Tải bản đầy đủ

Điều kiện để hưởng trợ cấp thôi việc trợ cấp mất việc làm và trợ cấp thất nghiệp

. Điều kiện để hưởng trợ cấp thôi việc trợ cấp mất việc làm và trợ cấp thất nghiệp.
Trợ cấp thôi việc: Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong
doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ một năm trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi
việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.
Khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 85 của Bộ luật này,
người lao động không được trợ cấp thôi việc. (điều 42 BLLĐ)
Trợ cấp mất việc làm: Trong trường hợp do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ mà người lao động đã làm việc
thường xuyên trong doanh nghiệp từ một năm trở lên bị mất việc làm, thì người sử dụng lao động có
trách nhiệm đào tạo lại họ để tiếp tục sử dụng vào những chỗ làm việc mới; nếu không thể giải quyết
được việc làm mới, phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm, cứ mỗi năm làm
việc trả một tháng lương, nhưng thấp nhất cũng bằng hai tháng lương.(điều 17 BLLĐ)
Trợ cấp thất nghiệp: Điều 81 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp nêu rõ: Người
thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện:
* Đã đóng BH thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;
* Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức BHXH;
* Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.
Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm: do doanh nghiệp chi trả.
Trợ cấp thất nghiệp: do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×