Tải bản đầy đủ

Cụm từ hay tiếng anh

• 
•  !"#$
• $%&#'&(
• )*+&,-(
• .
• / 011
• 23(4 5
• 2267)180
• 291(, 8:
• ))/(;<
• =)())''8
• 2)(>?(@ABC$
• )*D1
• (%&  ED
• FG))H
• IF'F'J(
• 2>KA:1
• A=))/,(I (5
• )*ILM#
• ))2N*O ""
• )2F))/IAI+?

• (/L (0 /
• 6
• 2A)9J(A1L" ,J(A1L'-'
P(
• 22, ( &A1Q
• =)RCS)HE'
• 2))%1(AB:
• 26("((":$
• (/1(8/8
• ))2TUC((-#)!S
• ))A8AB:
• >('F)!
• 6: V(<
• 91KWAL
• 2)UX
• )6,(Q&)((-$
• )6 D,(Q&)I
• GY8(;1DC(
• 2AVZ
• $UC&MY E;1)[
• \SI)-A8
• / ,K
• A>''E
• 6 X
• )UC]^B(
• 2]$>
• 2/ ( & _,
• ()91(1(H]
• /5(`
• 2)CI+
• )>:( -()+
• )#K1(:
• A/")
• 2()a!FJ Q
• ))GM E1(:
• )2)b))#K(# 8c(?
• )26, ""A "
• )21 ^)H"V
• )2/]c
• ))?Q<
• ))dI&(c&
• ))))\Ke
• )))6cf
• )))$6),"
• ))2dI #
• )())>J('
• )))95&? C
• )))Q
• ))(G]88
• ))22)&'"1(:"#:
• ))/
• )
• 2U1(AB
• b(G11'@'
• \gAKFY
• ))h))GE^(
• UM(
• (2)T< /A,
• *I(Q(+
• 2)>O /A,D1
• ))6A?$;1 +S
• )2(R?QA, /e
• )2)UA,D1
• ))F)UL?A8(QAI 8
• )9" ' fI
• UCH
• )2)\JQIKI +i'A,D1
• )2)\J)HA,
• )2)%& +iA,D1IKA,D1
• 2)U+iA,D1
• =));A1D E(?CI
• =)2)>Q)$ULF(QDj I
• U
• U'k?:
• )=)G11JB/)H)'V]<
• )=)2U!"0D1
• )=))l#
• )=))A67)1 P
• )/J( / Y
• )%&'" C
• )2$m QA,$
• )U!)D1eQD1
• =)))G'A&
• =)nU'oB)!&/ Hkgb'
• 0(4?
• (>^(FLi
• ))>< D
• )>/#Y1(:
• 9", /A/Ie8B
• (U! ^,Y
• 29
• p9" 'Q feAY
• A2)(c(c(Jq$A,
• 2U1(AB
• ))%:
• %'[A,
• ))/B
• (()/]c
• /I&
• A)($)\,(l&cA?AB$:
• 2=)2))>i 'F8Ce(:
• 2)2U,',AB:)rLJ, #
• 2)'AB:i! CAB:
• 222=))U&C<
• %&AO
• )(>/ H C)H10
• A))%X(Fs
• A)DAB:
• D$G "(11
• )U&Ag ?g
• )91(Q4D1
• hDM 1DM (@
• ()91+eeD1
• ))F)61A8 +k
• 2>LLK
• )GEWS&0AB:
• )9#$\ 
• (291(ABM
• (6cscs&(<(1(:&^ '$
• (G1#$91(Q(#1'"/D
• A)b)=)AUCD1"('
• )I0
• %X1A8# 
• )3#0
• )/A, 8:
• F)=))M,1D1
• ()b(=)6D"CtM(
• N2'1A8CS'(C
• H$lSS
• 2UQ$S
• 2UHS
• 2R'gI
• >u#(1 E1&
• 2)91( De(:II?B
• ())))U0cs
• ()>D<Q/#/8c$
• ((D$>f1(Q(
• ());:0
• ((91I(eD 0
• A)>0FAB:
• TTT1A? !eTT
• );1L1
• ))J1(?()H'Q
• )()\SA8Y
• )2#$11)
• ))G "<<
• )A)(&B?]
• ))=)W1 Qe
• )A)vf(fJBA8gB& J
• )2)>ISD1
• )91(Q4D1
• TTT91((Q(V A,TT
• )()91(!B:
• =))))&B)H (("
• RO
• )($%"C11
• 2))91D# e)! ELAB
• )()$D$8(QB:
• )/l
• ()RB$%&CCLA,AB
• )'#E1(AB:
• )(>#LM0L(A,)-ei[
• )>#E8 C
• )2)(US(4A:Ik
• ()/M(l
• )U? 8:
• $6-)Z1(:w
• A$))%&D1L
• )2$()/'#CA,1 D
• )U11
• )2G11)^(11
• )2*B(1;(,
• (x(UC&1(G1U'
• ((Y;)0
• ((yHA1QK0(
• )(('(-C(Q)8
• =)\LcA81 Qe(:
• )>/B(,
• ))(/'QM-AM
• F2))GEWAI 8
• F2)vQA,F'
• F=)(UCk
• \8zBCC"
• (a(UC?A1G1J(AB
• ()UCA1(EV((@c
• %llA8
• A)CA,(Qc)
• A/(-B)l
• =)()UBQF
• )AUCkB((Q&AB:
• 2))/B
• )UV!&A,
• 2)+^A:(Q
• ;1 +;1(4?
• k"(4,
• ) k:
• )>0
• )UD CAB:
• )tKAB:
• )GCA,);c_A/
• ;A1'?C
• )\A?:b#"FFBA,AB:
• ()6CV)CB:
• A=)))>i 'F8Ce(:
• A(TT?W)HFYeT
• G11^(q
• )9-
• ):t(t(
• )G11
• (9QQo0
• )>""
• (A&<
• A)d??
• 0&' /'1
• 2US(45
• ((d??
• )(%&#: A,
• 291IL1FiI$
• #&(B
• 2)9&&
• 2))())($# #0(V(QJB
• 2)(91`AAX
• 2)(A9&& Q
• 2)2GJB 
• 2)D' I&0 Q&O
• 2)29&&)7K P
• ())%1(AB:
• ()/]c
• ()\lAB:
• 2DDD$!?),(
• ();14$
• ))A{F Q
• (A()RCFD1/D1
• )GC1IEA,cA,8A,A?:
• ))A91/QAAX
• )\1+
• (m((Q? #
• ((91(Y1(Q? IE$
• A)&A1AB: DAB:
• ))%,A?:
• )GCA,:
• A()'cJ(0
• )A)9)C
• )A6CE(
• )UC,(QAB:
• )\S#1A8AB:
• 2/Y1
• UC?A1?) 1
• A)A/Y?`
• /Y?`
• )>#1(AB:
• )>i1(AB:
• 22)/(I:+A:+
• )2))/&0A1 L
• )21$/ -(:(
• )2>LIAY
• /cL)-
• (*-(
• )/(-q
• )D$/(-(
• )STT$/(-q
• *-,(-q
• 2/O/(Q@1
• 2=)/-FL/-0?
• N/FK'
• ))91(AB:_? - 
• )/E(B/I(
• G-SF0
• ($/ S(QQ$
• D 11))$>/@Lgb4AC+(,,$H@()^ ^
")1(@&
• ())9l K:
• )-;AB:
• A2>#'A8QY
• )))D1
• )2=)(yf +8
• )2)U#cZK#BA,D1
• p)'WA8:
• 2)SAXV 0(A,D1
• (DB$I@/(:
• (|)
• (()))UCeB(1(AB:
• (TT%'C0t
• ()/-Q1(AB:
• )9-0D1
• ()/"
• -;
• 2)$#B"V1J()HA,D1$
• )$;?5
• )/g00
• U11$DJ(+
• 2$U!,(Q)H#M
• 2(%'&'JA,(Q :1
• 2))>#BA,D1#"F"B 'AB:
• )))i!W 8:
• ))2TT$91((YD Ei '(:;(Q ( &T
• )(2/ #1AK1(8]
• )(2N)8]A:&
• (()/0I1(S
• )tK1(AB:
• 6r M')$)
• A/'YQ
• A))$2>D-QDAP]
• A)2>DIDL"
• A)2/?A:  ,
• 2))9V 0(A,D1
• )2$)m!A,CA,A?:
• t(1, I
• )((UCE)gQA"
• / V/ A&?k)Y1 '(,(D$
• ((/l/+?& eo!
• pA$)6("D1
• ))2)>A,
• 22UC;AF
• )>#"#'A8AB:
• %#c
• h(>#,M(M(
• ))%/BL AB:
• )6 -(
• h))%"F'1(AB:
• (A,F8^Z
• (/")J
• C? ^
• A)'A?:#jA';1
• )%cYD1
• )3#?Yb
• A(6(Q1
• AU#$UX D
• (((U"0c
• )yHA1
• D$90c0#
• =)$D$9VF"k?e(:
• A($|)O
• ))))*A?:(1(AB:
• )U)-)Z  '(Q1
• ))()UE1"(Q(] c1 #
• (%A,
• 2$()!t(
• )*1$G'0 C
• )AIAYA::I:
• )(F))/A:JS
• )2=)NI(VA,&ABe(:
• )%&(T
• )=)%&1A,kF
• )())()A/ kS);
• )TT>f(Q 0FJ$UC'c$
• ))2$)%&1KA8:H(:A8:
• )))R&@A,D1
• )))2$)%&1K 8:
• ))91X8"W1
• A(9/A,H0
• =))>J !&AgL L
• )y1tA?:
• )%&-AB:
• 2$6!SL()
• 2(>LIAY
• (/Y?`
• )))*4 +  +1]
• ))*4F^(1]
• )))$yBX
• A)/&0A1D
• 2)>:( -(Ie
• 2>' 
• y0
• (U^ Q
• )*-'4&c$
• )*((:(Q<H
• ))' k DY
• )%1(AB:
• )y@??
• 2/c"01AK
• (2)'B(A?:
• )_"
• 2N*OFi"I1(JI1(VB
• 2/S/0
• A*D(Qk
• ()/0;AK ^
• ())(T9A:'8
• ())(/(-C'C
• ()?1(AB:
• (2TTnUCYF8 ET
• (2$)6(":
• ()|LK/F'`
• (2(/A:4 :
• 2(A)UC8 !c
• ))))G0 Qc/
• AU?A'(QE'
• $)=))\? ""A:)H_eD1
• 2)_D,AB:
• )/ccA1(QJ((
• ())R,A1(0,J((c/
• 2(=)6 -(,/("4;)- 5e(QD 11
• 2(=)6 -(,/("4;)- 5e(QD 11
• )/)(";JBIq
• )/)(";JBIq
• )=))A67)1 PD1
• )((>#F8g(Q'(Qe1
• )UCl#F81(AB:
• A))=))))\/A8)H1&eD1
• 2)(U((1I B
• 2U^(J(
• F)91(k1(K(Qk?^(A,k?
• F)Ue)!1(AB:
• F=)))^(A,B(e(:
• F)># eLM #A,::
• )()/ML&1(AB:
• 9/J(A1Wc D<
• )>D CAB:
• >#EL
• >#
• )&0AB:
• ))/"(I(
• (2(UC'J^8(;
• 2U} ^A,#M
• %B)!(B(B-(
• 2*BLA: #
• (=))B:1k?
• (2)v'A?:F<A?:S(&:
• ()U#' C
• ()%&BA,
• 2>#()- ' X
• ))%#c
• A())?#&#?L?B
• )+e
• 2(p(G')!0"
• 2))(U^)H0"
• 2R&<-
• ()y/--
• A()6JM(,
• A)UCM(k"M(
• A/Q)
• ))(/O0;g"I
• 21?)
• )2)t(4A,A?:
• )>#888 ^
• c?
• cB<
• ()cJ(0
• )c"!
• (c^(QcD'&AB(:1(
• Ac /
• )/01(AB:
• U!A8ceQ
• )-Q1(:
• )))Q  ''?&E C
t#1X#
• 2)(UC,1 V_/,
• =))v"k?
• \4A?(
• 2=)26)-A,&ABe(:
• (/'(Q1
• (/QQ8
• )/'Q1( B
• 2/!S'&#LM1(:$
• =)A)H'
• ))Hi?
• 2=)(dIQVb& Ei '80
• 2)J(?A,D1
• )6C1(AB:
• 6C' C
• p(290
• =)('B(:D
• )GM)&k
• )))dI?AB
• )U^o-J
• dIHH 0
• U^AY18AY
• )11;V8
• NG,;A(O
• 90)c+1 ^)H
• (U^Bc
• )H]H(V
• )8k#k
• ))S(V11
• A=)(A()>#1 Q(E(A,D1$
• ))c4/c
• (>#/H0
• ((#/H1(I!:
• )%H
• )2=)(dQVA8B8
• 1#F
• ))/"'"
• 2/J k 
• AAA))>#_(0I
• AA(U(("D0
• )6), CB:
• 22US+1
• \^,If
• U0
• )~")("LKD1
• LS"A`S
• ()\SA8gQA8E
• )8QCSS&AB1$
• ()\SA8)Y
• U C
• )*Q ^tACo;a$-^IS
• h\L 0 !&$1(AX 0 !
• A))/gi'D
• ))•^A,D1@ QA,D1
• ))A)'D1 V1(AB:
• A9&E 0 C
• )\SA8F^AC
• 2)91(0J'A,D1
• (M
• 2)UC1 #A,1
• A)):IAB:(1L(I#
• =))?YD#
• 2)€GV_?DM'#€
• (|0((QYQ
• |0(QL(0
• ):(Q EI&
• /0/(-O
• h22h($2AU V11J(?A,IL(YD
• >KB
• $A2dIJA,QA,
• \4L;A:)!S&
• /ZLA:QM,
• 4
• $)%-BA,
• ))/ kI
• )A%#(1LF'
• )bA*•$9J(A11L#MLA0(A,g 
#M
• '-&:( J:$
• >0'8
• (()/(L;sB(
• p)',0AB:D(D&W&-
• hUK k
• A/ '4
• A$.T%#^(H$b‚T%#1(A#1(JSD$
• A2)+eFO
• )/D1 #ll -
• A/(g
• )91(KD"0
• )/ Z1B
• )=)'WKO/e
• )))/i) k)JI
• / 0
• $UV#AC
• )/'
• ))/(Q'0FF5(#L
• )))GAYA1)H1&
• ))A~"(QBAY
• )GgBA,D1
• )Uk' k'D1
• UQ Hƒ
• 2/ kS1
• )))1&(Q(•(V
• (%AY
• )% 8:
• )$((2(}&A,FJ /
• $9)C?+
• $6C(4' L(
• $2IfJ)H
• $>'IIfJ)H
• *I?H
• A++
• A/)/#0
• \4LQ#M
• ;A1(QLQ
• 
• %&E:11(</
• >f
• )/cA:)C
• (9?
• (>#c)-AAX
• )))BJ$9J(A1(Q:0BAY&AY!AV C
• !?
• ;:0/&("
• (p;:0-(
• ());:0
• (;QQ ^#
• ()2UkL(+&Q
• (U+A?$9QQ&#!H
• 2>L(ID@/
• =))$k?
• )A;A1'-
• pp;(Q:0#Z
• F(\4:L#M
• F;:'D
• \?gk?
• ));1L +
• );1L+
• )(9)C'  C
• )A)HQ#/
• )26C(+&
• /0 D0
• (UHQ&?'?
• ));:0')!OVA&?H
• \?g
• ));A1(Q:'#M#Z
• ;(Q:0'-?
• 2k??b!?
• 29J(A1L#Z
• /0( :f
• 2)1AB:
• A((A)U1(AB
• (2)U+iA,
• ()|])7
• 2\? ""
• ))N6,I 
• (;:0)L
• )A(2);";(;)A1C
• )>#(#
• ));A/cABA/
• hG11#?H
• )(2A)A)6&Y-
• *Y(^(_+
• )$2)U+(& +I'A,D1
• )>#8
• |k?
• 2(())UCB(A]FY
• >/B(
• t((
• (())) ^ e
• ((>f(Q QFJ
• (())UC/ ^ e
• ((2)9"0&A,
• 2TTGCA,
• (/(^(/FL
• 2)m QIKA,D1
• A2)•(( +WA,D1
• 2)\B'A,D1
• UE()  81
• )A)2)OA,D1"0tOA,D
1
• 9J(40Q0
• 'C8
• 29J(A1L00
• )>LIAY
• ((29"0H'A,
• G11(Jq
• )(2)%& +iA,D1
• )A2)/D1l
• D1
• $6C
• AdWBE"
• ))$6CVD1:
• $H$%S(0($ 0
• )l:
• )U4A1J( E(
• 9J(A1:L#M
• ycA1;A1:0$
• U0?TT$>#BHB1
• ((6)!&))!
• ;,(4 BA,1D
• U)C
• D$3(4Bb#8
• *4 0@](4 +,$
• /;<
• *0S
• 2)>#L(:A,LA,
• ))RAXbc)-AAX
• >#''I
• >#'I
• (dII;
• 2dI1k
• (2GK?A,KCA,
• %)-c:AAXI;
• (G!c
• )>!I;
• 29J(A1L#M
• 29J(A1:L#M
• )GL$/+(
• NU(-0 J( 40bH$/kb&AB$)
A
• N);8
• 2)GCA, 8:
• h))|L<QD/)Hf 0(Q !l
• 29"(A,
• 2U+iA,1eQ
• Fb2)F6C
• A2)~"("D1bLKD1
• A26(" "
• 2)*I!D
• 22>08
• =)2UC((-4(
• „()> (
• )*"(A:I+ 1
• )))());L'^<
• ));L^<
• 2)U1(A,
• %&I# e:D
• (N9K&AAX&' 
• )>'(;(Q1
• =))U))
• =)(;1L?B4,
• =)(>KkA/1"
• =))!kO…† '……
• =));0DX!!1Dj_(_(ek1
• =))))U^#&(
• =))UkJ;A1 Qk.‡h.…
• =)6[c-?Y
• ;0o o
• >^(;B(^( +
• )/(A1<
• ))(AUY1
• v=))9#$%eL1c4#MA880
• )3(4,
• 2>#FBA,"B(?'
• )i!
• )2)\BA,D1
• 
• )=))/D1l#")k e
• )=))%& C#")k e
• )=));,AeD1
• )=)(>< A,D1
• )=)UCHA1g 8c(?eD1
• )=))UCD1Fc('i '
• )=))UCD1cYcD
• )=)2UCD1'Y V
• )=))D1
• ))U:('(A?:
• ))>K (<
• )));:0#M?
• ))3(4'_
• )/ (^(
• );:0&ki'$
• ))dI^<A?:
• %' L(V
• h2U!A8-Z
• UBL*•$UV:)7)1 ('
• 9
• )6;"(J(((1(1
• #$6& QF0
• )yHA1A1QJ((
• /(;<b&':
• \^'I
• h)mI'
• ()>#gi;+^ 
• ()91(AB
• N(G;)!S
• ); ^#(SI
• 2=)UkJ
• ;8'
• )>#(Q)!S+1
• )>##F1(AB:
• ()67KAK1(AB:
• 2'W&AB$b H$ C(" C(, E 
• )\^ˆ†k
• 2)G(
• (UC(YDi 'k'
• ()*1(:
• )M##/
• >#AY-L
• )(><LQ
• );:0c(?
• )A)L((Ik
• )291(8& DE
• );A1:0#Z
• ))1L#M
• )2(GK(:1(ABA, 1E
• ()A')!,(+
• (A%&#}^Z
• ))=)()k?A:)Hfce
• )A)\+(#A?:
• ()%& e)!& e11(AB:
• ())QA8?)HeD1L1(AB:
• ()'D1(Q)8,
• )%&<QD1
• )H!qQA8AB:
• )(()%'0OV&YH
• 2)=)=))b=)2S 
 A,go^(e
• 26("(Q& 5
• 2)*")("D1
• >#EJL;
• ()=))'W1 QZfeD1
• )2))%_^D11(AB:
• &0AB:'WAB:
• =)2*B(1A1&ABe(:
• 9J(A1LC^
• 2)))IJA:1&
• )))A0"A:' QQ
• 2F))1?gD"^ P
• 2hG,Q,A8QJ(
• )9PHMM
• N)=))v'J(LABF8Ce(:
• N))\lD1
• N)\^8''?A,A?:
• N/1:"' B/1:t B/ B?
• N(/cc
• N))GB 1(AB:
• F)()/AK)
• )/'
• )1JcY1A,D1
• )>#KZZ' A,D1
• hycA1BF-
• (/ S,
• )'c'L[
• '& e
• A)))%&'DC
• A))(m1c
• $=))"@k?e(:
• 2\SA8?
• )DD1
• / Z00
• A>K0
• QKQ1
• )))UClA?:
• 2yH -
• h/(")L
• 2)G-SM#11
• A()2)\LJ'A,D1
• A2\4')L'
• ))%&(D11(AB:
• )%&(&c(@P1(AB:
• ;(Qo(Q1
• )))(%&K'I
• )(^(J(^((4;
• ))))(%&K'Ikg
• A)UCD1"
• 2)#M&&&L
• UC((-4A?(
• /]A10(q
• ($())HQA:@Z
• ($)G(()("A?:
• ()A)p)UC)LI8P
• ()># e L( EO
• ())~") -(D1
• ())8
• ())91(eLJ
• ())91(e:'
• ())!A,D1
• (/Yl
• (=)(\g:
• (),1(AB:
• ())%&i)HE(
• ()()/0I1(^( D0
• ())=))GE^(i /eD1
• ())=)()DLM#E F' /
 -e(:
• (/"A1AB:
• (TT# T
• ((BB4
• (2) Q  ,A:(Q!
• (=)(/,80
• ()((/()1(QMKS
• ()))\ Pq
• 1^
• =)\^ ID)-A[BQ D
• =))9J(I
• 2=))%l
• )S&i
• )RM$v"&1(AB:
• )%&i 'AB:VSk?$

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×