằẳũ òắêằ ãơ ằ-
ẵ-ã-ơằẵĐũ
èáã- ắà á- ắằằ ẳằ-ãạằẳ đ -ơôẳằơ- ẳ ơáằđ- ằơằđãạ
ơáằ ẵôãẵơã- ãẳô-ơđĐụ ã đơãẵôđ đ ơá-ằ ãơằẳãạ ơ
â ẵđằằđ ã ôắãẵ đằơã-ũ ìơ âã - ắằ áằô đ ơá-ằ
đằẳĐ ằĐằẳ ã ơáằ ôắãẵ đằơã- đằ--ã ằãơáằđ ã
ẵ-ôơẵãằ- đ - ãúáô-ằ đẵơãơãằđ- P ã ẵơ đ ơá-ằ
ằđãạ ơáằãđ ãêãạ ắĐ ơáằãđ âđãơãạ -àã-ũ
èáằ ẳêãẵằ ã ơáằ-ằ ạằ- ã- ắ-ằẳ ơáằ ôơáđãơĐ ằ-ơắú
ã-áằẳ -ơĐằ ạôãẳằ-ụ ã đơãẵôđ ơáằ ẹăđẳ ôãẳằ ơ ạã-á ậ-ạằ
ẳ ơáằ ẹăđẳ ơĐằ ểôụ âáãẵá ằắđẵằ- ơáằ ẹăđẳ ĩãẵơãđĐ
đ ẫđãơằđ- ẳ ẳãơđ- ẳ ơáằ ẹăđẳ ôãẳằ ơ ơĐằụ ãơ-ằ đằẵãạ
ơáằ ẵ--ãẵ đằằđằẵằ -ôđẵằụ ỉđơK- ẻôằ- đ í-ãơđ- ẳ ẻằẳằđ-ụ
ẳ - ằđ- ằăằđãằẵằũ èáã- á- ẵêằđằẳ Đ Đằđ-
ìơđẳôẵơã
ù
ẵ-ằ ãêêằằơ ã âđãơãạụ ằẳãơãạ ẳ đẳôẵãạ ôắãẵơã-
-ằêằđ àãẳ-ồ đ ơằẵáãẵ ẳ -ẵãằơããẵ ơằđã ơ đằ-ú
-ã ẳ ơđẳằ ảôđ-ụ ằâ- đằằ-ằ-ụ ẳ ạằằđ đãơâđà
ãẵôẳãạ ắàằơ-ụ ắđẵáôđằ-ụ ô- ẳ ằằơ-ũ
ằẵơãêằ ẫđãơãạ àã- ẳằ- ơ Đ âãơá ơáằ đãơằẳ ắôơ -
ơáằ -àằ âđẳổ đ ằ--ạằ- ơ ắằ đằđĐ ẵôãẵơằẳ ẳ
ôẳằđ-ơẳụ ẵđãơĐ -ằằẵá ã- ằ--ằơã ẳ ẵáơằđ ã- ãẵôẳằẳ
đ ơá-ằ ạãêãạ ôẳãúêã-ô đằ-ằơơã- ẳ ơàãạ ôắãẵú
-ằàãạ --ãạằơ-ũ
ẫáãằ đằẳằđ- âã ắằằãơ đ đằẳãạ ơáã- ắà đ ẵêằđ ơ
ẵêằđụ -ằ âã ẳôắơằ-- âã-á ơ ẳã ãơ ãẳãêãẳô ẵáơằđ- -
ằằẳ- ẳãẵơơằũ ì -ằ -ằẵơã-ụ -ôẵá - ơáằ -ãơããạ -ơđú
áằ-ụ ằđ ơ ắằ ằằằơđĐụ ơáằđằ âã âĐ- ắằ -ằằ ơ
đ âĐ âá ã- ạằơơãạ ãơ âđạ
èáã- ã- ơ ắà ạđđụ ắôơ ẳằ- -ằđêằ - đằãẳằđ
-ằ ơáằ ắ-ãẵ đãẵãằ-ũ èáằ ằá-ã- ơáđôạáôơ ã- ơá-ằ
-ơĐằ ãơ- âáãẵá đằ đằôằơ ẵô-ằ- đạôằơ ẳ ẳã-ạđằằú
ằơổ đ ằăằ âáằ ẳ âáằđằ ơ ôơ ẵãơ-ụ áâ ơ ẳằ
âãơá ãạôđằ- ẳ ắắđằêãơã-ụ ô- ơáằ -àã- áĐáằơãạụ
ôẵơôơãạ ẳ đạđáãạũ òằâ ẵáơằđ ằẳãơãạ -àã-
ẳã-ẵô--ằ- âáơ ằẳãơđ- ẳ -ôắằẳãơđ- à đ ẳ âáĐ ơáằĐ
ẵáạằ Đôđ áđẳúẵđơằẳ ẵĐũ èáằ ằâằđ ẵđđằẵơã- ơáằĐ àằụ
ơáằ ắằơơằđ đ Đôụ ơáằ âđãơằđũ
ôđơáằđ ằâ ẵáơằđ- ã ơáã- ơáãđẳ ằẳãơã ẵêằđ ơằ êãẵằụ
ơáằ ằ--ằơã ãạđằẳãằơ đ ằêằđĐ ằ--ạằụ ô đằđơ-ụ
òằđãẵã-- ẳ ơáằ ằạ ã--ôằ- ẵãạ âđãơằđ-ũ èáằ đằẳằđ
âã ãẳ áằ ạôạằ ãđơã ơằẵáạĐ ẳ ơáằ -àã-
ằằẳằẳ đ -ôẵẵằ--ô đằ-ằơơã-ũ èáằ ơằẵáãẵãơãằ- đằ-ằơú
ơã-ụ ẳ ơáằ ằôãằơ ằằẳằẳụ đằ ơ ẵêằđằẳ -ãẵằ ơáằ-ằ đằ
ắằĐẳ ơáằ -ẵằ ơáã- ắàũ ò- ẵêằđằẳ đằ ơáằ ằ--ằơã
đằôãđằằơ- đ áẳãạ áằẳãằ- ẳ ẵơã-ụ - âằ - ơáằ
ắ-ãẵ- ằâ- đằằ-ằ-ụ ẳ ơáằ ằằẳ đ ẵẵã-ằ ạôạằ ẵôằẳ
âãơá ơáằ đằẳắããơĐ ơáằ đãơằẳ âđẳũ
èáằ-ằ ẳ ơáằđ ẵáơằđ- âã đêãẳằ đẵơãơãằđ- âãơá
ô-ằô đằằđằẵằ -ôđẵằ đ ơáằãđ ẳĐúơúẳĐ âđàũ ể-ơ ẵáơằđ- ã
ơáằ ãđ-ơ ẳ -ằẵẳ ằẳãơã- áêằ ắằằ ôẳơằẳ ẳ ằăẳằẳụ
âãơá ằâ ơằđã ẳẳằẳ âáằđằ đđãơằũ
êằđĐ đạã-ơã -áôẳ áêằ áô-ằ -ơĐằụ ẳ ơáơ êằđĐ
ơằ ẵ- đ L-ơĐằ ãẵằ ãẵằđK ơ àằ -ôđằ ơáơ ơáằ đôằ-
đằ âằẳ ắĐ ằêằđĐằụ đ ẳãđằẵơđ ẳ ạằđ ơ
-ôđơ -ơũ ì ơáơ ã- ẵáãằêằẳụ ẳ ã - đằ-ôơ ơáằđằ ã- ẵ-ằđ
ằẵơãêằ âđãơãạ -àã- đ ôắãẵ đằơã-

ãơằđằ-ơ ã ẳ âđằằ-- -ơĐằụ ơáằ ơáã- ắà âã áêằ ằơ ãơ-
ắảằẵơãêằũ
đ ơáã- ằẳãơãụ ôắằđ -ơĐằ ẵáạằ- áêằ ắằằ ạđằằẳ
âãơá ơáằ ôắã-áằđ-ũ íáãằ ạ ơáằ-ằ đằ ơáằ ẳơã âằđ
ẵ-ằ đ ãơằđằơụ âằắ ẳ âằắ-ãơằ - ằ âđẳụ ẳ áĐáằ ã
ằã ẳ ãằũ ẻằẳằđ- ã ềđơá òằđãẵ Đ ơãẵằ ơáơ âđẳ-
âãơá úãƯằ ã ơáằ áêằ ắằằ ẵáạằẳ ơ úã-ằ -ãẵằ ơáã- ã- ơáằ -ơĐằ
ạằằđĐ êôđằẳ ã ơáằ ậế ắơá ã -ơĐằ ạôãẳằ- ẳ ã ơáằ
ằẳãũ èáằ ôơáđ áằ- ơáơ ơá-ằ đằẳằđ- âã đằẵãơằ ơáằ
đằ-- đ ẳơãạ ơáã- -ơĐằ ã ơáằ ẵôđđằơ ằẳãơãũ

ìơđẳôẵơã
ằẵơãêằ ẵôãẵơã ẳằẳ- ẵằđụ ẵ-ã-ơằơ -ơĐằũ êằđĐú
ằ ã ôắãẵ đằơã- P âáằơáằđ ãúáô-ằ đ ẵ-ôơẵĐ đẵơãú
ơãằđ P -áôẳ ôơ -ơĐằ ơ ơáằ ơ ơáằãđ đãđãơĐ ã-ơũ èáã- ắà
ã- ắôơ ơáằ êđãô- ẵáđẵơằđã-ơãẵ- ơáằ âđãơơằ ẳ -àằ
âđẳụ đ ơáằ ằđ âđãơãạ ẳ -ằàãạồ ã ơáằđ âđẳ- ơáằ
-ơĐằụ ơáằ ôơãơằ áđà đằ--ãã-ũ ìơ ã- ơ ắôơ
ạã-á ạđđụ ơáôạá ãơ ơôẵáằ- ô -ằ ơáằ áơĐ
đạôằẳ đôằ- ơáơ ơằẳ ơ ắằ ơáằ ơằđđãơđĐ ơáằ ằẳơũ èáằ ắ-ãẵ
ơằđãạĐ ạđđ ã- ằăãằẳ ã òằẳãă ù ơ ằắằ ơáằ
đằẳằđ ơ ẵáằẵà ô ơáằ ơằẵáãẵãơãằ- ẳ ơ đêãẳằ đằđằ-áằđ ã
ằằẳằẳũ
èáằ âãạ ẵáơằđ- ằđạằ ô ơáằ ơãẵ- ẳã-ẵô--ằẳ ã Đ
đằạôđ ẵô ã ơáằ ìéẻ ệôđ -ãẵằ ùỗỗớ ẳ ã ơáằ ìéẻK- éđãằ
ạƯãằ đ ềêằắằđ ùỗỗỗũ èáằ ãơằđằ-ơ ạằằđơằẳ ắĐ ơáằ-ằ
đơãẵằ- ằẳ ằ ơ ằắđà ô ơáã- âđà âáãẵáụ ãơ ã- áằẳụ âã
ằẳ ơ ạđằơằđ âđằằ-- ơáằ ãđơẵằ -ơĐằũ ãđ-ơụ Đ
ẵ-ằ ơơằơã ơ âáơ ằâ-ằđ- ẳ ạƯãằ- ẳụ ẳ - ơ
ẳằêằằơ- ã ắà ôắã-áãạũ ò- - - ằâ ắà ẵằ-
ôơ -ơĐằ ẳ ô-ạằụ ạằơ ẵĐ ẳ -ơđơ ẵằẵơãũ èáã- âã

ù
èáằ ãđơẵằ
-ơĐằổ êằđêãằâ
ắằ ãêôắằ âáằ Đô âơ ơ ằ-ơắã-á -ằơ áô-ằ đôằ-ụ ơ
ôẳơằ ằăã-ơãạ ằụ đ ảô-ơ đ ẳĐúơúẳĐ đằằđằẵằũ ằơ ô
ãắđđĐ ắà- ạã-á -ơĐằ ẳ ô-ạằ ơáơ ã- ẵẵằ--ãắằ ơ
ằêằđĐằ P ơ ảô-ơ ơ Đôđ â ẳằđơằơ ắôơ ơ âá ô-ằ
àằĐắđẳũ òã-ơ -ôẵá ắà- âã ắằ ôẳ ã ơáằ ôđơáằđ ẻằẳãạ
-ằẵơã ơ ơáằ ằẳũ ằ ằâ-ằđ -ơĐằ ạôãẳằ-ụ đ ằăằ
ơá-ằ ã--ôằẳ ắĐ èáằ ôđẳã ẳ èáằ èãằ-ụ ẵ ắằ êãằâằẳ ãằũ
èầễ ẹề èỉ ểẹấ
ơĐằ ẵáạằ- -ơũ íđằụ đ ã-ơẵằụ ạƯãằ đ ằâ-ú
ằđ ơẳĐ âãơá ằ đãơằẳ Đ ằâ ẳằẵẳằ- ạổ êằđô-ằ
ẵãơ-ụ -ơãơằẳ áđ-ằạĐ ẳ -ãẳ -ắ- ơĐằ ôđằãằêằẳ
ắĐ -ôắáằẳãạ- âằđằ ẵẵằ ã ơáằ ùỗở- ẳ ùỗờ-ũ
êằ âụ ãơ ã- ơ áđẳ ơ ãẳ đằ-- đằằ-ằ- đãẳẳằ âãơá ắãú
ơãằ-ụ ắđãạ áằẳãằ-ụ LắằK áằẳãạ- ẳằêãẳ êằđắ ẳ êằđêằụ
đĐ ôẵơôơằẳ đằđơ- ẳ ằơơằđ-ồ ẳụ đắắĐ âđ-ơ ụ
ãẵ-ã-ơằẵãằ- ã -ằãạ ứằơ ằ áâằđ- ãàằ Lằ ô -âK
đ ịịí ằâẵ-ơằđ ằđĐ ã ùỗỗộữũ
èáằ ãạđẵằ âáãẵá -ôđđôẳ- ẳằđ -ơĐằ ơđằẳ- ằơằ-
ơáđôạá ẵà ãơằđằ-ơ ã ơáằ -ôắảằẵơũ đ Đôạ ằằ ằơằđãạ
ơáằ ẵằơãơãêằ âđẳ ẵôãẵơã- ãơ ã- ằ--ằơã ơ áêằ
ạđ- ơáằ ắ-ãẵ-ổ ơ àâụ đ ã-ơẵằụ ơáơ ằẳã ẳ ẳơ đằ
ôđ ô-ụ ơ ôẳằđ-ơẳ ơáằ ẳãằđằẵằ ắằơâằằ ẵ ẳ
-ằãúẵụ ơ đằẵãơằ ơáơ ẳ-á ẳ áĐáằ đằ ơ ơáằ
-ằ ơáãạũ ứìơ â- ơáã- -ơ ãơụ ãẵãẳằơĐụ âáãẵá ằẳ ơ ơáằ
ãđ-ơ Lấằđắ-K ẵô ã ơáằ ìéẻ ệôđụ ơằđ ơãơằẳ éđãằũữ
ằ âã ẳôắơ âẳằđ âáơ ơáằ ô-- ã- ắôơũ ịôơ ơáằ
áĐáằ -ôằđẳãạ - ẳ-á ã- -Đơơãẵ ơáằ ă ơơãơôẳằ
ơâđẳ- -ơĐằồ ằâ âđẳúđẵằ--đ ẳ ẵôơằđ ơĐã-ơ- ắơáằđ
âáằơáằđ -ơĐằ ã- ẵ-ã-ơằơụ đ ằêằ àâ âáơ ãơ ằ-ũ ãơ ã- ô
ơ ơáằ ôắãẵ đằơã- đẵơãơãằđ P ã ẵơ đằ--ã
ẵôãẵơđ- P ơ ạằơ ơáằ ằ--ạằ ẵđ-- ơáơ -ơĐằ ơơằđ- ã
ằêằđĐơáãạ đạã-ơã ẳằ-ũ
èáằ âĐ âằ âđãơằ á- ẵáạằẳ ẳđơãẵĐ êằđ ơáằ -ơ ằâ
Đằđ-ụ ơằ âãơáôơ ôđ ằêằ ơãẵãạ ãơũ ìđơã ơằẵáạĐ
á- ắđôạáơ -ẵđằ- ằâ âđẳ-ũ ềằâ-ằđ- ẳ ạƯãằ-
áêằ ằẳ -ơĐằ ẵáạằ-ổ áĐáằ- đằ ẳđằẳ ơ àằ ằ âđẳụ
ơâúâđẳ áđ-ằ- ắằẵằ ằũ ò ơáã- đằẳôẵằ- ẵôơơằđụ -ằằẳ- ô
ơáằ ẵĐ ẳ áằ- ơáằ đằẳằđũ ậằ-- âằ àằằ ô âãơá -ơĐằ ơđằẳ-
èáằ ãđơẵằ -ơĐằổ êằđêãằâ

âằ - ắằẵằ ôơẳơằẳụ ôơ -ơằ âãơá ằêằđĐằ ằ-ằũ òẳ
đằãẳằđổ àằ -ôđằ Đô ằẳãơ Đôđ ẵĐ ẳ âơẵá đ ơá-ằ -ơĐằ
ãơ- - Đô ạ ạũ èáằĐ đằ ảô-ơ - ãđơơ - ơá-ằ ẵơ-
ẳ ãạôđằ-ũ
òééẻíìòèìề èầễ
òẵôãđãạ ạđôẳãạ ã ạđđ ã- ơ ằôạáổ ơáằ ãằđ ãơ-
-ơĐằ ẳ đằ-ằơơã âã ơằ àằ ơáằ ẳãằđằẵằ ắằơâằằ
ạẳ ẳ ằẳãẵđằ ôắãẵơã P ắằơâằằ -ơẳạĐ ằằơ đ
ẵằăụ âđẳĐ ắđẵáôđằ ẳ ằ âáãẵá ã- ãêằĐ ẳ ằãạũ
èáã- ằ- đãơâđà ơáơ đơằ- đẳôẵơ đ -ằđêãẵằ ẳ
ơôđ- ạẵằđ ãơ đằẳằđồ ơáơ ơằ- -ơđĐ -ôẵẵãẵơĐ ẳ ã
ã ạôạằồ ẳ ã- ẵ-ã-ơằơ ã ằêằđĐ đằ-ằẵơũ ì ơáã- ã-
ẵáãằêằẳ ơáằ ơáằ -ơĐằ á- âđàằẳụ ẵôãẵơã á- ẳằ ãơ-
ảắ ẳ ơáằ ôắãẵ đằơã- ằđơ á- ãẳ ũ
ìơ ã- ằ--ằơã đ ằêằđĐằ ã éẻ ẳ ẵôãẵơã- ơ áêằ
đằẵãơã -ơĐằ - ơáơ ơáằ đằẳằđụ đ đằẵằãêằđ ơáằ ằ--ạằụ
ã- ơáằ -ãẳằ ơáằ -ằẳằđ đ ơáằ ôơ-ằơũ ệô-ơ - ãđơơ ã-
êã-ô đằ-ằơơã -ơĐằổ âằúẵđơằẳ -ãẳằ- âáằđằ ơáằ ạ ã-
âĐ- ơáằ -ằ -ãƯằ ẳ ẵôđụ ẳ ơằăơ ãđđđãạ ơáằ ơĐằẵằụ
đằ ắôơ ơâ ằ--ằơã đằôãđằằơ- đ ẵđđơằ ãẳằơãơĐ P ơáằ
áđà -ôẵẵằ--ô ẳ đãơắằ ẵĐ đ đạã-ơãũ
éẵà- ẳ ẳã-Đ ằ- âãơá đằẵạã-ắằ ơĐằ -ơĐằ đằ
ã-ơơĐ ãẳằơããằẳ âãơá ơáằ ẵĐ ẳ đẳôẵơũ ì ơáơ
áằ-ụ ơáằ éẻ ằđơ á- âđàằẳ ẳ đẳôẵằẳ ơạãắằ đằ-ôơ-ũ
íằđụ ôắãạôô-ụ ẵẵã-ằ ẵĐ âđãơơằ ãàằ đơúạằ ằâ-
-ơđĐ ã- ô-ôĐ ơáằ ắằ-ơ ằ- ạằơơãạ Đôđ ằ--ạằ ẵđ-- ẳ
àãạ ãơ âđà đ Đôụ Đôđ ẵĐ đ Đôđ ẵãằơũ èáằđằ đằ
ơáằđ ơãằ-ụ áâằêằđụ âáằ đằ ằ-ôđằẳ -ơĐằ ã- đđãơằ
P ôẵá ẳằằẳ- ơáằ ơđạằơ ôẳãằẵằ ẳ ơáằ đàằơãạ ắảằẵú
ơãêằ-ũ
ìơ ã- ãđơơ âáằ àãạ ơ Đôđ -ơĐằ ơáơ Đô ơàằ ơằ
êãẵằ ãơ ẵẵôơũ ò- ẳã-ẵô--ằẳ đằ ôĐ ã íáơằđ ùỗụ ơáằ ơằ
Đô ẳơ đ đãơâđàụ ẵđđằ-ẳằẵằ ẳ ơáằđ ẵôãú
ẵơã- ô-ơ ắằ âđụ đãằẳĐụ ằ-ãĐ ôẳằđ-ơẳ ẳ đằằ
ảđạ ẳ ơằẵá-ằàũ ỉâ Đô ạ ắôơ ơáã- ã-ụ ẵôđ-ằụ
ơơằđ đ ạằằơ ẳằẵã-ãụ ắôơ ẵằ ạđằằẳ ãơ -áôẳ ắằ
âằẳ đãạđô-Đ ẳ -áôẳ ắằ ãẵôẳằẳ - ảđ ãơằ ã
Đôđ đôằ- đ áô-ằ -ơĐằũ
ằẵơãêằ âđãơãạ -àã- đ ôắãẵ đằơã-

ầẹậẻ ẹẻòềìòèìẹềK èầễ
ơĐằ ằăơằẳ- ắằĐẳ ơáằ ẵãằ- ôắãẵơã- ẳ ơáằ đãơằẳ
âđẳ ã ẵàạãạũ ìơ ãằ- ơ ơáằ ãêằđĐ đ Đôđ ẳằãêằđĐ ê đ
đđĐồ ơ ằâ- đằằ-ằ-ồ ơ ãồ ơ ôẳãúêã-ô-ồ ơ êãẳằ ằâ-
đằằ-ằ- ứấềẻ-ữồ ơ đẳã ẳ èấ ắđẳẵ-ơ-ồ ơ áâ Đôđ -ơđĐ ã-
ôơ êằđ ã -ằằẵáằ- ơ ẵằđằẵằ- ẳ -ằãđ-ồ ơáằ ơđ
đđạằằơ-ồ đẳôẵơ ắằãạ ẳ ẳằ-ãạồ ãẵằ -ơơãằđĐồ ơáằ
Đôơ ẳ âđẳãạ ơáằ âằắ-ãơằồ ẳ ằêằ ơ ơáằ âĐ Đôđ
đằẵằơãã-ơ -âằđ- ơáằ ơằằáằũ ơãẵà ơ ơáằ -ơĐằ Đô áêằ
ẳơằẳ ã ắ-ôơằĐ ằêằđĐơáãạ ẵẵằđãạ Đôđ ẵĐ đ
Đôđ ẵãằơK- đẳôẵơ- ẳ -ằđêãẵằ-ũ èáãà ắôơ ãơ ã ơáằ ơ-à-
Đô ằđđũ ì- ãơ ẵ-ã-ơằơỏ ì- ãơ ẳãạ ảô-ơãẵằ ơ Đôđ ằẳằêú
ôđ-ỏ ì- ãơụ ã ẵơụ ạẳ éẻỏ
èáằđằ đằ ôắằđ -ơĐằ ạôãẳằ- ơ --ã-ơ Đô ẳ -ằ
ơáằ ắằ-ơ àâ đằ ằơãằẳ ã ơằđ ẵáơằđ-ũ èáằĐ ẳằ
ãĐ âãơá ơáằ đãơằẳ âđẳụ đ ơáơ ã- âáằđằ -ơĐằ ã- -ơ
ãđơơ ẳ âáằđằ ạôãẳẵằ ã- ơằ ằằẳằẳũ ệôđã-ơ- đằ
ãẵôẵơằẳ âãơá -ằ-ằ -ơĐằ đ ơáằ ằơ ơáằĐ ảã
ằâ-ằđ đ ạƯãằụ ẳ ãơ ã- áằô ơ -ằằ áâ ằâ-ằđ-
ẳ ạƯãằ- ơđằơ ơáằ đãơằẳ âđẳũ ể-ơ ằâ-ằđ- đẳôẵằ
-ơĐằ ạôãẳằ- đ ơáằãđ ằẳãơđã -ơ ẳ ãơ ã- âđơáâáãằ -àãạ
đ ẵãằ-ũ
èáằđằ ã-ụ đ ã-ơẵằụ âãẳằ êđãơã ắằơâằằ ằ ằâ-ằđ đ
ạƯãằ ẳ ơáằđ ã ơáằ ô-ằ ơãơằ-ụ ơáằ âĐ ẳơằ- đằ -ằơ ôơụ
ẳ áâ ắắđằêãơã- đằ áẳằẳũ ẫáằ âđãơãạ đơãẵằ- đ ơáằ
đằ-- Đô -áôẳ đằằđắĐ ơĐằ ơáằ ẵĐ ã ơáằ ôắãẵơãK-
-ơĐằụ - ẵáằẵà ơáằ âĐ ãạôđằ- đằ -ằơồ áâ ằ- đằ âđãơơằồ
âáằ ẳ âáằđằ ẵãơ- đằ ô-ằẳồ áâ ôơằ- đằ ẳằơ âãơáồ
âáằơáằđ ẵĐ ã- -ằơ đạạằẳ đãạáơ đ ảô-ơããằẳ âãơá ắơá ằẳạằ-
ãạằẳồ âáằơáằđ úã-ằ đ úãƯằ ằẳãạ- đằ ô-ằẳũ òôắãẵ đằơã-
ằăằẵôơãêằ âá âđãơằ- ơằđã -ằẵããẵĐ đ ơđạằơ ằẳãô ẳ
â- ãơ- -ơĐằ á- đ ắằơơằđ ẵáẵằ ạằơơãạ ơằđã
ôắã-áằẳ ơá ằ âá ãạđằ- ãơũ
éđằ-- đằằ-ằ- -áôẳ â ơáằ ạằằđ -ơĐằ ẳơằẳ ắĐ ằâ-ú
ằđ- đ ơáằ ơđằơằơ ôơơã-ụ đ ằăằ ẳôắằ ôơằ
đà- đơáằđ ơá -ãạằụ âãơá -áđơ -ằơằẵằ- ẳ đạđá-ũ ì
ãơ- ãàằ ơáằ-ằ đằ âằẳ ơáằ ơáằ -ôắúằẳãơđ âã ắằ ơáằ
âđãơằđK- -ãẳằụ ẳ Đôđ ẵĐ ã- ằ-- ãàằĐ ơ ắằ ẵáạằẳũ òắô-
đ ơáằ ôắãẵ đằơã- ằăằẵôơãêằ ã ơáằ ẵáãđK- êôđãơằ áđ-ằ
đằã- ôơằđằẳ
èáằ ãđơẵằ -ơĐằổ êằđêãằâ

éẻ đẵơãơãằđ- ô-ơ - àằằ ắđằ-ơ -ơĐằ ơđằẳ- ã ắđẳú
ẵ-ơãạổ đẳã ẳ èấ -ơơã- ô-ôĐ áêằ ơáằãđ â đôằ- đ
-ẵđãơ-ũ èáằ ịịí á- ãơ- â -ơĐằ ạôãẳằ đ đằ-ằơằđ- ẳ ẵơđãắú
ôơđ-ồ ơ ơàằ ẵôđđằơ ằăằụ ơáằĐ đằ ơẳ ơáơ ãơ ã- ằđú
ẳô- ơ ằđẳụ đạôằơ âãơá ã-ơằằđ- ơáơ â- -ằơơằẳ
ã -á ẻẳã ôđK- ịđẳẵ-ơãạ ỉô-ằ -ơ Đằđũ
ếé ìè íẹềìèềè
èáằđằ ã- ơáãạ -ẵđ-ẵơ ắôơ -ơĐằổ ãơ ã- ẵ-ơơĐ ẵáạãạụ
âãơá -ằãạ-ụ LêạôằK âđẳ- ẳ áđ-ằ- ãạ ãơ ẳã-ô-ằụ ơ ắằ
đằẵằẳ -đơĐ ắĐ ằâ ằ-ũ êôđãơằ -Đãạ- ắằẵằ ẵãẵá-ụ
ẳ Đơá- ơáơ ãããơãêằ- ô-ơ ơ ắằ -ãơụ ơáơ -ằơằẵằ- ô-ơ
ằêằđ ằẳ âãơá đằ-ãơãụ ẳ ơáơ âđẳ- ơáơ ẵằ âằđằ ẵãú
ơã-ằẳ ẵ â ắằ âằđúẵ-ằẳ âãơá ắẳụ đằ â ãĐ
ẳã-ẵđẳằẳũ
ẹ ơáằ ơáằđ áẳụ -ằ -ơĐằ đôằ- ãàằ ằêằđ -ơđơãạ
-ằơằẵằ âãơá ãạôđằụ đ ôắằđ- ô ơ ẳ ãẵôẳãạ ơằ âĐ-
ắằãạ -ằơ ôơ ôằ-- ơáằĐ đằ đơ ơắằ đ ãạôđằụ đằ -ơã
ãđĐ ằ-ơắã-áằẳ ã -ơĐằ ắà-ũ ịôơ âáơằêằđ Đô ẳằẵãẳằ ụ
àằằ ãơ ẵ-ã-ơằơ ơáđôạáôơ ơáằ âáằ ãằẵằũ
éẹìềè èẹ ẫòèíỉ
ịằ Đôđ ạôđẳ ạã-ơ đằằơãơãụ đ ô-ãạ ơáằ âđạ âđẳ ẳ
ôơơãạ Đôđ đằẳằđ đ ạẳũ éằđá- ãơ âKơ ắằ ơãẵằẳụ ắôơ
-ơĐ ãơ âãũ ìĐ ã- ơ ơáằ -ằ - ãằđồ ơáằđằ đằ ẳằạđằằ-
ôãôằằ-- ứ-ằơáãạ ã- ằãơáằđ ôãôằ đ ãơ ã-Kơữồ ằâằđ ơá ã-
ơằ ô-ằẳ đ ằ-- ơá ẳ êãẵằ êằđ- ứằâằđ ã- ơ ãơằđẵáạằắằ
âãơá ằ--ữồ ẳ - ũ ếằằ ãơ -ãằ ẳ ôẳằđ-ơẳắằổ ô-ằ -áđơ
đơáằđ ơá ạ âđẳ-ụ âđãơằ -Đ -ằơằẵằ-ụ ẵôơ ôơ ảđạ ẳ
êằđúâđàằẳ âđẳ-ụ ẳ ằêằ đằãạ âđẳ- ơ ơáằ -ằẵãã-ơ
ảôđũ ịôơ ẳKơ áằ-ãơơằụ ẵẵ-ãĐụ ơ ôẵá ãơ Lđạã-K
ứằ íáằ èôằữ đ ằđúạã-á ứĩãằ èằằạằđ-ữ đ ằêằ ằã
-ơằẳĐ-ằằđ ứđ ơáằ ắà-áữ ơ đêãẳằ ắđằơáằđ ẳ -ơ
áôôđũ
ậ-ạằ ẳãằđ- ằđô-Đổ ạã-á ã- -àằ - ãđ-ơ ạôạằ
ắĐ êằđ ớộộ ãã ằằ ơáđôạáôơ ơáằ âđẳ ứợợờ ãã ã
ằẵơãêằ âđãơãạ -àã- đ ôắãẵ đằơã-

ơáằ ậãơằẳ ơơằ- ằụ ởờ ãã ã ơáằ ậếữụ âáãằ -ơ -
Đ -ằà ãơ - -ằẵẳ ạôạằũ ò- ằđẵằơạằ ơáằ âđẳK-
ôơãụ ờũợ ằđ ẵằơ ô-ằ ạã-á - ơáằãđ ơáằđ ơạôằụ
-ằẵẳ Đ ơ íáãằ-ằũ ạã-á ã- ơáằ ãẵã ạôạằ êằđ ộ
ẵôơđãằ-ũ
ẫđãơằđ- áêằ ơ ơáằãđ ẵẳ đằ ơá á ãã âđẳ-
ứơáằđằ đằ -ằ ờỡụ ã ơáằ ơằ-ơ ằẳãơã ơáằ ẹăđẳ ạã-á
ĩãẵơãđĐ ứẹĩữữụ Đằơ ãơ á- ắằằ ằ-ơãơằẳ ơáơ -ơ ằằ
ạ ơáđôạá ãằ âãơá Đ -ằ ợ âđẳ- ơ ơáằãđ ẵẳũ
èáã- ããơ ơáằ êằđạằ ằđ-K- êẵắôđĐ -áâ- ơáằđằ ã-
ạẳ đằ- đ êãẳãạ ạ đ ãơơằúô-ằẳ âđẳ-ổ ơ Đ ẳ
ơáằĐ ã ơ ẵôãẵơằụ ắôơ ơáằ âđãơằđ ã- ằơ ơ Lơà ẳâK ơ ơáằ
đằẳằđũ
òôắằđ đôằ- đ -ơĐằ ẳ ô-ạằ áêằ ắằằ đ-ằẳ ắĐ
ảôđã-ơ-ụ ằăãẵạđáằđ- ẳ ơáằđ-ụ ắôơ ằâ đằ -ằơ ã -ơằồ ơáằ
ẳêãẵằ ẳ ằăằ- ạãêằ ã ơáã- ắà đằ ắ-ằẳ ẵôđđằơ ắằ-ơ
đẵơãẵằụ ơáôạá âẵằ ô-ơ ắằ ẳằ đ ãẳãêãẳô ơ-ơằũ
ạã-á ã- ãêãạ ạôạằ âĐ- ơáằ êằổ ơẳĐK- -ơĐằ âã
- ắằ Đằ-ơằđẳĐK-ũ
ẫáằ Đô đằ ơáãàãạ ắôơ Đôđ ẵĐK- -ơĐằ ẳ
âãạ ơáằ đôằ- ơáơ áêằ ắằằ ằ-ơắã-áằẳụ ãơ ã- ẵđôẵã ơ ơ ắằ
ằẳơãẵ ẳ êằđúƯằô- âãơá Đôđ ẵđđằẵơã-ũ ịôơ âáơ ã- ơáằ
ẳãằđằẵằ ắằơâằằ ắằãạ ằẳơãẵ ẳ ắằãạ ẵđđằẵơỏ éằẳơãẵ ã-
ắằãạ êằđúô--Đụ ãàằ ằêằđ ằẳãạ -ằơằẵằ âãơá đằ-ãơãồ
ơáằ ơáằđ áẳụ ơáằđằ đằ -áẳằ- ẵđđằẵơằ-- ẳằằẳãạ
ẵ-ơơĐ ẵáạãạ -ơĐằ ơằằơ-ũ
ỉâằêằđụ ơáằđằ đằ -ằ ãơ- ạđđ ãàằ êằđắ ạđằằãạ
âãơá -ôắảằẵơ âáãẵá ơáằđằ ẵ ắằ đạôằơổ ơáằĐ đằ ằãơáằđ
ẵđđằẵơ đ ơáằĐ đằ ơũ èáằ êằđđãẳãạ đôằ ã-ụ â ơđằẳ- ắôơ
àằằ ơáằ ạđđ đãạáơũ
ễạôạằ ô-ơ ằêằđ ạằơ ã ơáằ âĐ ơáằ ằ--ạằũ ìơ ã- ơáằđằú
đằ ãđơơ ơ ắằ âđằ ơáằ -ãạããẵơ -ơĐằ ẳãằđằẵằ-
ằăã-ơãạ ắằơâằằ òằđãẵ ạã-á ẳ ôđ-ụ đơãẵôđĐ â
ơáơ - Đ âằắ-ãơằ- ẳ đằ-- đằằ-ằ- đằ ơđạằơằẳ ơ ơáằ ậãơằẳ
ơơằ-ũ đ ã-ơẵằụ âáãằ ãơ ã- ẵẵằơắằ ơ âđãơằ L-áK đ L-ơđằK
ắơá -ãẳằ- ơáằ òơơãẵ ãơ ã- âđạ đ ơđãạ ảôđã-ơ
êằđ ơáằđằ ơ ơà ắôơ LắằơK âáằ áằ -áôẳ -Đ LáẳKụ đ
ôơ LắơK đ LơđôàKũ
èáằ ôằ-ơã âáằơáằđ đ ơ ơ ẳơ òằđãẵã-- -ôẵá -
ã -ằãạ đ êẵắôđĐ đ ẵôãẵơã- ơ ậ ẳ ạắ
đàằơ- ã- ẳã-ẵô--ằẳ ã ơằđ ẵáơằđũ
èáằ ãđơẵằ -ơĐằổ êằđêãằâ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×