Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 12 bài 28: Loài

Giáo án môn sinh

lớp 12

Bài 28: LOÀI
I. Mục tiêu:
- Giải thích được khái niệm loài sinh học
- Nêu và giải thích được các cơ chế cách li trước hợp tử
- Nêu và giải thích được các cơ chế cách li sau hợp tử
- Giải thích được vai trò của các cơ chế cách li trong quá trình tiến hoá
- Rèn kĩ năng phân tích tư duy khái quát
- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm, làm việc độc lập
II. Chuẩn bị: Phiếu học tập, ví dụ thực tế, sgk
III. Phương pháp: hỏi đáp - tìm từng bộ phận, hỏi đáp
IV. Tiến trình:
1. Ổn định lớp: KT SS và tác phong học sinh.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Gv: Năm 1942, nhà tiến hoá học ơnxtMayơ đã

I. Khỏi niệm loài sinh học.
đưa ra khái niệm loài sinh học
1.Khái niệm:
Gv:Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK.Trả lời
Loài sinh học là một hoặc một nhóm quần
câu hỏi
thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với
- Khái niệm loài sinh học ?
nhau trong tự nhiên và sinh ra con có sức
Hs: Học trò nghiên cứu SGK trả lời khái niệm sống, có khả năng sinh sản và cách li sinh
loài sinh học
sản với các nhóm quần thể khác.
- Loài sinh học chỉ áp dụng cho những trường
hợp nào?
Hs: chỉ áp dụng cho loài sinh sản hữu tính,
không áp dụng cho loài sinh sản vô tính hoặc
trong phân biệt các loài hoá thạch
- Khái niệm loài sinh học nhấn mạnh điều gì ?
Hs: khái niệm loài sinh học nhấn mạnh cách li
sinh sản
- Để phân biệt 2 loài người ta dựa vào các tiêu
2.Các tiêu chuẩn phân biệt 2 loài
chuẩn để phân biệt: 3 tiêu chuẩn, chủ yếu là
-Tiêu chuẩn cách li sinh sản: (quan trọng
cách li sinh sản
nhất)
Theo tiêu chuẩn cách li sinh sản 2 sinh vật
- Tiêu chuẩn hình thái
thuộc 2 loài có những đặc điểm gì?
-Tiêu chuẩn hoá sinh, phân tử.
Hs: Học sinh nghiên cứu SGK trả lời nêu
được 3 ý
Hoạt động của thầy và trò
Gv: Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi
sau :
- Thế nào là cách li? thế nào là cách li sinh sản?
Bổ sung: Cơ chế cách li không được xem là nhân tố
tiến hoá vì nhân tố tiến hóa làm biến đổi tần số của alen

Nội dung


II. Cơ chế cách li sinh sinh sản giữa các loài.
1.Khái niệm:
Cách li sinh sản là các trở ngại trên cơ thể sinh
vật ngăn cản các cơ thể giao phối với nhau hoặc
ngăn cản tạo ra con lai hữu thụ.


Giáo án môn sinh
và thành phần kiểu gen của quần thể, nhưng hai quần
thể của cùng 1 loài được tiến hoá thành hai loài mới nếu
giữa chúng xuất hiện sự cách li sinh sản.
- Có mấy hình thức cách li sinh sản?
Học sinh nghiên cứu sgk nêu được 2 hình thức.
-Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK và thảo luận
nhóm hoàn thành phiếu học tập theo mẫu sau :
Hình
Cách li trước
Cách li sau
hợp tử
hợp tử
Thức

Nội dung
Khái
niệm
Đặc điểm
Vai trò
Hs: Học sinh nghiên cứu SGK trả lời thảo luận nhóm
thành phiếu học tập.
-Gọi 2 học sinh trình bày 2 hình thức trên
-GV bổ sung hoàn thành nội dung

4. Củng cố:

lớp 12

2.Các hình thức cách li sinh sản
Hình
Cách li trước Cách li sau hợp tử
Thức
hợp tử
Nội
dung
Khái
niệm

đặc điểm

Những trở ngại
ngăn cản sinh vật
giao phối với
nhau
- Cách li nơi
ở: các cá thể
không giao phối
với nhau do sinh
cảnh khỏc nhau.
- Cách li tập
tính: các cá thể
thuộc các loài có
những tập tính
giao phối riờng
biệt nờn không
giao phối với
nhau.
- Cách li mùa
vụ (thời gian)
các cá thể thuộc
các loài khác
nhau có thể sinh
sản vào các mùa
vụ khác nhau
nên chúng không
có điều kiện giao
phối với nhau.
- Cách li cơ
học: các cá thể
thuộc các loài
khác nhau cú thể
cú cơ quan sinh
sản khỏc nhau
nên chúng không
giao phối được
với nhau

Những trở ngại
ngăn cản việc tạo
ra con lai hoặc
ngăn cản tạo ra
con lai hữu thụ


Giáo án môn sinh

lớp 12

- Yêu cầu học sinh đọc phần kết luận SGK
- Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi SGK:
- Nếu chỉ dựa vào các đặc điểm hình thái để phân biệt các loài có chính xác không? vì sao?
5. Hướng dẫn về nhà:
Đọc mục em có biết? học và trả lời câu hỏi SGK ; chuẩn bị bài 29


Giáo án môn sinh

lớp 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×