Tải bản đầy đủ

Một số phương pháp định tính nước tiểu

1.

Một số phương pháp định tính nước tiểu

a.

Định tính thể cetonic

Các thể cetonic tác dụng với Natrinitroprussciat cho phức màu tím hồng
Cetonic + Natrinitroprussciat

màu tím hồng

b. Định tính sắc tố mật, muối mật
 Sắc tố mật

Bilirubin + BaCl2
Muối baribilirubinat (kết tủa)
Muối baribilirubinat + (amonisulphat bão hoà và FeCl3)
ve)


bilivecdin (màu xanh

 Muối mật

Các muối mật có trong nước tiểu làm thay đổi sức căng của bề mặt nước tiểu, dùng bột
lưu huỳnh thăng hoa để phát hiện sự giảm sức căng bề mặt của nước tiểu.

c. Định tính máu trong nước tiểu

Huyết sắc tố (hemoglobin) đóng vai trò như enzym peroxydase, tác dụng lên
peroxylhydro (H2O2), giải phóng ôxy hoạt động. Chất này sẽ ôxi hoá một số thuốc thử không
màu, ví dụ Pyramidon cho dung dịch màu tím.

d. Định tính protein trong nước tiểu
 Phương pháp nhiệt độ

Ở pH và nồng độ các chất điện giải thích hợp, dưới tác dụng của nhiệt độ. Protein bị tủa, làm
đục dung dịch và có thể phát hiện bằng mắt. Sơ đồ sau:


 Phương pháp acid

Protein niệu tác dụng với acid nitric (hoặc acid tricloacetic) tạo tủa trắng.

e. Định lượng glucose trong nước tiểu

Trong môi trường kiềm và nhiệt độ 1000C, Glucose khử ion đồng II (Cu2+) hydroxyd thành
đồng I (Cu+) hydroxyd, chất này bị mất nước tạo thành đồng một oxyd (Cu2O) kết tủa đỏ gạch.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×