Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp phục vụ cho quản trị quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại việt nam

2356785879


 !!"#$%&'
#('

#)*
(#

./ 1234156 789:


2356785879 !!"#$%&'
#('

#)*
(#

-./012/34.56472892:;<

=>?@A?@CDEFG>HIGJKJLMG

PQ RSTURVW XYZ[


11

3456789
7

11
1 !"#1$

1%&$'(1)*!+,- .$/01213

4(45
1 !$%
6789:;
9<=:>?9 >@


111

3456789


1
 1
!"#


$%&
'1
!
()* 1
+1,-.
/011234* 1
"#+!4546718*9
:121
;1)1

#,<=>?@>@ABCDEFGDH6HIJDK(L/M"#
1NO
1!##
8

1
P
Q4!1R S/R

#61,T
U#U#(L
V

#( 1V

6
#/!4120.1


!W
1,K1"#1X
YZ
,"[.1\420])1
^
_`61,^^aab
"#

c1['1:dS

1
^!#
#
8
e#
14K0::f0]12'gh0!1[6120
14ai6^6j!a.\
K
"#1X
Y8
klmopqmoprmstuvwmxyx

Fz=I{DE
{|


12

345745
89


1


11
 111
12

888!8211Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×