Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 12 bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Giáo án sinh học 12 – Cơ bản

Tiết 50 - Bài 44: CHU TRÌNH SINH ĐỊA HỐ VÀ SINH
QUYỂN
I. Mục tiêu
- Nêu khái niệm niệm khái qt về chu trình sinh địa hố. Nêu được các nội dung chủ yếu của
chu trình cacbon, nitơ, nước
- Nêu được khái niệm sinh quyển, các khu sinh học trong sinh quyển và lấy ví dụ minh họa các
khu sinh học đó.
- Giải thích được ngun nhân của một số hoạt động gây ơ nhiễm mơi trường, từ đó nâng cao ý
thức bảo vệ mơi trường thiên nhiên.
Phát triển được năng lực tư duy lí thuyết cho hs u thích nghiên cứu về sinh thái học có ý thức
bảo vệ mơi trường sống
II. Phương tiện:
1. GV: GA, SGK ,SGV
2. HS : chuẩn bị bài trước.
III. Tiến trình bài dạy
1. Kiểm tra bài cũ:
Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh họa về 2 loại chuỗi thức ăn
2. Nội dung bài mới:
Các quần thể sinh vật trong mơi trường có những mối quan hệ nào?

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
Hoạt động 1
Tiềm hiểu về trao đổi chất qua chu trình
GV: u cầu hs nghiên cứu SGK và trả lời
các câu hỏi sau
- Vòng bên ngồi thể hiện điều gì?
- Vòng bên trong thể hiện điều gì?
- Trao đổi vật chất giữa qx và mơi trường
vô sinh được thực hiện qua quá trình
nào?
HS : Nghiên cứu, trả lời
GV : Kết luận, bổ sung

NỘI DUNG
I- Trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa

Hoạt động 2
Tiềm hiểu về một số chu trình sinh địa hóa
GV: u cầu hs nghiên cứu SGK và trả lời
các câu hỏi sau
- Theo chiều mũi tên trên hình 44.1 hãy giải
thích một cách khái qt sự trao đổi vật chất
trong quần xã và chu trình sinh địa hố.
- Chu trình sinh địa hố là gì? bao gồm các
thành phần nào?
- Dạng cacbon đi vào chu trình là gì?
- Bằng những con đường nào cacbon đã đi

- Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cabon điơxit
(CO2)
- TV lấy CO2 để tạo ra chất hữu cơ đầu tiên thơng
qua QH.
- khi sử dụng và phân hủy các hợp chất chứa
cacbon, SV trả lại CO2 và nước cho mơi trường
- Nồng độ khí CO2 trong bầu khí quyển đang tăng
gây thêm nhiều thiên tai trên trái đất.
2. Chu trình nitơ
- TV hấp thụ nitơ dưới dạng muối amơn (NH 4+) và
nitrat (NO3-).
- Các muồi trên được hình thành trong tự nhiên- Chu trình sinh địa hố là chu trình trao đổi các
chất trong tự nhiên.
- Một chu trình sinh địa hố gồm có các phần:
tổng hợp các chất, tuần hồn vật chất trong tự
nhiên, phân giải và lắng đọng một phần vật chất
trong đất, nước.
II- Một số chu trình sinh địa hố
1. Chu trình cacbon


Giáo án sinh học 12 – Cơ bản
từ môi trường ngoài vào cơ thể SV, trao đổi
vật chất trong QX và trở lại MT không khí
và môi trường đất?
- Có phải lượng cacbon trong QX được trao
đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín hay
không? vì sao?
- Nguyên nhân gây nên hiệu ứng nhà kính?
- TV hấp thụ nitơ dưới dạng nào?
- Mô tả ngắn gọn sự trao đổi nitơ trong tự
nhiên?
- Lượng nitơ được tổng hợp từ con đường
nào là lớn nhất?
- Hãy nêu một số biện pháp sinh học làm
tăng hàm lượng đạm trong đất để năng cao
năng suất cây trồng và cải tạo đất?
- Nêu nội dung chủ yếu của chu trình nước?
- Nêu các biện pháp bảo vệ nguồn nước?
- Sự hồn chỉnh của hệ sinh thái thể hiện ở
điểm nào?
HS : Nghiên cứu, trả lời
GV : Kết luận, bổ sung
Hoạt động 3
Tiềm hiểu về sinh quyển
GV: Yu cầu hs nghin cứu SGK v trả lời các
câu hỏi sau
- Sinh quyển là gì?
- Nêu tên và đặc điểm của các khu sinh học
trong sinh quyển?
- Làm thế nào để bảo vệ được sinh quyển?
HS : Nghin cứu, trả lời
GV : Kết luận, bổ sung

bằng con đường vật lí, hóa học và sinh học.
- Nitơ từ xác SV trở lại môi trường đất, nước
thông qua hoạt động phân giải chất hữu cơ của
VK, nấm, …
- Hoạt động phản nitrat của VK trả lại một lượng
nitơ phân tử cho đất, nước và bầu khí quyển.
3. Chu trình nước
- Nước mưa rơi xuống đất, một phần thấm xuống
các mạch nước ngầm, một phần tích lũy trong
sông, suối, ao, hồ, …
- Nước mưa trở lại bầu khí quyển dưới dạng nước
thông qua hoạt động thoát hơi nước của lá cây và
bốc hơi nước trên mặt đất.
III- Sinh quyển
1. Khái niệm sinh quyển
SQ là toàn bộ SV sống trong các lớp đất, nước và
không khí của TĐ.
2. Các khu sinh học trong sinh quyển
- Khu sinh học trên cạn: đồng rêu đới lạnh, rừng
thông phương Bắc, rừng rũng lá ôn đới …
- khu sinh học nước ngọt: khu nước đứng
( đầm,hồ,ao,..), khu nước chảy ( sông suối)
- Khu sinh học biển:
+ theo chiều thẳng đứng: SV nổi, ĐV đáy
+ theo chiều ngang:vùng ven bờ,vùng khơi

3. Cũng cố và hướng dẫn về nhà :
- Nêu khái niệm về chu trình sinh địahoá, chu trình cacbon, chu trình nitơ, chu trình nước trong
tự nhiên
- Những nguyên nhân làm cho nồng độ khí co2 trong bầu khí quyển tăng? Nêu hậu quả và cách
hạn chế
- Nêu các biện pháp sh để nâng cao hàm lượng đạm trong đất nhằm cải tạo và nâng cao nx cây
trồng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×