Tải bản đầy đủ

ý nghĩa và tầm quan trọng của truyền thông giáo dục dinh dưỡng

Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thông dinh dưỡng?

GDTTDD là biện pháp can thiệp nhằm thay đổi những tập
quán, thói quen và hành vi liên quan đến dinh dưỡng, nhằm cải thiện tình trạng
dinh dưỡng trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội. Bản chất của hoạt
GDTTDD ở cộng đồng là sự chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và kiến thức.
GDTTDD đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội đặc biệt là ngành
giáo dục, truyền thông, nông nghiệp, y tế và dinh dưỡng đồng thời cũng đòi hỏi sự
tham gia hưởng ứng tích cực của các tổ chức quần chúng, các hội từ thiện và sự
quan tâm của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương
GDTTDD có tầm quan trọng trong cả 3 vấn đề sau:
Tăng hiệu lực chuyển tải những kiến thức về dinh dưỡng đến với cộng
đồng.

Nâng cao thái độ, hành vi dinh dưỡng khoa học, tạo ra thói quen về
dinh dưỡng an toàn và hợp lý tại cộng đồng, đặc biệt là những đối tượng có nguy
cơ, các vùng khó khăn, phát triển chậm...
Giúp đỡ và định hướng thực hành dinh dưỡng theo quan điểm thực
tiễn, hiệu quả, khoa học nhằm đạt được sự an toàn, hợp lý về dinh dưỡng tại cộng
đồng phục vụ tốt cho chiến lược phát triển thể chất con người Việt Nam trong giai
đoạn mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×