Tải bản đầy đủ

CÂU GIÁN TIẾP VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP THỰC HÀNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……………….
TRƯỜNG THPT ………………….

---------------------

CHUYÊN ĐỀ: CÂU GIÁN TIẾP VÀ CÁC DẠNG
BÀI TẬP THỰC HÀNH

Người thực hiện : .........................
Giáo viên : TIẾNG ANH
Đơn vị: THPT ………………..
Đối tượng học sinh: 12
Số tiết bồi dưỡng: 9

......................

1


LỜI MỞ ĐẦU


Trong chương trình Tiếng Anh THPT hiện nay, câu trực tiếp gián tiếp là một
ngữ pháp hết sức quan trọng. Câu trực tiếp gián tiếp xuất hiện rất nhiều trong
các kì thi THPT QG, vì vậy việc nắm vững lý thuyết sẽ giúp học sinh nâng được
điểm thi.
Muốn làm tốt được các bài tập trắc nghiệm về câu trực tiếp gián tiếp thì học
sinh cần phải nắm được các vấn đề cơ bản liên quan đến đại từ, thì của động từ,
các dạng câu trực tiếp gián tiếp và cách chuyển, chuyển từ hình thức làm các bài
tập tự luận sang bài tập trắc nghiệm và ngược lại . Từ thực tế đó, tôi đã mạnh
dạn đưa nội dung “Câu gián tiếp và các dạng bài tập thực hành” vào giảng
dạy và bồi dưỡng cho đối tượng học sinh lớp 12 với thời lượng là 9 tiết. Sau khi
học sinh đã nắm vững kiên thức cơ bản và nâng cao,có thể vận dụng để giải các
dạng bài tập, các em sẽ thường xuyên được củng cố và ôn lại nội dung này trong
các tiết làm đề luyện thi THPT quốc gia.
Ở chuyên đề này, tôi tập trung vào một số vấn đề lý thuyết và bài tập của
câu trực tiếp gián tiếp như những thay đổi khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián
tiếp, các dạng câu trực tiếp gián tiếp, một số dạng đặc biệt của câu trực tiếp gián
tiếp trong Tiếng anh… và một số dạng bài tập viết, bài tập trắc nghiệm tương
ứng để củng cố cho phần kiến thức ở trên , nhằm giúp học sinh hiểu và nắm
được những kiến thức cơ bản và nâng cao của câu trực tiếp gián tiếp để các em
có thể làm tốt các dạng bài tập trắc nghiệm về câu trực tiếp gián tiếp trong Tiếng
Anh.
Trên thực tế, học sinh đã đựơc làm quen với hiện tượng ngữ pháp này ngay
từ bậc học THCS. Ở bậc THPT, trong chương trình học chính khóa, học sinh
được củng cố những kiến thức đã học ở lớp dưới và tiếp nhận thêm những kiến
thức ở mức độ sâu hơn. Tuy nhiên, để có thể đạt được kết quả cao trong kỳ thi
THPTGQ thì ngoài việc củng cố lại kiến thức cơ bản trong SGK, giáo viên còn
phải bổ trợ thêm kiến thức nâng cao từ các nguồn tài liệu tham khảo cho học
sinh. Đồng thời người dạy phải soạn, sưu tầm các dạng bài tập khác nhau để
học sinh có thể áp dụng kiến thức đã học vào để giải các bài tập đó và học sinh
sẽ tự tin khi bước vào các kì thi một cách tốt nhất.

2


NỘI DUNG
A. Lý thuyết
I. Định nghĩa về câu trực tiếp, gián tiếp
II. Những thay đổi khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp
III. Các dạng câu gián tiếp
B. Bài tập


C. Đáp án
D. Bài tập tự giải

3


A. LÝ THUYẾT:
I. Định nhĩa về câu trực tiếp gián tiếp:
Có hai cách để thuật lại những gì mà người nào đó đã nói: trực tiếp và gián tiếp.
- Câu trực tiếp là câu lặp lại chính xác lời của người nói
Ex: Bill said “ I don’t like this party”
Lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có dấu phảy
hoặc dấu hai chấm
Đơi khi mệnh đề chính cũng được dặt sau lời nói trực tiếp.
Ex: “ I do not like this party” Bill said
- Lời nói gián tiếp là tường thuật lại ý của người nói, đơi khi khơng cần phải dung
đúng từ của người nói.
Ex: Bill said that he didn’t like that party
II. Những thay đổi cần lưu ý khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp
1. Thay đổi về đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu:
Ngôi: theo ngun tắc NHẤT CHỦ, NHÌ TÂN, TAM NGUN
- Đổi ngôi thứ NHẤT phù hợp với CHỦ TỪ
trong mệnh đề chính
- Đổi ngôi thứ HAI phù hợp với TÂN NGỮ trong
mệnh đề chính
- Ngôi thứ BA không đổi
Ex: “ I (ngơi 1) want to meet you (2) and your (2)sister at the meeting”
→ Jack (chủ từ) told me(tân ngữ) he wanted to meet me and my
sister.

Subject

Object

Possessive
Adjective

Possessive Reflective
pronoun
pronoun

I (1)

me

my

mine

Myself

You (2)

you

your

yours

yourself
4


He (3)

him

his

his

Himself

She (3)

her

her

Hers

Herself

It (3)

it

its

It’s

Itself

We (1)

us

our

Our’s

Ourselves

You (2)

you

your

Yours’

yourselves

They (3)

them

their

theirs

Themselves

2. Thay đổi động từ: Lùi 1 thì
Direct Speech(Lời nói trực tiếp)
Present simple

Hiện tại đơn

Reported Speech(lời nói gián tiếp)
Past simple

Present progressive Hiện tại tiếp diễn Past progressive
Past simple

Quá khứ đơn

Past progresive Quá khứ tiếp diễn

Past perfect

Quá khứ đơn
Quá khứ tiếp diễn
Quá khứ hoàn thành

Past perfect progressive
QK hoàn thành tiếp diễn

Present perfect

Hiện tại hoàn thành Past perfect

Quá khứ hoàn thành

Present perfect progressive

Past perfect progressive

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Past perfect

Past perfect

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ hoàn thành

Past perfect progressive

Past perfect progressive

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Công thức lùi thì NHANH
1. am / is / are => was/ were
2. V1/s/es => V2/ed
3. don’t / doesn’t V1=> didn’t V
4. V2/ed => had V3/ed
5. didn’t + V1=> hadn’t + P2
5


6. have / has + V3/ed => had V3/ed
7. will => would,
8. can => could
9. may => might
10. must to => had to
Tường thuật câu hỏi
Am / Is / Are + S => S + was/were
Do / Does + S + V1 => S + V2/ed
Did S V1 => S + Had V3/ed
Have / Has + S + V3/ed => S + had V3/ed
Ex1: Nam said “I am told to be at school before 7 o’clock
=> Nam said (that) he was told to be at school before 7 o’clock
Ex2: He said “ I like beer”
=>He said (that) He liked beer
Ex3: He said “ I have just bought a new book”
=> He said (that) I had just bought a new book
Ex4: He said “I was sitting in the park at 8 o’clock”
=>He said ( that ) he was sitting in the park at 8 o’clock
Ex5: She said “ My money had run out”
=> She said ( that) her money had run out
Ex6: Lan said “I’ll phone you”
=> Lan said ( that) she would phone me
Ex7: He said “ you can sit here”
=> He said ( that) we could sit there
Ex8: Mary said “I may go to Ha noi again”
=> Mary said ( that) she might go to Ha noi again
6


Ex9: He said “I must finish this report
=> He said ( that)he had to finish that report
* Chú ý: Một số trường hợp không đổi thì của động từ trong câu gián tiếp:
- Nếu động từ ở mệnh đề giới thiệu được dùng ở thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp
diễn, hiện tại hoàn thành hoặc tương lai đơn, thì của động từ trong câu gián
tiếp vẫn không thay đổi
Eg: He says/ he is saying/ he has said/ he will say, “ the text is difficult”.
 He says/ is saying/ has said/ will say (that) the text is difficult.
- Khi câu nói trực tiếp thể hiện một chân lý hoặc một hành động lặp lại thường
xuyên, thì của động từ trong câu gián tiếp vẫn không thay đổi
Eg: My teacher said “The sun rises in the East”
 My teacher said (that) the sun rises in the East.
He said, ‘My father always drinks coffee after dinner’
 He said (that) his father always drinks coffee after dinner
- Câu trực tiếp có dạng câu điều kiện loại 2 hoặc loại 3: Giữ nguyên thi
không thay đổi.
Eg: He said; “If I knew her address, I would write to her”
 He said that he would write to her If he knew her address
Eg: She said, “If I had enough money, I would buy a new bicycle.”
 She said (that) if she had enough money, she would buy a new bicycle.
Eg: The teacher said, “If John had studied harder, he wouldn’t have failed his
exam.”
 The teacher said (that) if John had studied harder, he wouldn’t have failed his
exam.
Tuy nhiên nếu lời nói trực tiếp là câu điều hiện loại 1 thì được chuyển sang
loại 2 ở lời nói gián tiếp
Eg: The advertisement said; “If you answer the questions
correctly, you may win one million dollar”
 The advertisement said that I might win one million
dollar If I answered the questions correctly.
7


- Không thay đổi thì của:
Could, would, might, should
Ought, had better, need

trong câu nói gián tiếp

Nhưng must -> had to/ must
Eg: She said; “I could do the homework  She said the she
could do the homework
- Động từ trong câu nói trực tiếp có thời gian xác định:
Eg: He said, “I was born in 1980”

 he said that he was born in 1980.

III. Các dạng câu gián tiếp
1. Câu trần thuật trong lời nói gián tiếp: (Statements in reported speech)
S + said (to + O) + that S + V……
 S + told + O + that S + V….
Eg: ‘We will have a test tomorrow’, My teacher said.
-> My teacher said (that) they would have a test the next
day.
*Note: Có thể sử dụng một số động từ dẫn sau: thought, announced, explained,
complained, believed…
2. Câu hỏi trong lời nói gián tiếp (Questions in reported speech)
a. Yes/ no questions:
- Dùng các động từ giới thiêụ ask, inquire, wonder, and want to know
- Dùng if hoặc whether ngay sau từ giới thiệu
- Đổi trật tự câu hỏi thành câu trần thuật
- Đổi đại từ, tính từ sở hữu, thì của động từ, trạng từ chỉ thời gian và nơi trốn
S + asked / said “ Aux + S + ……….. ? ”=> S + asked + ( O ) + if /
whether + s + v
Eg:

Tuan asked Ba “Are you fond of watching television?”
=> Tuan asked Ba if/whether he was fond of watching television

b. Wh-questions:
8


- Cõu hi wh l loi cõu hi thng c m u bng cỏc t hi: who, what,
when, where, why, how,trong li núi giỏn tip loi cõu hi ny thng c
chuyn nh sau:
- Dựng cỏc ng t gii thiờ ask, inquire, wonder, want to know
- Lp li t hi sau t gii thiu
- i trt t cõu hi thnh cõu trn thut
- i i t, tớnh t s hu, thỡ ca ng t, trng t ch thi gian v ni trn
S + asked / said Wh word + Aux + S + .. ? ->S + asked + (O) +
wh - word + s+v
Eg: He said to me, Why did you go with her father last week?
=> He asked me why I had gone with her father the week
before.
3. Cõu mnh lnh trong li núi giỏn tip (Imperative in reported speech)
Khi đổi câu mệnh lệnh trực tiếp thành câu mệnh lệnh
gián tiếp, cần lu ý:
+ Động từ tờng thuật là: ordered, commanded (ra lệnh),
requested, asked (yêu cầu), told (bảo làm )
+ Tân ngữ trực tiếp chỉ ngời nhận mệnh lệnh đợc nêu lên.
+ Hình thức mệnh lệnh của động từ trong câu mệnh lệnh
trực tiếp đổi thành động từ nguyên thể.
Dng khng nh : He/ she + ordered

+ O + to V

Eg: Please wait for a minute. The man asked me
The man asked me to wait for a minute.
Would you mind opening the door she asked me.
She asked me to open the door.
Dng ph nh : He/ she + ordered + O + not to + V
Eg: Please dont talk loudly. He asked me not to talk loudly.
He said Dont shut the door. He asked me not to shut the door.
4 .Reported speech with to infinitive
9


- Khi lời nói gián tiếp là lời đề nghị, mệnh lệnh, ý định, lời
hứa, lời yêu cầu,...động từ tờng thuật cùng với động từ nguyên
mẫu theo sau thờng dùng để truyền tải nội dung lời nói trên.
- Động từ tờng thuật + tân ngữ + động từ nguyên mẫu
(to-infinitive)
*Động từ tờng thuật: ask, advise, command, invite, order, recommend,
encourage, urge, warn, want, beg, persuade, remind , instruct
Ex: He said, Would you like to go --> He invited me to go out for a drink.
out for a drink?
( invited sb to V . Mi ai ..)
She said to me; How about some --> She invited me some coffee
coffee
I will look after the house for you if -> He offered to look after the house
you like he said.
for me if I liked
( Offered to V ngh ai lm gỡ)
Ex: She said, Can you lend me your --> She asked me to lend her my book.
book? ( asked sb to V yờu cu ai lm
gỡ ? )
Ex: She said to me; Dont --> She reminded me to ring
forget
to
ring
me
up her up the next eveining ( Nhc
tomorrow evening
ai lm gỡ )
Ex: You should study harder, my --> My mother advised me to study
mother said.
harder. ( Khuyờn ai lm gỡ )
- Động từ tờng thuật + động từ nguyên mẫu (toinfinitive)
*Động từ tờng thuật: agree, demand, hope, promise, threaten, offer, refuse,
decide...

Ex: All right, Ill wait for -> He agreed to wait for me
you he said

Eg: No, I wont lend you my -> He refused to lend me his car.
car
10


Eg: ‘I’ll send you a card on -> He promised to send me a
your birthday”
card on my birthday.
* Note:
- Would you/ could you/ will you/ can you + inf
Would you mind + ving
-> S + asked + O + to inf
Do you mind + ving
Eg: “ Could you read the instruction again?”
-> She asked me to read the instruction again
- Would you like / will you -> S + invited + O + to inf
Eg: “ Would you like to go to the cinema with me?”
-> He invited me to go to the cinema with him
- Had better / should/ why don’t you/ if I were you -> S + advised + O + to inf
Eg: “ If I were you I would phone her”
-> She advised me to phone her
5. Reported speech with gerund: (câu gián tiếp với danh động từ)
- Khi lời nói gián tiếp là lời đề nghị, chúc mừng, cảm ơn, xin lỗi ….động từ tường
thuật cùng với danh động từ theo sau nó thường dùng để truyền tải nội dung lời nói
trên.

Động từ tường thuật +
ing.......

V-

 * Động từ tường thuật:deny, admit,
suggest, regret...........

Ex: He said to me; “Let’s go
home”

-> He suggested going home

 Động từ tường thuật + giới từ Động từ tường thuật: : dream of,
object to, insist on, complain about,
+ Ving…
think of, look forward to.....
Ex: “I’ll help you with your physics ---> Peter insisted on helping Susan
exercise,” Peter said to Susan
with her physics exercise.

“I’ll drive you to the station. I ---> Peter insisted on driving
insist,” Peter said to Linda
Linda to the station

“I want to pass the exam with flying

---> John dreamed of passing the
11


colours,” John said

exam with flying colours.

Động từ tường thuật + giới từ + tân * Động từ tường thuật: thank sb for,
ngữ + Ving…
accuse sb of, congratulate sb on,
apologize sb for, warn sb against,
prevent sb from, stop sb from,
compliment sb on....
Ex1: “It was nice of you to help me.
Thank you very much,”

---> Tom thanked me for helping him.

Tom said to you.
Ex2: “I’m sorry I’m late,” Peter said.

--> Peter apologised for being late.

Ex3: John said, “I heard you received --> John congratulated me on receiving
the scholarship Congratulations!”
the scholarship.

Ex4: “Stay here! I can’t let you go out -> Her mother prevented Jane from
tonight,” her mother said to Jane
going out that night

Ex5: “Don’t go out alone at night,” I --> I warned Linda agaisnt going out
said to Linda.
alone at night.

Ex6: “You took some of my money,” --> He accused me of taking some of his
he said.
money.

* Note:
- Khi câu trực tiếp đưa ra có dạng: Why don’t we/ why not/ how about khi
chuyển sang gián tiếp thường sư dụng cấu trúc: S + suggest + (O)+ ving
Eg: “ Why don’t we send her some flowers?” He said
-> He suggested me sending her some flowers
- Let’s / Let’s not -> suggested + ving/ suggested not +ving
Eg: “ Let’s meet outside the cinema” he said
-> He suggested meeting outside the cinema
- Shall we/ It’s a good idea -> suggested + ving
Eg: “ It’s a good idea to send her some flowers” He said
-> He suggested sending her some flowers
12


B. BÀI TẬP THỰC HÀNH
Change these sentences into Reported Speech
1. Exercise 1:
1. Nam said “I am told to be at school before 7 o’clock”.
2. Thu said “All the students will have a meeting next week”.
3. Phong said “My parents are very proud of my good marks”.
4. The teacher said “All the homework must be done carefully”.
5. Her father said to her “You can go to the movie with your friend”.
6. Hoa said “I may visit my parents in the summer”.
7. The teacher said “We can collect old books for the poor students”.
8. She said “He doesn’t buy this book”.
2. Exercise 2:
1. “Do you enjoy reading?” Phong asked Peter
2. “Does she like sports?” Hoa asked Lan
3. “Do your sister and brother go to the same school?” She asked Nam
4. “Are there any oranges in the fridge?” She asked her mom
5. “Will it rain tomorrow morning?” He asked his friend
6. “Did you go to Hue three years ago?” Tam asked Peter
7. “Are Tam and Hoa late for class?” Tuan asked Lan
8. She said to me “Can you speak Chinese?”
3. Exercise 3:
1. “Where does your father work?” The teacher asked me
2. “How many people are there in your family?” She asked Lan
3. Tam’s friend asked him “How long will you stay in England?”
13


4. "Where have you been?" the mother asked her daughter.
5. Lien said to her teacher “What can we do to help him?”
6. “How did you go to the airport?” His friend asked him
7. “How much does this dress cost?” Lan asked Lien
8. Ba asked Tam “How often do you wash your clothes?”
4.Exercise 4
1 Rose said, "I was just leaving the office when I came face to face with a
stranger."
2 Ann asked her brother, "Do you expect to be admitted to the university?"
3 Richard asked Jane, "What are you planning to do tomorrow?"
4 She asked her boy friend "Is it true that your father fought in the last war?"
5 Jane said to me, "Where have you been all this time?"
6 Mary said to her husband, "Did you see my handbag anywhere?"
7 The inspector said to the woman, "What were you doing at 7 o'clock yesterday
evening?"
8 The passenger said to the taxi-driver: "Hurry up!" and he added "I must be at
the station on time."
9 Tom said to himself: "Why I haven't thought of this before?"
10 Father said: "The taxi is coming now. Is everyone ready?"
5. Exercise 5
1 "Don't repeat this mistake again!" the instructor warned the sportsman.
2 "Leave your address with the secretary," the assistant said to me.
3 "Phone to me for an answer tomorrow” the manager said to the client.
4 "Don't be so silly," the father said to the kid.
5 "Give a smile," the photographer said to me.
6 "Please, help me to make a decision," Ann asked her friend.
7 "Don't leave these books on the table, put them back on the shelf," the
librarian said to the student.
14


8 "Be a good girl and sit quietly for five minutes," the nurse said to the child.
9 "Leave your things here," my companion advised me.
10 "Don't discuss this question now," said the chairman to the participants.
6. Exercise 6.
1. “ Why don’t you organize an English competition for our students?” said Ms
=>Lien. Ms Lien suggested....................................................................................
2. “ You won the scholarship. Congratulations!” Mary told me.
=>Mary congratulated ...................................................................................
3. “ You were cheating” said David to Henry.
=> David accused ............................................................................................
4. “ It was kind of you to help me with my homework” Lan said to Hoa.
=> Lan thanked ...............................................................................................
5. “ I’m sorry I’m late, said Mr Thanh.
=> Mr Thanh apologized...................................................................................
7. Exercise 7. Choose the best answer A, B, C or D that best to complete each
of the following sentences.
1. She asked me where I _______ from.
A. come
B. coming
C. to come
D. came
2. I asked Martha _______ to enter law school.
A. are you planning
B. if she is planning
C. was she planning
D. if she was planning
3. Nam wanted to know what time _______.
A. the movie began
B. the movie begins
C. does the movie begin
D. did the movie begin
4. Julia said that she _______ there at noon.
A. is going to be
B. was going to be C. will be
D. can be
5. Paul asked her, “Have you got 20 pounds?”
 Paul asked her _______ 20
pounds.
A. if she got
B. if she had got
C. whether she got
D. whether had she got
6. He told me _______ him up at six o'clock.
A. please pick
B. to pick
C. should pick
D. I can pick
7. He said that Linda and John _______ married _______.
A. were getting / tomorrow
B. are getting / the next day
C. were getting / the next day
D. will getting / the day after
8. They asked me when _______.
15


A. did I arrive
B. will I arrive
C. I had arrived
D. I can
arrive
9. The farmer said, “I didn’t see her.”  The farmer said _______ her.
A. he had seen
B. I hadn’t seen
C. she didn’t see
D. he hadn’t
seen
10. I wondered _______ the right thing.
A. if I am doing
B. was I doing
C. am I doing D. whether I was
doing
11. Charlie _______ that his father was in hospital.
A. told me
B. told to me
C. said me
D. asked me
12. Mr. Brown said, “I watched TV last night.”  Mr. Brown said that he
_______ TV the night before.
A. was watching B. watched
C. had watched
D. has
watched
13. “I'll never make that mistake again”, Robert said.  Robert promised
_______ that mistake again.
A. no making
B. not made
C. never to make D. never made
14. “I'd like you to tell me the truth,” Lara said.  Lana wanted _______ her the
truth. A. I to tell
B. me to tell
C. me telling
D. me tell
15. “You should quit smoking and eat more vegetable”, said the doctor.
 The doctor advised him _______ more vegetable.
A. to quit smoking and eat
B. quit smoking and eat
C. to quit smoking and to eating
D. quitting smoking and eating
16. “Please come and join our party tonight”, said Lana.  Lana invited
us_______.
A. to come and join our party tonight
B. to their party that night
C. to come and join their party that night
D. to our party tonight
17. “Be aware of the dog,” said Tom.  Tom warned us _______.
A. to be aware of the dog
B. being aware of the dog
C. we should be aware of the dog
D. aware of the dog
18. He asked _______ him some money.
A. her to lend
B. her lending
C. she has lent
D. she lends
19. Andrew told me that they _______ fish two_______ days.
A. have not eaten / ago
B. had not eaten / previous
C. did not eat / before
D. would not eat / last
20. John often says he _______ boxing because it _______ a cruel sport.
A. does not like / is
B. did not like / were
C. not liked / had been
D. had not liked / was
21. The host asked Peter _______ tea or coffee.
A. whether he preferred
B. that he preferred
C. did he prefer
D. if he prefers
22. The mother asked her son _______.
A. where he has been
B. where he had been
C. where has he been
D. where had he been
23. “Please don't tell anyone what happened," Ann said to me.
A. Ann said to me please don't tell anyone what happened.
B. Ann told me didn't tell anyone what had happened.
16


C. Ann said me not to tell anyone what happened.
D. Ann told me not to tell anyone what had happened.
24. “Would you like to go to the cinema with me tonight?” he said.
A. He invited me to go to the cinema with him that night.
B. He offered me to go to the cinema with him tonight.
C. He asked me if I'd like to go to the cinema with him tonight.
D. He would like me to go to the cinema with him this night.
25. “Remember to pick me up at 6 o'clock tomorrow afternoon” she said.
A. She told me to remember to pick her up at 6 o'clock tomorrow afternoon.
B. She reminded me to pick her up at 6 o'clock the following afternoon.
C. She reminded me to remember to pick her up at 6 o'clock the next
afternoon.
D. She told me to pick her up at 6 o'clock the next day afternoon.
26. “If I were you, I'd tell him the truth,” she said to me.
A. She said to me that if I were you, I'd tell him the truth.
B. She will tell him the truth if she is me.
C. She suggested to tell him the truth if she were me.
D. She advised me to tell him the truth.
27. “I'm really sorry for being late again,” said Ann.
A. I felt sorry for Ann's being late again.
B. Ann was sorry for my being late again.
C. Ann excused for my being late again.
D. Ann apologized for being late again.
28. “How beautiful the dress you have just bought is!” Peter said to Mary.
A. Peter promised to buy Mary a beautiful dress.
B. Peter said thanks to Mary for her beautiful dress.
C. Peter complimented Mary on her beautiful dress.
D. Peter asked Mary how she had just bought her beautiful dress.
29. “Can I bring a friend to the party?” Nancy wanted to know.
A. Nancy asked me if she could bring a friend to the party.
B. Nancy wanted to ask someone to bring her friend to the party.
C. Nancy knew that bring a friend to the party was good.
D. Nancy wanted to invite her friend out and to the party.
30. She asked me, "How high is the church?"
A. She asked me how high the church was.
B. She asked me how high is the church.
C. She asked me how high the church had been.
D. She asked me how high the church is.
Choose the word or phrase in each of the following sentences that needs
correcting.
31. I asked him how far was it to the station if I went there by taxi.
A
B
C
D
32. They asked me that I could do the shopping for them.
A
B
C
D
33. Her mother ordered her do not go out with him the night before.
A
B
C
D
17


34. She said that the books in the library would be available tomorrow.
A
B
C
D
35. He advised her thinking about that example again because it needed
correcting. A
B
C
D
III. Đáp án
1. Exercise 1:
1. Nam said he was told to be school before 7 o’clock.
2. Thu said all the students would have a meeting the next week.
3. Phong said his parents were very proud of his good marks.
4. The teacher said all homework must be done carefully.
5. Her father said to her that she could go to the movie with her friends.
6. Hoa said she might visit her parents in the summer.
7. The teacher said they could collect old books for the poor students.
8. She said she didn’t buy that book.
2. Exercise 2:
1. Phong asked Peter if he enjoyed reading.
2. Hoa asked Lan whether she liked sports.
3. She asked Nam if his sister and brother went to the same school.
4. She asked her mom whether there were any oranges in the fridge.
5. He asked his friend if it would rain tomorrow morning.
6. Tam asked Peter if he had gone to Hue 3 years ago.
7. Tuan asked Lan whether Tam and Hoa were late for class.
8. She asked me if I could speak Chinese.
3. Exercise 3:
1. The teacher asked me whether my father worked.
2. She asked Lan how many people there were in her family.
3. Tam’s friend asked him how long he would stay in England.
18


4. The mother asked her daughter where she had been.
5. Lien asked her teacher what she could do to help him.
6. His friend asked him how he had been to the airport.
7. Lan asked Lien how much the dress cost.
8. Ba asked Tam how often he washed his clothes.
4. Exercise 4
1. Jose said she was just leaving the office when she came face to face with a
stranger.
2. Ann asked her brother if he expected to be admitted to the university.
3. Rechard asked Jane what she was planning to do the next day.
4. She asked her boy friend if it was true that his father had fought in the last
war.
5. Jane asked me where I had been all that time.
6. Mary asked her husband if he had seen her handbag anywhere.
7. The inspector asked the woman what she had been doing at 7 o’clock the
previous evening.
8. The passenger told the taxi-driver to hurry up and added that he had to be at
the station on time.
9.Tom wondered why he hadn’t thought of that before.
10.Father said that the taxi was coming then and asked if everyone was ready.
5. Exercise 5
1.The instructor warned the sportsman not to repeat that mistake again.
2.The assistant told me to leave the address with the secretary.
3.The manager asked the client to phone to him for an answer the next day/the
following day.
4.The father told the kid not to be so silly.
5.The photographer told me to give a smile.
6.Ann asked/begged her friend to help her make a decision.
19


7.The librarian told the student not to leave those books on the table, but to put
them back on the shelf.
8.The nurse told the child to be a good girl and to sit quietly for five minutes.
9.My companion advised me to leave my things there.
10.The chairman asked the participants not to discuss that question at the
moment.
6. Exercise 6
1. Ms Lien suggested organizing an English competition for their students.
2. Mary congratulated me on winning the scholarship.
3. David accused Henry of cheating.
4. Lan thanked Hoa for helping her with her homework.
5. Mr Thanh apologized for being late
7. Exercise 7
1.D
9.D
17.A
2.D
10.D
18.A
3.A
11.A
19.B
4.B
12.C
20.A
5.B
13.C
21.A
6.B
14.B
22.B
7.C
15.B
23.D
8.C
16.C
24.A

25.B
26.D
27.D
28.C
29.A
30.A
31.B
32.A

33.B
34.D
35.B

D. Bài tập tự giải
1. Exercise 1
1 Helen said, "I think I'll have to find a better job. I can't make both ends meet."
2 He said to her "Why are you so late? I've been waiting for half an hour
already."
3 She said to him: "Don't let them down. I'll be very embarrassed if you go back
on your words."
4 She said to her husband: "You'd better not drink top much. You may lose
control of the car and have a bad accident."
5 The boy said to his mother: "When shall we have lunch? I'm very hungry."
6 He said, "I don't understand why she has refused to join us on the trip."
7 She said to him, "I'm glad you've come. Sit down, please."
8 Mr Brown said to his wife, "I don't feel like going out this evening.”
Let's ask the Browns to come over for a chat."
9 “It's raining too hard to go out. We'd better stay home tonight and watch TV
instead." John said.
20


10 "Could you ring up the station and find out when the train comes in?" said
Tom to me.
2. Exercise 2
1 "Be careful. Don't go too near the edge of the cliff," she said to the boys.
2 "Please, please come to help me with the assignment," my friend said to me.
3 "I wouldn't buy that sort of raincoat if I were you," my friend said to me.
4 "Would you mind moving your bicycle?" said the janitor. "It's in the way."
5 "Could I take out another book, please," I said to the librarian.
6 "Remember to leave the window open when you're using the gas stove," my
mother said to me.
7 "Wear your school badge or they won't let you into the classroom." my teacher
said to me.
8 "Would you like to come over to my house for a slide show?" my
friend said to me.
9 "Show me your driver's license, will you?" the policeman said to the drunken
driver.
10 "Do come again next weekend," the host said to the visitor.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
- Qua cách giảng dạy hệ thống theo chuyên đề như trên , tôi nhận thấy học sinh
đạt kết quả cao hơn , sôi nổi nghiêm túc khi học và làm bài , hiểu bài và ngày
càng tiến bộ,lôi cuốn vào bài một cách hứng thú và ít gặp khó khăn.
- Theo tôi để có những tiết dạy tốt hơn , hiệu quả hơn , đòi hỏi người thầy phải
có năng lực về chuyên môn , đi đúng mục đích của bài giảng .
- Với đề tài này , bản thân tôi muốn trình bày những gì đã đúc kết đựơc qua các
tài liệu kham khảo và vốn kiến thức của cá nhân , tôi nghĩ nó không thể tránh
khỏi những thiếu sót . Bản thân còn phải học hỏi đồng nghiệp và phấn đấu nhiều
trong quá trình dạy học. Mong được sự giúp đỡ chân thành của đồng nghiệp và
góp ý kiến để tôi có những bài dạy hiệu quả hơn .
- Hy vọng với sáng kiến mà tôi đưa ra sẽ là phương pháp khoa học giúp học sinh
THPT học Tiếng Anh đạt hiệu quả cao hơn .
Xin chân thành cảm ơn !

21


22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×