Tải bản đầy đủ

Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại quốc tế việt mỹ

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---o0o---

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
VIỆT MỸ

SINH VIÊN THỰC HIỆN

: NGHIÊM NHƯ NGỌC

MÃ SINH VIÊN

: A16643

CHUYÊN NGÀNH


: TÀI CHÍNH

HÀ NỘI – 2014


BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---o0o---

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
VIỆT MỸ

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
SINH VIÊN THỰC HIỆN

: THS.NGUYỄN THỊ LAN ANH
: NGHIÊM NHƯ NGỌC

MÃ SINH VIÊN

: A16643

CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH

Thang Long University Library


HÀ NỘI – 2014

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bài luận văn này, em xin cảm ơn các thầy cô của trường Đại học
Thăng Long đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt những năm qua,
giúp em có nền tảng hoàn thành bài khóa luận này.
Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Anh đã dành nhiều thời


gian và công sức, tận tình hướng dẫn em hoàn thành bài luận văn này.
Em xin chân thành cảm ơn.

Ngày 25 tháng 10 năm 2014
Sinh viên
Nghiêm Như Ngọc


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ
trợ từ Giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người
khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận tốt nghiệp là có nguồn
gốc và được trích dẫn rõ ràng.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!
Sinh viên

Nghiêm Như Ngọc


MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP .........................................................................................................1
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1


1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp ...............................................................1
1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp.......................................2
1.1.2.1. Chức năng của tài chính doanh nghiệp ................................................2
1.1.2.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp ......................................................5
1.1.3. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp ..........................................7
1.1.4. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp .............................................8
1.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp................................................13


1.2.1. Tài liệu phân tích .......................................................................................13
1.2.2. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp ............14
1.2.3. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp ..............................15
1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp .........................................17
1.3.1. Phương pháp so sánh.................................................................................17
1.3.2. Phương pháp tỷ lệ ......................................................................................18
1.3.3. Phương pháp Dupont.................................................................................19


1.4. Đánh giá tình hình Tài chính doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính
doanh nghiệp
...................................................................................................21
1.4.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .......21
1.4.2. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của doanh nghiệp ......................24
1.4.3. Phân tích thông qua các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp ..................26
1.4.3.1. Chỉ tiêu đánh giá tính cân đối Tài sản – Nguồn vốn..........................26
1.4.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán ...............................................28


1.4.3.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản ........................................30
1.4.3.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ...............................................32
1.4.3.5. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời....................................................35
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính doanh nghiệp ................37
1.5.1. Các nhân tố chủ quan ................................................................................37


1.5.2. Các nhân tố khách quan ............................................................................38
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT MỸ .........................................................41
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ ..........41
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại Quốc
tế Việt Mỹ ...................................................................................................41
2.1.1.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ..41
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại
Quốc tế Việt Mỹ ................................................................................................41
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của Công ty
TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ .........................................................42
2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt
Mỹ
42
2.1.2.2. Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại
Quốc tế Việt Mỹ ................................................................................................42
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế
Việt Mỹ .......................................................................................................43
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .......................................43
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế
Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013 ......................................................................44
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty TNHH Thương mại
Quốc tế Việt Mỹ năm 2011, 2012 và 2013.................................................45
2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH
Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013 ...............................57
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của Công ty TNHH Thương mại Việt Mỹ
giai đoạn 2011-2013 ..................................................................................61
2.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá cơ cấu tài sản – nguồn vốn ....................................61
2.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán ...............................................63
2.2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản ........................................66
2.2.3.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ...............................................70
Bảng 2.10: Độ bẩy tài chính và khả năng thanh toán lãi vay của Công ty
TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013 ......................70
2.2.3.5. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời....................................................73

Thang Long University Library


2.3. Các nhân tố tác động đến hoạt động tài chính của công ty TNHH Thương
mại Việt Mỹ .....................................................................................................76
2.3.1. Các nhân tố chủ quan ................................................................................76
2.3.2. Các nhân tố khách quan ............................................................................77


CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
81
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
81
3.1.1. Định hướng phát triển ...............................................................................81
3.1.2. Mục tiêu chiến lược ...................................................................................81
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tài Công ty TNHH


Thương mại Quốc tế Việt Mỹ........................................................................82
3.2.1. Biện pháp tăng lợi nhuận để tăng khả năng sinh lời .................................82
3.2.2. Biện pháp quản trị các khoản phải thu......................................................84
3.2.3. Các biện pháp quản lý nguồn vốn .............................................................85
3.2.4. Các biện pháp quản trị kho........................................................................86
3.2.5. Các biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán của công ty........................87
3.2.6. Đầu tư vào TSCĐ .......................................................................................87


3.2.7. Các biện pháp đồng bộ khác......................................................................87
3.3. Kiến nghị .........................................................................................................88


DANH MỤC VIẾT TẮT
Kí hiệu viết tắt

Tên đầy đủ

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

CSH

Chủ sở hữu

DN

Doanh nghiệp

DTT

Doanh thu thuần

DV

Dịch vụ

GTGT

Giá trị gia tăng

HTK

Hàng tồn kho

NH

Ngắn hạn

NN

Nhà nước

NVL

Nguyên vật liệu

NV

Nguồn vốn

NVDH

Nguồn vốn dài hạn

NVNH

Nguồn vốn ngắn hạn

SXKD

Sản xuất kinh doanh

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

TS

Tài sản

TSDH

Tài sản dài hạn

TSNH

Tài sản ngắn hạn

VCĐ

Vốn cố định

VLĐ

Vốn lưu động


Thang Long University Library


DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ MINH HỌA
Bảng 1.1: Các chỉ tiêu đánh giá tính cân đối Tài sản – Nguồn vốn của DN ..... 26
Bảng 2.1: Các sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ.... 43
Bảng 2.2: Các sản phẩm xuất khẩu và tỷ trọng .................................................. 43
Bảng 2.3: Bảng cân đối kế toán của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt


Mỹ giai đoạn 2011 – 2013 ................................................................................. 45
Bảng 2.4: Tỷ trọng tài sản của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
giai đoạn 2011 – 2013 ......................................................................................... 47
Bảng 2.5: Tỷ trọng nguồn vốn của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt
Mỹ giai đoạn 2011 – 2013................................................................................... 52
Bảng 2.6: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế
Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013........................................................................... 57


Bảng 2.7: Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu tài sản – nguồn vốn của Công ty TNHH
Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013 ........................................ 62
Bảng 2.8: Bảng đánh giá khả năng thanh toán của Công ty TNHH Thương mại
Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013 ............................................................. 64
Bảng 2.9: Khả năng hoạt động của tài sản tại Công ty TNHH Thương mại Quốc
tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013....................................................................... 66
Bảng 2.10: Độ bẩy tài chính và Khả năng thanh toán lãi vay của Công ty TNHH


Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013 ........................................ 70
Bảng 2.11: Khả năng quản lý nợ của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt
Mỹ giai đoạn 2011 – 2013................................................................................... 71
Bảng 2.12: Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của Công ty TNHH Thương
mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013 ...................................................... 73
Bảng 2.13: Bảng tính toán chỉ tiêu ROE bằng phương pháp Dupont của Công ty
TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013 ............................ 75


Sơ đồ 1.1: Quá trình phân tích tài chính doanh nghiệp ...................................... 16
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương mại Quốc
tế Việt Mỹ ........................................................................................................... 44


Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng TS của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai
đoạn 2011 – 2013 ................................................................................................ 47
Biểu đồ 2.2: Sự biến động cơ cấu TSNH của Công ty TNHH Thương mại Quốc
tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013....................................................................... 48
Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng tỷ suất đầu tư của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế
Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013........................................................................... 51
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu Nguồn vốn của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt
Mỹ giai đoạn 2011 – 2013................................................................................... 53
Biểu đồ 2.5: Tỷ suất tự tài trợ của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
giai đoạn 2011 – 2013 ......................................................................................... 55
Biểu đồ 2.6: Biểu đồ Doanh thu thuần – Giá bán – Lợi nhuận gộp của Công ty
TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013 ............................ 58
Biểu đồ 2.7: Tỷ trọng nợ của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai
đoạn 2011 – 2013 ................................................................................................ 63
Biểu đồ 2.8: Hiệu suất sử dụng TSDN của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế
Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013........................................................................... 69
Biểu đồ 2.9: Chỉ tiêu HTK của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
giai đoạn 2011 – 2013 ......................................................................................... 72

Thang Long University Library


LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong nền kinh tế thị trường, làm thế nào để tồn tại và phát triển một cách bền
vững là một mối quan tâm trọng yếu mà doanh nghiệp và các chủ đầu tư ở Việt Nam
nói riêng và toàn thế giới nói chung luôn đặt lên hàng đầu. Thực tế cho thấy: nền kinh


tế quốc tế đang trong giai đoạn hội nhập và hợp tác hóa, điều này cũng đồng nghĩa với
việc thị trường thương mại và dịch vụ càng ngày được mở rộng, môi trường cạnh tranh
giữa các thành phần doanh nghiệp vốn đã quyết liệt nay lại có thêm không ít những rào
cản vô hình và hữu hình đối với trao đổi thương mại quốc tế. Tình hình đó vừa đặt ra
yêu cầu lại vừa đòi hỏi người tham gia thương mại phải có chiến lược phù hợp với quy
mô, hoạt động sản xuất kinh doanh phải có hiệu quả, thu được lãi, bảo toàn và phát
triển vốn để có thể có đủ khả năng vượt qua dư trấn và gia tăng tính cạnh tranh trên thị
trường.


Như chúng ta đã biết mọi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đều nằm trong thể
tác động liên hoàn với nhau. Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt
động sản xuất kinh doanh. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng đến tình
hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại tác động
thúc đẩy sự phát triển hay kìm hãm quá trình kinh doanh. Để có thể cạnh tranh, giữ
vững chỗ đứng của mình, các doanh nghiệp nói chung và các Công ty xăng dầu nói
riêng cần quan tâm đến tình hình tài chính của bản thân. Việc thường xuyên phân tích
tài chính sẽ giúp cho doanh nghiệp nắm rõ thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x