Tải bản đầy đủ

Cơ quan cá nhân nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Cơ quan cá nhân nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân giải quyết tranh chấp lao
động tập thể?
* Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân: Hoà giải viên lao động; Toà án
nhân dân.
* Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm:
- Hoà giải viên lao động;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Toà án nhân dân.
* Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:
- Hoà giải viên lao động;
- Hội đồng trọng tài lao động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×