Tải bản đầy đủ

cai cach hanh chinh 2173

Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
viên: Hoàng Văn Chương

Học

Phần I
MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, cải cách hành chính có thể được coi như một
trong những nhiệm vụ hàng đầu trong cơng cuộc xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta thường xun đưa
ra đường lối chỉ đạo và ban hành các chính sách trong lĩnh vực cải cách hành
chính. Cơng tác cải cách hành chính khơng phải chỉ là nhiệm vụ của riêng một
cấp chính quyền, một lĩnh vực nào mà nó là nhiệm vụ chung và có thể nói là
hàng đầu của tồn thể bộ máy chính trị, các cấp chính quyền và nhân dân.
Tại Đại hội XI, Đảng chỉ đạo: “Hồn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập mới trường cạnh tranh lành mạnh
và cải cách hành chính”, “bãi bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà cho tổ
chức và cơng dân”, “tiếp tục hồn thiện và đẩy mạnh cải cách hành chính phục
vụ phòng, chống tham nhũng lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra
tham nhũng, lãng phí”, “đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng

khắc phục tình trạng rườm rà, bất hợp lý về thủ tục”, “đẩy mạnh cải cách lập
pháp, hành pháp và tư pháp”, “thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành
chính và hiện đại hóa nền hành chính quốc gia”.
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Đẩy mạnh thực hiện
Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước theo hướng xây dựng nền
hành chính dân chủ, hiện đại, chun nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân,
hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Hồn thiện thể chế hành chính dân chủ - pháp
quyền, quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước;
giảm mạnh, bãi bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân,
doanh nghiệp. Đề cao đạo đức cơng vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ
cương trong chỉ đạo và thực thi cơng vụ của cán bộ, cơng chức; đẩy nhanh việc
áp dụng chính phủ điện tử”
Khánh Hòa là tỉnh dun hải Nam Trung Bộ, có vị trí đặc biệt quan trọng,
là cửa ngõ ra biển đối với Nam Tây Ngun, gắn kết với các tỉnh Nam Trung
Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh
Khánh Hòa
Trang 1


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
viên: Hoàng Văn Chương

Học

Bộ và Tây Ngun. Để xây dựng Khánh Hòa trở thành đơ thị trực thuộc Trung
ương vào năm 2020, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
đều đề cập và coi trọng nội dung cải cách thủ tục hành chính gắn với đổi mới lề
lối, tác phong làm việc của cán bộ, cơng chức, với đấu tranh, phòng, chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như một điểm đột phá. Cải cách
hành chính có vị trí quan trọng, ln là một trong hai khâu đột phá trong nhiệm
vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Trong những năm gần đây, cơng tác cái cách hành chính đã được Tỉnh ủy,
UBND tỉnh Khánh Hòa quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Các nhiệm vụ, giải
pháp cái cách hành chính được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa
các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm tiến độ đề ra và đạt hiệu quả cao. Với
phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “khó đến đâu, gỡ đến đó”, một số
mơ hình, sáng kiến, giải pháp cái cách hành chính đã được triển khai, mang lại
hiệu quả thiết thực, được người dân đánh giá cao. Tuy nhiên, cơng tác cải cách
hành chính của tỉnh Khánh Hòa vẫn còn tồn tại một số khó khăn. Vì lý do đó,


em chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao cơng tác cải cách hành
chính tại tỉnh Khánh Hòa” để báo cáo sau chuyến đi thực tế của lớp Trung cấp
Lý luận Chính trị - Hành chính K24 hệ tập trung tại tỉnh Khánh Hòa.

Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh
Khánh Hòa
Trang 2


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
viên: Hoàng Văn Chương

Học

Phần II
NỘI DUNG
1. KHÁI QT CHUNG VỀ BỘ MÀY HÀNH CHÍNH TỈNH
KHÁNH HỊA
Về mặt đơn vị hành chính, Khánh Hòa có 2 thành phố là Nha Trang và
Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, 6 huyện là Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn,
Khánh Vĩnh, Cam Lâm và huyện đảo Trường Sa.
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa gồm có 8 thành viên. Ơng
Nguyễn Tấn Tn là Chủ tịch HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là
ơng Lê Đức Vinh; 3 phó chủ tịch là ơng Trần Sơn Hải; ơng Nguyễn Đắc Tài;
ơng Đào Cơng Thiên và 18 Ủy viên UBND tỉnh.
Các cơ quan chun mơn trực thuộc UBND tỉnh: Sở Cơng thương, Sở Giáo
dục và Đào tạo, Sở Giao thơng Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và
Cơng nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở
Nơng nghiệp và Phát triển Nơng thơn, Sở Tài chính, Sở Tài ngun và Mơi
trường, Sở Thơng tin và Truyền thơng, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở
Xây dựng, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc.
Tính đến ngày 30/5/2017, tồn tỉnh Khánh Hòa có 2278 biên chế cơng chức
trong cơ quan tổ, chức hành chính, trong đó biên chế cơng chức theo chức vụ
lãnh đạo là 788; biên chế cơng chức theo chức danh chun mơn là 1167; hợp
đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 323. (Số liệu thống kê của Sở nội vụ
tỉnh Khánh Hòa).
2. THỰC TRẠNG CÁI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH KHÁNH
HỊA
2.1. Kết quả
Nhiều nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh
Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh
Khánh Hòa
Trang 3


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
viên: Hoàng Văn Chương

Học

đã được triển khai kịp thời, trong đó có cải thiện mơi trường kinh doanh, cải
cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thơng, cải cách
tổ chức bộ máy, cải cách tài chính cơng và một số nội dung quan trọng về hiện
đại hóa hành chính. Các chỉ số có liên quan đến cái cách hành chính được phê
duyệt và cơng bố kịp thời, cơng khai, giúp cán bộ, cơng chức, viên chức và
người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhận thức rõ hơn kết quả, tác động của cải
cách hành chính trên địa bàn tỉnh; qua đó có biện pháp khắc phục những hạn chế
bất cập, chung tay xây dựng bộ máy hành chính tỉnh ngày càng hiện đại, hiệu
quả.
2.1.1 Cải cách thể chế, hồn thiện quy định chính sách
Việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được
UBND tỉnh tổ chức thực hiện đầy đủ và đùng quy định, đã ban hành kế hoạch
cơng tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch cơng tác rà sốt,
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch cơng tác pháp chế năm
2018, kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa
bán tỉnh Khánh Hòa kỳ 2014-2018. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh Khánh
Hòa đã ban hành 33 văn bản quy phạm pháp luật (06 Nghị quyết của HĐND
tỉnh, 27 Quyết định của của UBND tỉnh).
2.1.2 Cải cách thủ tục hành chính
Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp trình UBND tỉnh ban hành 69 quyết
định cơng bố danh mục thủ tục hành chính, trong đó 463 thủ tục ban hành mới,
82 thủ tục sửa đổi bổ sung, 377 thủ tục bãi bỏ. Tổng số thủ tục hành chính ở 3
cấp hiện nay là 1.864 thủ tục. Trong đó cấp tỉnh là 1.431 thủ tục, cấp huyện là
285, cấp xã là 148.
Một trong những nội dung quan trọng khác của cải cách thủ tục hành chính
đó là việc thực hiện cơ chế "một cửa" trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến
nay tại tất cả các xã, huyện, thị xã, thành phố đều đã có bộ phận một cửa, đã điều
động cán bộ, cơng chức làm việc tại bộ phận một cửa, cử cán bộ phụ trách bộ
phận một cửa. 100% các xã, huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng nội quy, quy
Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh
Khánh Hòa
Trang 4


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
viên: Hoàng Văn Chương

Học

chế hoạt động của bộ phận một cửa, tổ chức thực hiện việc cơng khai thủ tục
hành chính tại bộ phận một cửa và triển khai các ứng dụng cơng nghệ thơng tin
vào hoạt động của bộ phận một cửa.
Đã xuất hiện những sáng kiến mới trong phục vụ người dân tại UBND
huyện Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội...
Từ đó, nhiều nội dung thuộc cơng tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ thủ
tục hành chính cho cơng dân được nâng cao chất lượng. So với cùng kỳ năm
2017, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn giảm 3,04 %. Hệ thống tin nhắn tự động
SMS đã gửi hơn 198.000 tin nhắn miễn phí đến số điện thoại di động của khách
hàng để thơng báo tiến độ giải quyết hồ sơ, nâng tổng số tin nhắn được gửi lên
trên 352.000 tin nhắn, góp phần giảm thời gian đi lại cho khách hàng và giảm
thiểu hồ sơ trễ hạn. Các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận/trả kết quả trên 73.000 hồ
sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính cơng ích...Số
hồ sơ trực tuyến đã được tiếp nhận và giải quyết thành cơng là 44.740 hồ sơ,
chiếm tỉ lệ 15.01%.
2.1.3 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức
Sở nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ biên chế cơng chức cho các cơ
quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2018 (2.076 chỉ tiêu biên chế
so với 2.278 biên chế cơng chức năm 2017). Tham mưu UBND tỉnh ban hành
quy định về trình tự, thủ tục thi tuyển chức danh trưởng phòng và tương đương
thuộc các phòng chun mơn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh. Gửi
hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định 11 trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị
định 108/2014/NĐ-CP.
Cơng tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, cơng chức của thành phố nói chung và
của cấp huyện nói riêng được quan tâm đổi mới cải tiến nội dung, chương trình và
phương thức; chú trọng bồi dưỡng về kỹ năng thực hành; tập trung đào tạo, bồi
dưỡng cho đội ngũ cán bộ, cơng chức ngành tổ chức, cơng chức làm cơng tác tại
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban
nhân dân các xã, huyện, thị xã, thành phố về cải cách hành chính, văn hóa cơng sở,
Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh
Khánh Hòa
Trang 5


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
viên: Hoàng Văn Chương

Học

ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong cơng tác quản lý, điều hành và phục vụ hỗ trợ
cho giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã kết hợp giữa lý
thuyết với tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm với một số đơn vị làm tốt.
2.1.4 Tài chính cơng
Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế:
Các cơ quan hành chính ở các xã, huyện, thị xã và thành phố đã xây dựng
quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động đề ra các biện pháp sử dụng tiết kiệm kinh phí
trong khi vẫn đáp ứng được nhiệm vụ ngày càng cao. Tổng kết năm 2017, tiết
kiệm chi từ khốn chi quản lý hành chính được 42.477 triệu đồng (khối tỉnh
22.146 triệu đổng, khối huyện 154.141 triệu đồng). Có 199/204 đơn vị tiết kiệm
được kinh phí, trong đó các đơn vị thuộc tỉnh là 53/54 đơn vị, chiếm 98%; cấp
huyện là 146/150 đơn vị chiếm 97%.
Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ
chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp cơng lập:
Đến nay tại các cấp trên địa bàn tỉnh đã bàn giao quyền tự chủ cho các đơn
vị sự nghiệp. Đa số các đơn vị sự nghiệp của các huyện, thị xã, thành phố được
giao quyền tự chủ tài chính đã phát huy được quyền tự chủ, chủ động khai thác
các nguồn thu sự nghiệp, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình cung ứng dịch vụ,
chủ động sử dụng các nguồn kinh phí theo u cầu hoạt động của đơn vị, đảm bảo
được chi tiêu có hiệu quả và tiết kiệm trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ.
2.1.5 Hiện đại hóa nền hành chính cơng:
Tồn tỉnh có 35 website, 165 trang thơng tin điện tử cơng khai thủ tục hành
chính và tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, 181 trang thơng tin quản lý văn bản điều
hành và hơn 1.200 chứng thư số chun dùng tại các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp
xã, 4.600 tài khoản thư điện tử cơng vụ được cấp phát cho các cơ quan, đơn vị
và cá nhân.
Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển trên mơi trường mạng trên tổng số các
văn bản gửi/nhận giữa các cơ quan, đơn vị và trong nội bộ cơ quan đơn vị đạt
89%. Trong đó chuyển hồn tồn trên mơi trường mạng khơng kèm theo văn bản
Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh
Khánh Hòa
Trang 6


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
viên: Hoàng Văn Chương

Học

giấy đạt 69.6%.
Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh
tiếp tục được đẩy mạnh. 137/137 đơn vị cấp xã áp dụng ISO 9001:2008.
Từ những kết quả đạt được như trên, chỉ số cải cách hành chính (PAR
index) năm 2017 của tỉnh Khánh Hòa tăng 06 bậc, xếp thứ hạng 6/63 tỉnh thành,
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 01 bậc so với năm trước. Có 6
tiêu chí đạt chỉ số thành phần từ 80% trở lên, trong đó 1 tiêu chí trên 90% (cải
cách thủ tục hành chính đạt 95,98%). Tất cả các tiêu chí đều có chỉ số thành
phần cao hơn mức trung bình chung của các tỉnh, thành phố, trong đó tiêu chí
hiện đại hóa hành chính, cao hơn 21,47%. Đây là năm thứ 6 tỉnh Khánh Hòa có
Chỉ số cái cách hành chính (Par Index) cao hơn mức trung bình chung của các
tỉnh, thành và cũng là năm thứ 5 liên tiếp tăng vị trí xếp hạng.
3. TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
3.1 Tồn tại, hạn chế:
Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến thực hiện cải cách hành
chính, cơng tác chỉ đạo tổ chức triển khai còn thiếu đồng bộ, một số nội dung
nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 chưa triển khai thực hiện.
Bộ phận một cửa của một số cơ quan đơn vị chưa bố trí đủ cơng chức chun
trách, trình độ năng lực chun mơn còn hạn chế, tính chun nghiệp chưa cao.
Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên thơng nhất là trong quản lý đầu
tư xây dựng, quản lý đất đai còn nhiều vướng mắc. Một số nơi, cơ chế một cửa
liên thơng hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.
Tổ chức bộ máy tuy đã được sắp xếp lại, số đầu mối cơ quan chun mơn
tham mưu về cơng tác quản lý nhà nước có giảm, nhưng một số Ban quản lý,
đơn vị sự nghiệp còn có sự chồng chéo, hiệu quả hoạt động chưa cao, thiếu sự
ổn định.
Tuy chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức có được nâng cao hơn trước, song
số cán bộ, cơng chức có trình độ, kỹ năng chun mơn, tính chun nghiệp cao
chưa nhiều.Trong nhiều cơ quan, tổ chức, việc tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng và
quản lý cán bộ cơng chức có xu hướng nặng về văn bằng, chứng chỉ, chưa chú
Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh
Khánh Hòa
Trang 7


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
viên: Hoàng Văn Chương

Học

trọng nhiều đến năng lực của cán bộ cơng chức. Việc đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn
với nhu cầu sử dụng; chưa có cơ chế và chính sách phù hợp để thúc đẩy việc nâng
cao chất lượng và quản lý đội ngũ cán bộ, cơng chức; xuất hiện hiện tượng nguồn
nhân lực chất lượng cao đang có xu hướng dịch chuyển sang khu vực tư.
Tiến độ triển khai ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong quản lý hành chính,
phục vụ giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, thiếu đồng bộ, đầu tư dàn trải,
hiệu quả chưa được như mong muốn.
3.2 Ngun nhân:
Ngun nhân khách quan:
Khối lượng cơng việc cần giải quyết trên địa bàn tỉnh rất lớn, đa dạng, phức
tạp, trong khi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ở một số lĩnh vực ban
hành khơng đồng bộ, một số nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn, bất hợp lý
chậm được sửa đổi, bổ sung.
Thiếu chính sách đãi ngộ phù hợp, khuyến khích cán bộ, cơng chức hành
chính, đồng thời chưa có chế tài xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị gây cản trở
hoặc khơng thực hiện cơ chế một cửa. Do đó, chưa tạo được động lực thực hiện
cơ chế một cửa một cách tốt nhất.
Ngun nhân chủ quan:
Việc thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh ở một số địa phương, cơ sở
trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính còn thiếu năng động, chưa
quyết liệt; một số sở ngành còn trì trệ; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị
chưa thực sự vào cuộc, còn chỉ đạo chung chung; cán bộ, cơng chức làm nhiệm vụ
cải cách hành chính chưa được quan tâm đúng mức, tính ổn định thấp; kỷ luật, kỷ
cương trong cải cách hành chính chưa nghiêm; cơng tác tự kiểm tra, giám sát ở
khơng ít cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện thường xun; việc xem xét, xử lý
trách nhiệm đối với các trường hợp sai phạm còn thiếu kiên quyết; cơng tác
tun truyền vẫn còn hạn chế, chưa có kế hoạch đồng bộ, tồn diện về cơng tác
tun truyền cải cách hành chính.
Một bộ phận cán bộ, cơng chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý
trình độ, năng lực chưa đáp ứng u cầu nhiệm vụ; còn đùn đẩy, né tránh trách
nhiệm, nhất là những việc khó, nổi cộm, bức xúc. Một số cán bộ, cơng chức
Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh
Khánh Hòa
Trang 8


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
viên: Hoàng Văn Chương

Học

hành chính khơng thực hiện đúng quy định về nhiệm vụ, cơng vụ, gây phiền hà
cho tổ chức và cơng dân.
Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức còn chậm; chính sách, chế độ
cán bộ, cơng chức chưa phù hợp; chưa mạnh dạn thực sự đổi mới về cơng tác
cán bộ.

4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Một là, rà sốt, cập nhật, bổ sung, cơng khai các thủ tục hành chính; giảm
tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, tăng tỷ lệ hồ sơ đúng và sớm hạn; q trình tiếp nhận và giải
quyết hồ sơ thủ tục hành chính tránh u cầu thêm những thành phần hồ sơ
khơng đúng quy định; đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong cơng tác
cải cách hành chính, có biện pháp hữu hiệu để nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
Hai là, thường xun kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện bất cập, hạn
chế và có giải pháp khắc phục, giải quyết kịp thời, định, góp phần tích cực cải
thiện mơi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI, cải thiện Chỉ số SIPAS của
người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp cơng lập trên địa bàn tỉnh.
Ba là, cải thiện mơi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh của tỉnh thơng qua việc tiếp tục hồn thiện và minh bạch hóa hệ thống các
quy định, chính sách về đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp. Tổ chức đối thoại lần thứ 2
năm 2018 với doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Bốn là, tiếp tục theo dõi việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên
thơng theo đúng quy định; thẩm định các quy trình, quy chế giải quyết thủ tục
hành chính liên thơng. Triển khai kiểm tra cơng tác cải cách hành chính đợt 2;
điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của
cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018;
Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh
Khánh Hòa
Trang 9


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
viên: Hoàng Văn Chương

Học

hồn thiện Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng cải cách hành chính và triển khai đánh
giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2018; ban hành, triển khai kế hoạch tập
huấn cải cách hành chính năm 2018.
Năm là, hồn thành các hạng mục của Trung tâm Dịch vụ hành chính cơng
trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch tổ chức lễ
khai trương Trung tâm; triển khai xây dựng Đề án thí điểm mơ hình Khu dân cư
điện tử.

PHẦN III
KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
1.Kiến nghị:
- Tăng cường cơng tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu;
- Phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng cơng tác xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật;
- Cải cách thủ tục hành chính cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung
tâm;
- Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn hiệu lực, hiệu quả;
- Xây dựng đội ngũ cơng chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín
ngang tầm nhiệm vụ;
- Cải cách tài chính cơng theo hướng huy động và sử dụng hiệu quả các
nguồn lực góp phần đảm bảo an ninh tài chính;
- Chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin đáp
ứng u cầu của cuộc cách mạng 4.0.

Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh
Khánh Hòa
Trang 10


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
viên: Hoàng Văn Chương

Học

2. Kết luận
Cải cách hành chính có thể nói là một u cầu tất yếu của chính quyền các
cấp, từ Trung ương tới địa phương. Trong giai đoạn 2016-2020, các tỉnh, thành
phố nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng đã có những nỗ lực và bước đầu đã
đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh Khánh Hòa với vị trí đặc biệt quan trọng,
là cửa ngõ ra biển đối với Nam Tây Ngun, gắn kết với các tỉnh Nam Trung
Bộ và Tây Ngun, vì vậy u cầu cải cách hành chính cần phải được chú trọng
và coi là nhiệm vụ hàng đầu. Để thực hiện được tốt cơng tác cải cách hành chính
tại tỉnh Khánh Hòa, cần có sự chung sức, chung lòng của các cấp ủy Đảng, chính
quyền, các cơ quan, đơn vị và tồn thể nhân dân, để tạo nên một nền hành chính
vững mạnh, trong sạch, đảm bảo các mục tiêu của một nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là một nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân.
Báo cáo thu hoạch “Thực trạng và giải pháp nâng cao cơng tác cải
cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa” được thực hiện trong thời gian ngắn do
vậy vẫn còn có một số thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cơ
giáo để hồn thiện hơn.
PHẦN IV
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành
Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.
2. Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về
Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 –
2020.
3. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
4. Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp
tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh
Khánh Hòa
Trang 11


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
viên: Hoàng Văn Chương

Học

hiệu quả
5. Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy
Khánh Hòa về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy
mạnh cải cách hành chính”
6. Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Khánh
Hòa về “Ban hành kế hoạch cài cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018”
7. Cơng văn số 1957/UBND-KSTTHC ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh về
việc “Tham mưu thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ”
8. Báo cáo số 1565/BC-SNV ngày 04/7/2018 của Sở nội vụ tỉnh Khánh
Hòa về “Cơng tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018”
9. Báo cáo số 191/BC – UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Khánh
Hòa về “Tình hình, kết quả cái cách hành chính q III năm 2018 của tỉnh
Khánh Hòa”
10. Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Khánh
Hòa “Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện cơng tác cái cách
hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh”

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHẤM BÀI
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………..
Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh
Khánh Hòa
Trang 12


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
viên: Hoàng Văn Chương

Học

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………

Thực trang và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại tỉnh
Khánh Hòa
Trang 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x