Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 12 bài 30: Quá trình hình thành loài (tt)

Môn sinh 12

Giáo án điện tử

Bài 30: Quá trình hình thành loài (tt)
I/ Mục tiêu:
- Giải thích được quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá.
- Giải thích được sự cách li về tập tính và cách li sinh thái dẫn đến hình thành loài mới
như thế nào?
- Biết được tại sao phải bảo vệ đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại cũng như các
giống cây trồng nguyên thuỷ.
- Rèn luyện kỹ năng so sánh, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức .
- Rèn kỹ năng làm việc độc lập với SGK
- Có ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại cũng như các giống cây
trồng nguyên thuỷ .
II/ Chuẩn bị:
- GV: gi¸o ¸n + SGK + Hình 30.1 SGK
- HS: Vë ghi + SGK
III/ TTBH:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới ?

- Tại sao quần đảo lại được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành
loài mới ?
2. Bài mới:
Tiết trước chúng ta nghiên cứu quá trình hình thành loài khác khu vực địa lí. Vậy ở
cùng khu vực địa lí thì quá trình hình thành loài có diễn ra hay không? Để rõ hơn chúng ta
nghiên cứu tiếp bài §30
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu quá trình hình thành loài bằng cách li tập tính và cách li
sinh thái
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
Yêu cầu HS đọc thông tin
II/ Hình thành loài cùng khu vực địa lí:
SGK và cho biết:
1. Hình thành loài bằng cách li tập tính và
- VD trên minh hoạ điều
cách li sinh thái:
gì? Giải thích.
Suy nghĩ trả lời
a) Hình thành loài bằng cách li tập tính:
- Từ vd trên có thể rút ra
kết luận gì về quá trình hình
Các cá thể của 1 quần thể do đột biến có được
thành loài?
Theo VD, suy nghĩ KG nhất định làm thay đổi 1 số đặc điểm liên
trả lời
quan tới tập tính giao phối thì những cá thể đó sẽ
Phân tích VD rút ra có xu hướng giao phối với nhau tạo nên quần thể
kết luận
cách li với quần thể gốc. Lâu dần, sự khác biệt về
vốn gen có thể sẽ dẩn đến sự cách li sinh sản và
hình thành nên loài mới.
VD: Cá ở hồ Châu Phi có 2 loài (từ 1 loài gốc)
giống nhau về hình thái, chỉ khác màu sắc (đỏ,
xám) chúng chỉ giao phối với những cá thể cùng
màu  cách li sinh sản.
Vậy trong cùng khu vực địa lí
ngoài con đường hình thành

Cách li sinh tháib) Hình thành loài bằng cách li sinh thái:
Hai quần thể của cùng một loài sống trong 1


Môn sinh 12

Giáo án điện tử

loài vừa xét còn có con đường
nào khác không?
Đọc SGK và trả lời

Có thể cho VD về cỏ băng,
cỏ sâu róm trên bãi bồi sông
Vônga và VD SGK
Từ 2 VD trên có thể rút ra
kết luận gì về con đường hình
thành loài bằng con đường
sinh thái?
Hình thành loài bằng con
đường cách li sinh thái
thường xảy ra đối với đối
tượng nào?

Động
chuyển

vật

ít

di

khu vực địa lí nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau
thì lâu dần có thể dẫn đến cách li sinh sản và hình
thành loài mới .
VD:SGK.
* Kết luận: Trong cùng khu vực địa lí, các quần
thể của loài có thể gặp các điều kiện sinh thái
khác nhau nên CLTN sẽ tích lũy các đột biến và
biến dị tổ hợp thích nghi với các điều kiện sinh
thái tương ứng, dần dần dẫn đến cách li sinh sản
rồi thành loài mới.

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu quá trình hình thành loài nhờ cơ chế lai xa và đa bội hoá
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
2. Hình thành loài nhờ lai xa và đa bội hoá:
- Thế nào là lai xa?
VD:
- Lai xa gặp những trở ngại
- Thảo luận nhóm
P Cỏ Châu Âu (2n = 50) x cỏ Mỹ (2n = 70)
gì?
dựa trên kiến thức
Gp
n = 25
n = 35
- Vì sao cơ thể lai xa đã học và cử đại
F1
cỏ lai (2n = 25 + 35)  bất thụ
thường không có khả năng diện trả lời
sinh sản?
- Các nhóm khác
Tứ bội hóa
nhận xét, bổ sung
- Nhận xét, đánh giá thống
nhất nội dung
Dựa vào kiến thức
Cỏ chăn nuôi Anh (4n = 120)  hữu thụ
đã học trả lời được,
(thể song nhị bội)
- Có phải cơ thể lai xa nào để khắc phục trở
 Kết luận:
cũng bất thụ và không thể tạo ngại khi lai xa
- Cơ thể lai xa thường không có khả năng sinh
thành loài mới không?
người ta đa bội hoá
sản (bất thụ) do mang 2 bộ NST đơn bội của 2
- Để khắc phục trở ngại khi cơ thể lai xa
loài nên không tạo các cặp tương đồng 
lai xa người ta có thể làm gì?
không giảm phân tạo giao tử bình thường
- Tại sao đa bội hoá lại
được  bất thụ
khắc phục được trở ngại đó?
Trình bày thí
- Lai xa và đa bội hóa  cơ thể lai mang 2 bộ
Người ta tiến hành như thế nghiệm
của
NST lưỡng bội của 2 loài  quá ttrinhf giảm
nào?
Kapetrenco, lai cải
phân tạo giao tử diễn ra bình thường  hữu
bắp và cải củ
thụ.
- Ngoài VD ở SGK có thể
- Cơ thể lai cách li sinh sản với 2 loài bố mẹ 
nêu thêm VD về nguồn gốc
hình thành loài mới.
cỏ Saprtina từ 2 loài cỏ gốc


Môn sinh 12
Châu Âu và Châu Mỹ .
- Vì sao lai xa và đa bội
hoá là con đường hình thành
loài phổ biến ở thực vật bậc
cao nhưng rất ít gặp ở động
Dựa vào kiến thức
vật?
đã học trả lời
- Sự xuất hiện 1 cá thể lai
xa được coi là loài mới chưa?
Trả lời
3. Củng cố: Câu 5 SGK.
4. Dặn dò: Trả lời các câu hỏi SGK và xem trước bài 31.

Giáo án điện tửTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×