Tải bản đầy đủ

Tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh vĩnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT
NAM

NINH QUANG HƯNG

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU

TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH
VỰC THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG
NGHIỆP TẠI TỈNH VĨNH PHÚC
Chuyên ngành:

Quản lý kinh tế

Mã số:

60 34 04 10

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Đình Thao

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên
cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng dùng để
bảo vệ lấy bất kỳ học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cám
ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc.

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Ninh Quang Hưng

i


LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận
được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên của
bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.
Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng và
biết ơn sâu sắc Thầy giáo, PGS.TS Trần Đình Thao đã tận tình hướng dẫn, dành nhiều
công sức, thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề
tài.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ
môn kế hoạch và đầu tư, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp
Việt Nam đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành
luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức UBND tỉnh Vĩnh
Phúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước; cán bộ nhân viên các
Công ty TNHH MTV thủy lợi Phúc Yên, Tam Đảo, Liễn Sơn; hộ nông dân các xã Phúc Yên,
Tam Đảo, Lập Thạch đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện
đề tài.
Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo


mọi điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi về mọi mặt, động viên khuyến khích tôi hoàn
thành luận văn./.

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Ninh Quang Hưng

ii


MỤC LỤC
Lời cảm ơn ................................................................................................................... ii
Mục lục ...................................................................................................................... iii
Danh mục chữ viết
tắt...................................................................................................vi Danh mục bảng
...........................................................................................................vii Danh mục hình
và biểu đồ ............................................................................................ix Trích yếu luận
văn ..................................................................................................................x Thesis abstract
........................................................................................................................xii Phần 1. Mở đầu

.............................................................................................................1
1.1.

Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................1

1.2.

Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................3

1.2.1.

Mục tiêu chung ................................................................................................3

1.2.2.

Mục tiêu cụ thể ................................................................................................3

1.3.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................4

1.3.1.

Đối tượng nghiên cứu ......................................................................................4

1.3.2.

Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................4

Phần 2. Cơ sở lý luận và thực tễn ................................................................................5
2.1.

Cơ sở lý luận ...................................................................................................5

2.1.1.

Các khái niệm có liên quan ..............................................................................5

2.1.3.

Nội dung quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thủy
lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ............................................................ 18

2.1.4.

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà
nước trong lĩnh vực thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ..................... 26

2.2.

Cơ sở thực tễn .............................................................................................. 29

2.2.1.

Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực
thủy lợi ở một số nước trong khu vực............................................................. 29

2.2.2.

Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực
thủy lợi ở các địa phương trong nước ............................................................. 30

2.2.3.

Bài học kinh nghiệm rút ra từ cơ sở lý luận và thực tễn cho quá trình
nghiên cứu của đề tài ..................................................................................... 34

Phần 3. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 35
3.1.

Đặc điểm địa bàn nghiên cứu ......................................................................... 35

3.1.1.

Đặc điểm điều kiện tự nhiên .......................................................................... 35

3.1.2.

Đặc điểm kinh tế - xã hội ............................................................................... 40
3


3.1.3.

Các Công ty TNHH MTV Thủy lợi ............................................................... 45

4


3.2.

Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 47

3.2.1.

Phương pháp chọn điểm nghiên cứu .............................................................. 47

3.2.2.
47

Phương pháp thu thập thông tn, tài liệu .........................................................

3.2.3.

Phương pháp xử lý và phân tích thông tn, số liệu .......................................... 49

3.2.4.

Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 50

Phần 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận .................................................................... 52
4.1.

Quá trình phát triển thủy lợi tỉnh vĩnh phúc và bộ máy quản lý vốn đầu tư
từ ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi phục vụ sản xuất nông
nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc............................................................................... 52

4.1.1.

Quá trình phát triển thủy lợi tại tỉnh Vĩnh Phúc .............................................. 52

4.1.2.

Thực trạng bộ máy quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh
vực thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc ....................... 57

4.2.

Thực trạng quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thủy
lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc ............................... 60

4.2.1.

Thực trạng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thủy
lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc ...................................... 60

4.2.2.

Thực trạng lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong
lĩnh vực thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc ................ 61

4.2.3.

Thực trạng tổ chức thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh
vực thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc ........................... 66

4.2.4.

Thực trạng thanh kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch vốn đầu tư từ ngân
sách Nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.................
85

4.3.

Thành công và hạn chế trong quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà
nước trong lĩnh vực thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh
Vĩnh
Phúc .............................................................................................................. 90

4.3.1.

Những thành công của quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong
lĩnh vực thủy lợi tại tỉnh Vĩnh Phúc ............................................................... 90

4.3.2.

Những hạn chế của quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong lĩnh
vực thủy lợi tại tỉnh Vĩnh Phúc ...................................................................... 93

4.4.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý vốn đầu tư từ ngân sách
nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại
tỉnh
Vĩnh Phúc...................................................................................................... 98

4.4.2.

Các yếu tố chủ quan....................................................................................... 99
4


4.5.

Định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý vốn
đầu tư từ ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi phục vụ cho sản
xuất nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc ............................................................ 101

4.5.1.

Quan điểm và định hướng ............................................................................ 101

5


4.5.2.

Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà
nước trong lĩnh vực thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc ....
104

Phần 5. Kết luận và kiến nghị ................................................................................... 111
5.1.

Kết luận ....................................................................................................... 111

5.2.

Kiến nghị ..................................................................................................... 113

Phụ lục .................................................................................................................... 118
Tài liệu tham khảo.....................................................................................................122

5


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Nghĩa tiếng ViệtQuyết định

PTNT

Phát triển nông thôn

UBND

Ủy ban nhân dân

ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long NN&PTNT

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HĐND
Hội đồng nhân dân
BHXH

Bảo hiểm xã hội

BHYT

Bảo hiểm y tế THCS

Trung học cơ sở
THPT

Trung học phổ thông

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

MTV

Một thành viên

NN

Nông nghiệp

BQ

Bình quân LĐ

Lao động HTX
tác xã TT

Hợp
Thị trấn

KH&ĐT

Kế hoạch và Đầu tư

QLĐT

Quản lý đầu tư

SL

Số lượng

ĐVT

Đơn vị tính

6


DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1. Cơ cấu sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc phân theo huyện, thị............................. 39
Bảng 3.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc ................................... 40
Bảng 3.3. Số đơn vị hành chính, dân số tỉnh Vĩnh Phúc .............................................. 41
Bảng 3.4. Số lượng mẫu điều tra tại các điểm nghiên cứu ........................................... 49
Bảng 4.1. Cơ cấu sử dụng đất phân theo các hệ thống thủy lợi .................................... 55
Bảng 4.2. Sự tham gia của cán bộ các đơn vị trong công tác lập kế hoạch vốn đầu
tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi tại tỉnh Vĩnh Phúc ......... 63
Bảng 4.3. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trong chương trình kiên cố hóa kênh
mương và bê tông hóa mặt bờ kênh loại I, II giai đoạn 2012 – 2015 của
tỉnh Vĩnh
Phúc .......................................................................................................... 65
Bảng 4.4. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh về chương trình
kiên cố hóa kênh mương và bê tông hóa mặt bờ kênh loại I, II giai
đoạn 2012 – 2015 ...................................................................................... 68
Bảng 4.5. Thực tế cấp phát vốn đầu tư theo Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh giai
đoạn 2012 – 2015 ...................................................................................... 69
Bảng 4.6. So sánh kế hoạch phân bổ và thực tế cấp phát vốn đầu tư theo Nghị
quyết số 29 của HĐND tỉnh giai đoạn 2012 – 2015 ................................... 70
Bảng 4.7. Thực tế cấp phát vốn đầu tư ở các Công ty thủy lợi theo Nghị quyết số
29 của HĐND tỉnh .................................................................................... 72
Bảng 4.8. Đánh giá tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu cho các công trình kiên cố
hóa kênh mương thuộc Nghị quyết số 29 của HĐND Tỉnh trong nội
dung chương trình kiên cố hóa kênh mương .............................................. 74
Bảng 4.9. Đánh giá công tác thanh quyết toán vốn các công trình trong
chương trình kiên cố hóa kênh mương thuộc Nghị quyết số 29
của HĐND
Tỉnh .......................................................................................................... 75
Bảng 4.10. Diện tích, kinh phí cấp bù thủy lợi phí của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn
2010 đến 2014........................................................................................... 77
Bảng 4.11. Kết quả thực hiện đầu tư các công trình thuộc Nghị quyết số
vii


33/2010/NQ-HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.......................................................... 79

vii


Bảng 4.12. Kết quả thực hiện cấp phát vốn đầu tư công trình theo Nghị quyết
33/2010/NQ-HĐND về thủy lợi phí .......................................................... 80
Bảng 4.13. Đánh giá tến độ giải ngân vốn cho các công trình thuộc Nghị quyết số
33/2010/NQ-HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.......................................................... 84
Bảng 4.14. Đánh giá công tác thanh quyết toán vốn các công trình thuộc Nghị
quyết số 33/2010/NQ-HĐND tỉnh Vĩnh Phúc............................................ 84
Bảng 4.15. Đánh giá công tác thanh kiểm tra giám sát các công trình thuộc
chương trình kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 29 của
HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc ............................................................................. 87
Bảng 4.16. Đánh giá công tác thanh kiểm tra các công trình thuộc Nghị quyết số
33/2010/NQ-HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.......................................................... 88
Bảng 4.17. Diện tích phục vụ tưới cây vụ đông 2014 ở các Công ty TNHH MTV
thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc ............................................................................. 88
Bảng 4.18. Đánh giá của hộ nông dân về tình hình cung cấp nước đầy đủ và kịp
thời của hệ thống thủy lợi trên địa bàn....................................................... 89
Bảng 4.19. Tác động của hệ thống thủy lợi đến hoạt động sản xuất nông nghiệp
của hộ điều tra........................................................................................... 89
Bảng 4.20. Đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong
lĩnh vực thủy lợi tại tỉnh Vĩnh Phúc ......................................................... 102
Bảng 4.21. Ảnh hưởng của các yếu tố khách quan đến công tác quản lý vốn đầu tư
từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi tại tỉnh Vĩnh Phúc ........... 104
Bảng 4.22. Ý kiến về việc tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước đối với vốn đầu tư từ
ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi ............................................ 105
Bảng 4.23. Trình độ năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý các đơn vị ................. 106
Bảng 4.24. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
của cán bộ quản lý các đơn vị.................................................................. 101

8


DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ
Hình 3.1.

Bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Phúc......................................................... 35

Biểu đồ 3.1. Cơ cấu kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 (phân theo ngành kinh tế).............
43
Biểu đồ 3.2. Cơ cấu kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 (phân theo thành phần kinh tế)
.........44
Hình 4.1.

Cơ cấu bộ máy quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh
vực thủy lợi tại tỉnh Vĩnh Phúc .............................................................. 59

Biểu đồ 4.1. So sánh kế hoạch và thực tế phân bổ vốn đầu tư theo Nghị định số 29
giai đoạn 2012 – 2015 ........................................................................... 71
Biểu đồ 4.2. So sánh kế hoạch và thực tế phân bổ vốn đầu tư theo Nghị định số 29
giai đoạn 2012 – 2015 theo từng chương trình ....................................... 71

9


TRÍCH YẾU LUẬN VĂN
Tên tác giả: Ninh Quang Hưng
Tên luận văn: “Tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong
lĩnh vực thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc”.
Ngành: Quản lý kinh tế

Mã số: 60 34 04 01

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trong những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều chương trình,
dự án đầu tư trong lĩnh vực thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh, sử dụng
nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh. Tuy nhiên, công tác quản lý vốn đầu tư trong
lĩnh vực thủy lợi thời gian qua của tỉnh đã bộc lộ một số bất cập, yếu kém cần có
những giải pháp để tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh
vực thủy lợi tại tỉnh Vĩnh Phúc. Xuất phát từ thực tế trên, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề
tài “Tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thủy
lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc”.
Mục têu của nghiên cứu là tìm hiểu thực trạng quản lý vốn đầu tư từ
ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi tại tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua, trên cơ
sở đó đề xuất định hướng và một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư
từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại
tỉnh Vĩnh Phúc thời gian tới.
Nghiên cứu đã phân tích và làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý
vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước: khái niệm quản lý vốn đầu tư, phân tích đặc
điểm, vai trò, nội dung, các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý vốn đầu tư từ
ngân sách Nhà nước; từ kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước
trong lĩnh vực thủy lợi ở các nước trong khu vực và các tỉnh thành trong nước,
nghiên cứu rút ra một số bài học kinh nghiệm vận dụng vào nghiên cứu quản lý vốn đầu
tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh
Vĩnh Phúc.
Nghiên cứu đã phân tích đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư từ ngân
sách Nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi tại tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua, chỉ ra được
những thành công trong công tác quản lý vốn đầu tư: vốn đầu tư trong lĩnh vực
thủy lợi tại tỉnh Vĩnh Phúc đã đáp ứng được nhu cầu phát triển hệ thống thủy lợi phục
vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh; việc xây dựng kế hoạch vốn và thực hiện giải
ngân vốn, cũng như công tác thanh kiểm tra giám sát giải ngân, quyết toán vốn
10


được thực hiện đúng theo quy định về đầu tư và sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách
Nhà nước, mang lại hiệu quả trong đầu tư.

11


Bên cạnh đó, nghiên cứu đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong công tác
quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi tại tỉnh Vĩnh Phúc:
bất cập trong phân cấp quản lý vốn; chất lượng công tác lập kế hoạch vốn chưa cao; vẫn
còn những sai phạm gây thất thoát, lãng phí vốn ngân sách Nhà nước; việc kiểm
tra giám sát của các cơ quan Nhà nước chưa sâu, diện kiểm tra còn hẹp.
Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước
trong lĩnh vực thủy lợi tại tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm: các yếu tố khách quan như hệ thống
văn bản pháp luật, cơ chế phân cấp quản lý; các yếu tố chủ quan như mô hình tổ
chức bộ máy quản lý và trình độ năng lực của cán bộ quản lý.
Để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà
nước trong lĩnh vực thủy lợi, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp tăng cường quản
lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, bao gồm: hoàn thiện phân cấp quản lý vốn; hoàn
thiện quy trình lập kế hoạch và tổ chức thực hiện giải ngân vốn; tăng cường công tác
kiểm tra giám sát; hoàn thiện bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý
vốn. Việc áp dụng đồng bộ hệ thống các giải pháp sẽ mang lại tác động tch cực trong
quản lý vốn đầu tư từ NSNN.

12


THESIS ABSTRACT
Master candidate: Ninh Quang Hung
Thesis title: "Enhancing management of investment capital from the State
budget in the field of irrigation for agricultural production in Vinh Phuc province".
Major: Economic Management

Code: : 60340401

Educatonal organizaton: Vietnam Natonal University of Agriculture (VNUA)
In recent years, Vinh Phuc Province has implemented many programs and
projects in the field of water resources in service agricultural production in the
province, using State budget funds of the provincial level. However, the management
invested in the irrigaton areas of the province recent years have revealed a number of
shortcomings and weaknesses need to have solutions to enhance the management
of

investment capital from the State budget in irrigaton area in Vinh Phuc

Province.Coming from this reality, the author choose to study the topic "Enhancing
management of investment capital from the State budget in the field of irrigation for
agricultural production in Vinh Phuc province".
The objective of the study is to understand the situatonmanagement of
investment capital from the State budget in the field of irrigation in the last tme of Vinh
Phuc province, based on which proposed the orientaton and a number of solutions to
enhance the management of investment capital from the State budget in the feld of
irrigation for agricultural production in Vinh Phuc Province near future.
Research has analyzed and clarify some theoretical issues and practcal
management of investment capital from the State budget: the concept of investment
management, analyze the characteristcs, roles, content, factors affectng the
management of investment capital from the State budget; Experience investment capital
management from the State budget in the irrigaton sector of the region and the
provinces in the country. Research draws some experience lessons to apply the
management of investment capital from the State budget in the field of irrigation for
agricultural production in Vinh Phuc province. The planning and implementaton of
capital disbursement, as well as monitoring of disbursement and settlement of funds is
carried out in accordance with the regulatons on investment and which use of
investment capital from the State budget,and bring investment efficiency.
Besides, research has shown the limitations to be overcome in the
management of investment capital from the State budget in the the irrigation sector in
xii


the Vinh Phuc Province: The shortcomings in the decentralizaton of management of
capital;Quality of

xii


capital planning is not high; there are still irregularities causing loss,waste of state
budget;the control and supervision of the State authorities are not deep, narrow test
area.
Factors afect the management of investment capital from the State budget in
the field of the irrigaton in Vinh Phuc province, including: The objectve factors such
as the system of legal documents, mechanism of decentralization; The subjective
factors such as the organizational model management apparatus and the qualificatons
of the management staff.
To overcome the limitations in the management of investment capital from the
State budget in the field of the irrigaton, researchers have proposed a number of
measures to enhance the management of investment capital from the State
budget, including: Completing the decentralizaton of capital; Improving the process
of planning and organizing the implementation of the disbursement; To enhance the
inspection and supervision; Completng the organizatonal structure and staff
working the capital management.The adoption of a comprehensive system of solutons
will bring positive effects in the management of investment capital from the State
budget.

xiii


PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong những thập kỷ qua đặc biệt sau ngày thống nhất đất nước được sự
quan tâm của Đảng và Chính phủ đã đầu tư xây dựng được hệ thống công trình
thuỷ lợi đồ sộ: 1.967 hồ chứa, 10.000 trạm bơm, 8.000 km đê sông đê biển
phục vụ phát triển các ngành kinh tế, phát triển nông nghiệp, phòng tránh
giảm nhẹ thiên tai, đào tạo gần trăm nghìn cán bộ làm công tác thuỷ lợi từ
Trung ương đến địa phương ... do vậy góp phần quan trọng đưa Việt nam từ
chỗ thiếu lương thực trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới.
Bộ mặt nông thôn mới không ngừng đổi thay, an ninh lương thực, an toàn trước
thiên tai, ổn định xã hội, sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường được cải
thiện.
Kết quả đầu tư xây dựng thuỷ lợi đã xây dựng được 75 hệ thống thủy lợi
3

lớn, 1967 hồ chứa dung tch trên 0.2 triệu m , hơn 5.000 cống tưới, têu lớn,
trên
6

3

10.000 trạm bơm lớn và vừa có tổng công suất bơm 24,8x10 m /h, hàng
vạn
công trình thủy lợi vừa và nhỏ; đã xây dựng 5.700 km đê sông, 3.000 km đê biển,
23.000 km bờ bao và hàng ngàn cống dưới đê, hàng trăm km kè và nhiều hồ
chứa lớn tham gia chống lũ cho hạ du, các hồ chưa lớn thuộc hệ thống sông
3

Hồng có khả năng cắt lũ 7 tỷ m , nâng mức chống lũ cho hệ thống đê với con lũ
500 năm xuất hiện một lần. Tổng năng lực của các hệ thống đã bảo đảm tưới
trực tếp 3,45 triệu ha, tạo nguồn cho 1,13 triệu ha, tiêu 1,4 triệu ha, ngăn mặn
0,87 triệu ha và cải tạo chua phèn 1,6 triệu ha; cấp và tạo nguồn cấp nước 5-6 tỷ
3

m /năm cho sinh hoạt, công nghiệp, du lịch, dịch vụ...; Cấp nước sinh hoạt nông
thôn đạt 70-75% tổng số dân (Phạm Thị Khanh 2003).
Hiệu quả đầu tư phát triển thuỷ lợi đã tạo điều kiện quan trọng cho
phát triển nhanh và ổn định diện tích canh tác, năng suất, sản lượng lúa đảm
bảo an ninh lương thực và xuất khẩu; phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do thiên
tai, bảo vệ tnh mạng, sản xuất, cơ sở hạ tầng, hạn chế dịch bệnh; hàng năm
3

các công trình thuỷ lợi bảo đảm cấp 5 – 6 tỷ m nước cho sinh hoạt, công

1


nghiệp dịch vụ và các ngành kinh tế khác; góp phần phát triển nguồn điện và cải
tạo môi trường.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2014), tổng
vốn đầu tư cho thuỷ lợi trong giai đoạn năm 2011 – 2014 là hơn 28.800 tỷ đồng,
chiếm tỷ trọng hơn 79% đầu tư toàn ngành. Số vốn này được phân bổ đầu tư
cho

2


thuỷ lợi theo hướng đa chức năng để phục vụ nuôi trồng thủy sản, trồng
trọt, chăn nuôi, cung cấp nước cho dân sinh và sản xuất công nghiệp. Trong đó,
nuôi trồng thủy sản được ưu tiên đầu tư phát triển bên cạnh việc xây dựng các
dự án công trình thủy lợi đầu mối, hệ thống đê điều và an toàn hồ chứa. Cùng
với đó, Bộ cũng ưu tên vốn nhiều hơn cho nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng công
trình; phát triển thủy lợi nhỏ kết hợp với thủy điện ở khu vực miền núi; hỗ trợ áp
dụng các phương pháp tưới tết kiệm nước và nâng cao hiệu quả quản lý,
khai thác các công trình thủy lợi.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến năm 2014,
cả nước đã xây dựng được 110 hệ thống thủy lợi vừa và lớn (diện tch tưới
trên
2.000 ha); trên 6.500 hồ chứa thủy lợi, trong đó có 560 hồ chứa lớn (dung tch
3

trữ lớn hơn 3 triệu m nước); 1.000 km kênh trục lớn, 5.000 cống tưới, tiêu
lớn để phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày
càng tăng về cấp thoát nước phục vụ công nghiệp và dân sinh. Tổng năng lực tưới
hệ thống thủy lợi đến năm 2013 đạt 3,52 triệu ha đất canh tác, đảm bảo tưới
cho 7,26 triệu ha lúa (tăng 360.000 ha so với năm 2010). Bên cạnh đó, các công
trình thủy lợi
còn phục vụ tưới cho khoảng 1,5 triệu ha rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày,
tiêu thoát nước cho hơn 1,75 triệu ha đất nông nghiệp. Trong giai đoạn 2011
2014, nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn ở miền Trung, Tây Nguyên, Trung du
miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long đã được
đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả như hồ Rào Đá (Quảng Bình) phục vụ tưới
5.900 ha; hệ thống tưới Phan Rí - Phan Thiết (Bình Thuận) tưới 13.000 ha; hệ
thống thủy lợi Đá Hàn (Hà Tĩnh) tưới 2.700 ha.
Ngày 4/7/2013, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Quyết định số 1717/QĐ-CT
về Phê duyệt Quy hoạch phát triển thuỷ lợi tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2030. Dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc làm
chủ đầu tư và trường Đại học Thuỷ lợi là đơn vị tư vấn. Mục têu của dự án nhằm
phát triển bền vững, quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước,
đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 – 2020 và định
hướng đến 2030. Phương án quy hoạch bao gồm các giải pháp công trình và
3


phi công trình nhằm giải quyết các vấn đề về cấp thoát nước phục vụ nông
nghiệp, thuỷ sản, sinh hoạt và các ngành kinh tế khác, phòng tránh, giảm nhẹ
thiên tai bão lũ, bảo vệ môi trường sinh thái theo hướng phát triển bền vững, sử
dụng hiệu quả nguồn đất và nước. Với nhiệm vụ là đảm bảo cung cấp đủ nước
cho 90.000 ha

4


lúa và hoa màu (với mặt bằng canh tác khoảng 41.000 ha, năm 2015); Trong đó:
lúa 60 ngàn ha; Ngô 15 - 17 ngàn ha; Rau, hoa 5 ngàn ha; Cây ăn quả vùng đồi
10.000 ha...
Tổng kinh phí thực hiện dự án là 13.428 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2011
– 2015 sử dụng hết 5.801 tỷ đồng, gồm đầu tư cho xây dựng công trình tưới (xây
dựng mới và nâng cấp) là 1.248 tỷ đồng, đầu tư cho công trình têu là 1.167 tỷ
đồng, đầu tư cho công trình phòng chống lũ là 3.386 tỷ đồng.
Thực tế công tác quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực
thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua đã bộc
lộ một số bất cập, yếu kém trong công tác quản lý như công tác bố trí và giải ngân
vốn đầu tư cho các công trình còn chậm so với kế hoạch phân bổ vốn dẫn đến
tiến độ và chất lượng các công trình thủy lợi chưa đảm bảo, chưa phát huy được
hết hiệu quả của các công trình… và cần những giải pháp nào để tăng cường
quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi tại tỉnh Vĩnh
Phúc.
Đề tài “Tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong
lĩnh vực thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc” được tác giả
lựa chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình, nhằm giải đáp các câu hỏi nêu trên.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Nghiên cứu thực trạng quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước
trong lĩnh vực thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc thời
gian qua, trên cơ sở đó đề xuất định hướng và một số giải pháp tăng cường
quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thuy lợi phục vụ cho
sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc thời gian tới.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Góp phần hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tễn về quản lý vốn
đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông
nghiệp;

5


- Đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng tới
công tác quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi
phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua;

6


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×