Tải bản đầy đủ

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Chương III SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

Bài 34 SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT


Quan sát hình ảnh và cho biết
cây đậu có sự biến đổi như thế
nào?


I. KHÁI NIỆM:
Sinh trưởng của thực vật là gì?

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về
kích thước(chiều dài,bề mặt,thể tích)của cơ thể
do tăng số lượng và kích thước tế bào.


1

Chồi đỉnh chứa

Mô phân sinh đỉnh

MPS đỉnh

2

Tầng sinh mạch
Tầng sinh bần

3

trở thành

Mô phân sinh

cành 7hoa

bên


Ở cây gỗ, MPS bên

8 non

làm dày thân và rễ

4

Lông hút

Tầng phát sinh

9

10Mắt

(MPS lóng)
11Lóng

Mô phân sinh đỉnh rễ


6

5 Chóp rễ

A- MÔ PHÂN SINH BÊN XUẤT HIỆN Ở ĐỈNH THÂN VÀ ĐỈNH RỄ

B - MÔ PHÂN SINH LÓNG ĐẢM BẢO CHO LÓNG SINH TRƯỞNG DÀI RA


II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP:

1. Mô phân sinh:

Mô phân sinh là gì?

Mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa,
duy trì được khả năng nguyên phân trong suốt
đời sống của cây.


Trắc Nghiệm

1. Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm
B. Mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm
C. Mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh nóng có ở thân cây Một lá mầm
D. Mô phân sinh bên và mô phân sinh nóng có ở thân cây Hai lá mầm


Trắc Nghiệm

Câu 2 Cho các bộ phận sau: Đỉnh rễ(1), Thân(2), Chồi nách(3), Chồi đỉnh(4), Hoa(5), Lá(6). Mô phân sinh đỉnh
không có ở ?

A. (1), (2) và (3)
B. (2), (3) và (4)
C. (3), (4) và (5)
D. (2), (5) và (6)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×