Tải bản đầy đủ

báo cáo thành tích tặng danh hiệu lao động tiên tiến công chức

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BA KHAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG
LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM 2018
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:
Họ và tên: HÀ VĂN LỰC
Sinh ngày: 07/5/1993
Giới tính: Nam
Quê quán: Xã Piềng vế, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
Trú quán: Xã Piềng vế, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân xã Ba Khan
Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học
II - THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:
Năm 2018 tôi được giao phụ trách Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân xã,
phụ trách công tác Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Thành tích đạt được của cá nhân.
a, Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian
Là công chức phụ trách văn phòng Ủy ban nhân dân xã tôi luôn tham mưu các
các công việc đảm bảo chất lượng và thời gian. Luôn chủ động, nhiệt tình trong việc
thực hiện nhiệm vụ. Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực
chuyên môn cũng như kĩ năng sống .
Trong cơ quan bản thân luôn nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm chuyên
môn, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác. Hết lòng hết sức với
công việc được giao. Đảm bảo ngày giờ công.
b, Các biện pháp, giải pháp trong việc đổi mới quản lý, những sáng kiến
kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học
c. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước
Nhận thức đúng đắn quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, trung thành với chủ
nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Luôn chấp hành tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước
và luôn có lập trường tư tưởng vững vàng.
Vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng,
pháp luật của nhà nước.
Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, quy tắc ứng xử của đảng
viên, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:


1. Danh hiệu thi đua
TT
Danh hiệu thi đua
2017

Lao động tiên tiến

2. Hình thức khen thưởng
TT
Hình thức khen
thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công
nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành
quyết định
Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06/02/2018


của UBND xã Ba Khan
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen
thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Với những thành tích đạt được trong những năm qua. Kính đề nghị Hội đồng Thi
đua khen thưởng xã xét trình Ủy ban nhân dân xã tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
cho cá nhân tôi./.
Trân trọng đề nghị!
Thủ trưởng đơn vị
xác nhận, đề nghị

Người báo cáo thành tíchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×