Tải bản đầy đủ

Hợp đồng bổ sung phát sinh

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2018

Hợp đồng bổ sung
Thi công xây dựng công trình
Số: 05a/2018/HĐ-NĐ
GểI THU S 1: XY LP
V vic: THI CễNG XY DNG CễNG TRèNH TU B, TễN TO
DI TCH CHA ễNG MIU ( NGC THANH T), X HOI THNG,
HUYN THUN THNH, TNH BC NINH;
HNG MC: TAM QUAN, TNG RO
Ký kết giữa UBND xã Hoi Thng và Công ty cổ phần XD và
TM Phú Cờng
Các căn cứ để ký kết hợp đồng bổ sung
Cn c Quyt nh s: 90/Q-UBND ngy 21/12/2018 ca UBND Xó Hoi
Thng phờ duyt Bỏo cỏo kinh t k thut xõy dng phn b sung, phỏt sinh cụng
trỡnh Tu b tụn to di tớch
Cn c Cụng vn s 147/TBT-KTHT chựa ụng Miu ( Thanh Ngc T), xó
Hoi Thng, huyn Thun Thnh, tnh Bc Ninh ngy 20/12/2018 ca phũng Kinh t
v H Tng huyn Thun Thnh v vic Thụng bỏo kt qu thm nh Bỏo cỏo kinh

t k thut xõy dng phn b sung, phỏt sinh cụng trỡnh Tu b tụn to di tớch chựa
ụng Miu ( Thanh Ngc T), xó Hoi Thng, huyn Thun Thnh, tnh Bc Ninh;
Cn c hp ng thi cụng xõy dng cụng trỡnh s 05/2018/H-N ngy 12/11/2018
gia UBND xó Hoi Thng v Cụng ty c phn xõy dng v thng mi Phỳ Cng v
vic thi cụng xõy dng cụng trỡnh tu b, tụn to di tớch chựa ụng Miu ( Thanh Ngc T),
xó Hoi Thng, huyn Thun Thnh, tnh Bc Ninh;
Căn cứ các biên bản khác có liên quan.
Hôm nay, ngày 24 tháng 12 năm 2018 tại UBND xã Hoi Thng,
chúng tôi gồm có các bên dới đây.
1. Ch u t ( Bờn giao thu):
- Tờn giao dch: UBND xó Hoi Thng
- i din l ễng Nguyn ng Biờn

Chc v: Ch tch UBND xó


- a ch: Xó Hoi Thng - huyn Thun Thnh - Tnh Bc Ninh.
- in thoi: 02223.785.674
- Ti khon: 9527.4.1039294

Ti KBNN Huyn Thun Thnh

V bờn kia l:
2. Nh thu ( Bờn nhn thu):
- Tờn n v : Cụng ty c phn xõy dng v thng mi Phỳ Cng
- Ngi i din: ễng o C H

Chc v: Giỏm c

- Tr s chớnh : T 19 - phng Phỳ Lng qun H ụng - TP. H Ni
- in thoi: 0243.3.532.855;

0913288133

- S ti khon: 2200311020306 Ngõn hng Nụng nghip & PTNTchi nhỏnh H Tõy
TP. H Ni
- Mó s thu: 0500422966
Hai bờn cựng thng nht ký hp ng b sung thi cụng cụng trỡnh: Tu b, tụn
to di tớch chựa ụng Miu (Ngc Thanh T), xó Hoi Thng, huyn Thun Thnh,
tnh Bc Ninh; hng mc: Tam quan, tng ro phn b sung, phỏt sinh nh sau:


iu 1: B sung giỏ tr hp ng phỏt sinh tng: 108.687.000 ng
Bng ch: Mt trm l tỏm triu sỏu trm tỏm mi by nghỡn ng chn.
( Cú ph lc khi lng kốm theo )
Điều 2: Các điều khoản khác vẫn đợc giữ nguyên và là một
phần không thể tách rời theo hợp đồng số: 05/2018/HĐ-NĐ ngày
12/11/2018 về việc thi công xây dựng công trình: Tu b, tụn to di tớch
chựa ụng Miu ( Thanh Ngc T), xó Hoi Thng, huyn Thun Thnh, tnh Bc Ninh,
đã đợc ký kết giữa UBND xã Hoài Thợng và Công ty cổ phần Xây
dựng và thơng mại Phú Cờng.
Hợp đồng này bao gồm 02 trang đợc lập thành 10 bản có giá
trị pháp lý nh nhau.
Đại diện bên A

Đại diện bên BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×