Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 12 bài 42: Hệ sinh thái

Giáo án điện tử

sinh học 12
CHƯƠNG III: HỆ SINH THÁI,
SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tiết 48 - Bài 42:

HỆ SINH THÁI

I. Mục tiêu :
- Trình bày được khái niệm hệ sinh thái, nêu đựơc ví dụ về hệ sinh thái và phân tích vai
trò của từng thành phần cấu trúc trong hệ sinh thái.
- Phát triển được năng lực tư duy lí thuyết cho hs.
II. Phương tiện:
1. GV: GA, SGK ,SGV, hình minh họa, máy chiếu
IV. Tiến trình bài học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Diễn thế sinh thái là gì?
- Phân biệt các loại diễn thế sinh thái và ý nghĩa của việc nghiên cứu diễn thế?
2. Nội dung bài mới:


Hoạt động của thầy và trò
Hoạt động 1 :

Nội dung
I. Khái niệm hệ sinh thái

Tìm hiểu khái niệm về hệ sinh thái

- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và
GV : Treo bức tranh phong cảnh có các sinh cảnh
thành phần của hệ sinh thái và yêu cầu hs
VD: HST ao hồ, đồng ruộng, rừng…
quan sát và trả lời các câu hỏi sau
- Hệ sinh thái là một hệ thống sinh học
- Nêu các thành phần có trong bức tranh?
- Điểm giống nhau của các thành phần này?
- Vậy hệ sinh thái là gì?

hoàn chỉnh và tương đối ổn định nhờ các sv
luôn tác động lẫn nhau và đồng thới tác
động qua lại với các thành phần vô sinh

Trong HST , trao đổi chất và năng lượng
- Nu ví dụ 1 hệ sinh thái xung quanh chúng giữa các sinh vật trong nội bộ quần xã và
ta?
giữa qx – sinh cảnh chúng biểu hiện chức
năng của 1 tổ chức sống
VD: HST Rừng nhiệt đới
II. Các thành phấn cấu trúc của hệ sinh
Khí hậu vùng nhiệt đới nóng và ẩm, nên
rừng nhiệt đới quanh năm xanh tốt, rậm rạp, thái


Giáo án điện tử
nhiều tầng tán. Trong rừng, ánh sáng mặt
trời ít khi chiếu thẳng xuống đến mặt đất,
do đó độ ẩm không khí cao, tạo điều kiện
cho nhiều loài sâu bệnh phát triển.
Sự phân tầng của rừng nhiệt đới là lớn nhất,


và ở đó có sự đa dạng sinh học cao nhất.
Diện tích rừng giảm do khái thác làm tính
đa dạng sinh học bị giảm sút nhanh chóng.

sinh học 12
Gồm có 2 thành phần
1. Thành phần vô sinh (sinh cảnh):
+ Các yếu tố khí hậu
+ Các yếu tố thổ nhưỡng
+ Nước và xác sv trong môi trường
2. Thành phần hữu sinh (quần xã sv)

- Hãy dẫn chứng hệ sinh thái biểu hiện chức - Thực vật, động vật và vi sinh vật
năng của tổ chức sống
- Tuỳ theo chức năng dinh dưỡng trong
HST chúng được xếp thành 3 nhóm
HS : Nghiên cứu, trả lời
GV : Kết luận, bổ sung

+ Sinh vật sản xuất: … ( SGK)

Hoạt động 2 :

+ Sinh vật tiêu thụ: … ( SGK)

Tìm hiểu về các thành phần cấu trúc hệ sinh + Sinh vật phân giải: … ( SGK)
thái
III. Các kiểu hệ sinh thái trên trái đất
GV : Yêu cầu hs nghiên cứu sgk ,quan sát Gồm hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái
và trả lời các câu hỏi sau
nhân tạo:
- HST có cấu trúc gốm những thành phần
nào
- Dựa vào hình 42.1 SGK hãy trả lời câu
hỏi lệnh trong sgk?
- Thế nào là thành phần vô sinh và thành
phần hữu sinh? Thành phần vô sinh gồm
những yếu tố nào?
- Các yếu tố của thành phần hữu sinh

1. Hệ sinh thái tự nhiên: gồm
a. Trên cạn: … ( SGK)
b. Dưới nước:
+ Nước mặn: … ( SGK)
+ Nước ngọt: … ( SGK)
2. Hệ sinh thái nhân tạo: … ( SGK)

- Dựa vào yếu tố nào để phân ra các nhóm Hệ sinh thái nhân tạo đóng góp vai trò hết
sv
sức quan trọng trong cuộc sống của con
- Các nhóm sv này có mối quan hệ gì với người vì vậy con người phải biết sử dụng và
cải tạo 1 cách hợp lí
nhau
HS : Nghiên cứu, trả lời
GV : Kết luận, bổ sung
Hoạt động 3
Tìm hiểu về các kiểu hệ sinh thi trên trái đất
GV : Yêu cầu hs nghiên cứu sgk ,quan sát
và trả lời các câu hỏi sau


Giáo án điện tử
- Ở mỗi nơi trên trái đất có những hệ sinh
thái rất khác nhau. Vậy có những kiểu hệ
sinh thái nào trên trái đất?
- Hãy trả lời câu hỏi lệnh SGK
- Con người đã tác động như thế nào lên các
hệ sinh thái trên trái đất? Và chiều hướng
diễn biến của các hệ sinh thái ngày nay?
- Vậy thì ngay từ bây giờ chúng ta phải làm
gì dể bảo vệ môi trường trê trái đất này?
HS : Nghiên cứu, trả lời
GV : Kết luận, bổ sung : Nhấn mạnh ý thức
bảo vệ môi trường cho học sinh

4. Củng cố: Nêu một vài điểm chính trong bài học cần nắm
- Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống?
- Hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo có gì giống và khác nhau?
5. Hướng dẫn về nhà
- Đọc phần in nghiêng
- Trả lời câu hỏi và làm bài tập SGK.

sinh học 12


Giáo án điện tử

sinh học 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×