Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 12 bài 31: Tiến hóa lớn

Giáo án

Sinh học 12 cơ bản

TIẾN HOÁ LỚN

Tiết 35 - Bài 31:

I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
-Trình bày nội dung tiến hoá lớn.
- Nghiên cứu quá trình tiến hoá lớn làm sáng tỏ được những vấn đề phát sinh và phát triển
của toàn bộ sinh giới trên trái đất.
- Tìm hiểu được tại sao bên cạnh những loài có tổ chức cơ thể phức tạp vẫn còn tồn tại những
loài có cấu trúc khá đơn giản.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng so sánh, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức .
- Rèn kỹ năng làm việc độc lập với SGK, thảo luận nhóm
3 .Thái độ:
Có ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học
II. Phương tiện:

Hình 31.1, 31.2 SGK
IV. Tiến trình bài mới:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
Giải thích cơ chế hình thành loài bằng con đường đa bội hoá?
3. Bài mới
Hoạt động GV
CH1:
1.1.Trình bày sự phân li tính trạng và
sự hình thành các nhóm phân loại.
1.2. Nêu được nội dung của tiến hóa
lớn và cách thức phân loại cấp độ tổ
chức trên loài.
1.3.Nêu được chiều hướng tiến hóa
chung của sinh giới, của từng nhóm
loài.
1.4. Nêu được một số thực nghiệm về
tiến hóa lớn.
CH 2:
2.1. Dựa vào sơ đồ hình 31.1.SGK rút
ra nhận xét và đi đến kết luận tiến hóa
lớn diễn ra theo con đường phân li
tính trạng từ một nguồn gốc chung.
Tốc độ tiến hóa diễn ra không đều ở
các nhóm và chiếu hướng tiến hóa ở
các nhóm sinh vật khác nhau có thể

Nội dung
I. Tiến hoá lớn và vấn đề phân loại thế giới
sống :
1. Khái niệm tiến hoá lớn :
Là quá trình biến đổi trên qui mô lớn , trải qua
hàng triệu năm làm xuất hiệ các đơn vị phân loại
trên loài .
2. Đối tượng nghiên cứu :
- Hoá thạch
- Phân loại sinh giới thành các đơn vị dựa vào
mức độ giống nhau về các đặc điểm hình thái,
hoá sinh , sinh học phân tử .
3. Đặc điểm về sự tiến hoá của sinh giới :


- Các loài SV đều tiến hoá từ tổ tiên chung theo
kiểu tiến hoá phân nhánh tạo nên sinh giới vô
cùng đa dạng.
- Các nhóm loài khác nhau có thể được phân loại
thành các nhóm phân loại : Loài – Chi – Bộ - Họ
- Lớp – Ngành – Giới
- Tốc độ tiến hoá hình thành loài ở các nhóm
sinh vật khác nhau .
- Một số nhóm SV đã tiến hoá tăng dần mức độ


Giáo án
tiến hóa theo các xu hướng khác nhau.

Sinh học 12 cơ bản
tổ chức cơ thể từ đơn giản đến phức tạp . Một số
khác lại tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá mức độ
tổ chức cơ thể.
II. Một số nghiên cứu thực nghiêm về tiến
hoá lớn : SGK

2.2. Giải thích quá trình tiến hóa lớn
hình thành nên các đơn vị phân loại
trên loài bằng sơ đồ tiến hóa phân
nhánh.- Hãy kể tê các đơn vị phân • TN1: Nuôi tảo lục đơn bào trong môi
loại trên loài mà em biết ?
trường có thiên địch, sau một vài thế hệ
- Tốc độ tiến hoá hình thành loài ở các
xuất hiện các tập hợp 8 tế bào hình cầu. Sau
nhóm sinh vật có giống nhau không ?
100 thế hệ tập hợp tế bào này chiếm đại đa

số.
- Dựa vào sơ đồ hình 31.1 cho biết
chiều hướng tiến hoá về mặt cấu trúc KQ: từ dạng đơn bào -> hình dạng tập hợp đa
bào (tiền đề hình thành cơ thể đa bào)
cơ thể của các nhóm sinh vật
• TN 2: Tham khảo sgk
CH3:
3.1.Giải thích được vì sao thích nghi
ngày càng hợp lí là chiều hướng tiến
hóa cơ bản nhất.
3.2.Vì sao các nhóm sinh vật có nhịp
điệu tiến hóa không đều.
3.3. Giải thích vì sao bên cạnh những
loài có tổ chức phức tạp vẫn tồn tại
những loài có cấu trúc đơn giản
Hướng dẫn HS đọc SGK
4. Củng cố: Thảo luận nhóm, học sinh trả lời câu hỏi về nội dung bài.
5. Dặn dò: Trả lời các câu hỏi SGK và đọc trước bài 32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×