Tải bản đầy đủ

Thư viện cDNA công nghệ sinh học

Thư viên cDNA
cDNA là DNA bổ sung được phiên mã từ mRNA bằng enzyme phiên mã
ngược. cDNA ko chứa intron, chỉ gồm exon so với DNA trong hệ gen.
Thư viện cDNA là tập hơp các dòng cDNA từ mRNA của các mô cụ thể.
Xây dựng thư viện: gồm 5 bước
B1: tinh sạch mRNA từ RNA tổng số của một bộ phận cơ thể sinh vật.
B2: Tổng số sợi cDNA thứ nhất từ khuôn mẫu mRNA từ enzyme
phiên mã ngược
B3: gây biến tính bằng cách đun sôi thể lai mRNA-cDNA để phá hủy
mRNA bằng RWASE H của E.coli. Tổng hợp sợi cDNA thứ hai từ khuôn mẫu sợi
cDNA thứ nhất nhờ enzyme DNA polymerase với primer là vòng cặp tóc của nó để
thu được phân tử cDNA sợi đôi.
B4: cắt vòng cặp tóc bằng enzyme nuclease S1 và enzyme Klenow
sửa chữa hai đầu của sợi đôi cDNA để tạo ra đầu bằng.
B5: Gắn các đoạn nối (linker) vào hai đầu của cDNA của sợi đôi trước
khi tạo dòng và trong vector thích hợp để xây dựng cDNA.
Hoạt động: từ một tế bào của một loài chứa hệ gen mang nhiều đoạn gen quy
định nhiều tính trạng ròi được phân cắt thành nhiều đoạn DNA nhỏ hơn mà mooic
đoạn mang mỗi tính trạng tương ứng.
Ưu điểm: - dễ thao tác
- Có thể tổng hợp protein mong muốn với số lượng lớn.

Ứng dụng: - Phát hiện gen mới.
- Giải thích/nghiên cứu chức năng gen.
- Nghiên cứu cách cắt ghép khác của RNA.
- Tạo các sản phẩm sinh học thương phẩm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×