Tải bản đầy đủ

Chuong trinh kiem tra, giam sat chi bo nam 2019

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN
CHI BỘ TRUNG TÂM GDNN-GDTX
HUYỆN TÂY SƠN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tây Sơn, ngày 28 tháng 12 năm 2018

*

Số: 03-CTr/CB
CHƯƠNG TRÌNH
Kiểm tra, giám sát năm 2019

- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020;
- Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ Trung tâm GDNNGDTX huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2017-2020;
Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tây Sơn xây dựng kiểm tra, giám
sát năm 2019 như sau:
1. Kiểm tra đảng viên chấp hành tại Chi bộ
STT


Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Thị Bích Lệ

Bí thư chi bộ

2

Phan Thị Phong

Đảng viên

Nội dung kiểm tra
Về thực hiện Nghị quyết
số 04-NQ/TW về tăng
cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ
gắn với việc thực hiện
chỉ thị số 05-CT/TW.
Về thực hiện trách nhiệm
nêu gương theo quy định.
Về thực hiện những điều
đảng viên không được
làm.
Về thực hiện Nghị quyết
số 04-NQ/TW về tăng
cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, những biểu hiệnTháng
kiểm tra

Tháng 3

Tháng 5


STT

Họ và tên

Chức vụ

Nội dung kiểm tra

Tháng
kiểm tra

“tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ
gắn với việc thực hiện
chỉ thị số 05-CT/TW.
Về thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn do cơ quan
phân công và nhiệm vụ
đảng viên do chi bộ phân
công.
Về thực hiện những điều
đảng viên không được
làm.
Về thực hiện Nghị quyết
số 04-NQ/TW về tăng
cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ
gắn với việc thực hiện
chỉ thị số 05-CT/TW.
Về thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn do cơ quan
phân công và nhiệm vụ
đảng viên do chi bộ phân
công.
Về thực hiện những điều
đảng viên không được
làm.
Về thực hiện Nghị quyết
số 04-NQ/TW về tăng
cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ
gắn với việc thực hiện
chỉ thị số 05-CT/TW.
Về thực hiện nhiệm vụ

Tháng 7

3

Nguyễn Thị Liễu

Đảng viên

4

Lê Đình Vinh

Đảng viên

Tháng 9


STT

Họ và tên

Chức vụ

Nội dung kiểm tra

Tháng
kiểm tra

chuyên môn do cơ quan
phân công và nhiệm vụ
đảng viên do chi bộ phân
công.
Về thực hiện những điều
đảng viên không được
làm.
2. Giám sát đối với đảng viên
2.1 Giám sát thường xuyên
- Chi ủy Giám sát thường xuyên đối với tất cả đảng viên trong chi bộ về việc
thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do cơ
quan phân công và nhiệm vụ đảng viên do chi bộ phân công; về thực hiện Chỉ thị số
10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng
sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ
chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
bộ.
- Phân công các đồng chí trong Chi bộ như sau:
+ Đồng chí Trần Thị Bích Lệ - Bí thư Chi bộ giám sát thường xuyên đối với
đồng chí Đặng Minh Vũ - Đảng viên về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do cơ
quan phân công và nhiệm vụ đảng viên do chi bộ phân công;
+ Đồng chí Nguyễn Huy - Phó Bí thư Chi bộ giám sát thường xuyên đối với
đồng chí Đặng Trọng Thông về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị;
+ Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Chi ủy viên giám sát thường xuyên đối với
đồng chí Lâm Quốc Nhân về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do cơ quan phân
công và nhiệm vụ đảng viên do chi bộ phân công;
+ Đồng chí Bùi Văn Sự - Đảng viên giám sát thường xuyên đối với đồng chí
Nguyễn Thị Ngọc Thúy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số
12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số
vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
2.2 Giám sát chuyên đề (không)
3. Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo đối
với đảng viên


(Có quyết định và kế hoạch kiểm tra riêng khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm
hoặc khi có tố cáo đối với đảng viên thuộc thẩm quyền kiểm tra của chi bộ).
4. Xem xét, xử lý, đề nghị xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm
(Có quyết định và kế hoạch kiểm tra riêng khi đảng viên có vi phạm)
5. Một số công tác khác
- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của tổ chức
đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát.
- Thực hiện báo cáo, thống kê về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định
của tổ chức đảng cấp trên.
Căn cứ nội dung chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ các đồng chí cấp
ủy viên và đảng viên được phân công trong phạm vi trách nhiệm của mình, chuẩn bị
các văn bản, quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát trình cấp ủy Chi bộ xem xét,
ban hành theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc
báo cáo cấp ủy Chi bộ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Đảng uỷ CQCQ;
- UBKT Đảng ủy;
- Đảng viên trong chi bộ;
- Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Trần Thị Bích LệTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×