Tải bản đầy đủ

cam ket tu dưỡng rèn luyện 2019

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN
CHI BỘ TRUNG TÂM GDNN-GDTX
HUYỆN TÂY SƠN
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tây Sơn, ngày 14 tháng 01 năm 2019

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019
Họ và tên: ……

Sinh ngày: ….

Đơn vị công tác: …...
Chức vụ đảng: Đảng viên.
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: viên chức.
Sinh hoạt tại chi bộ: Chi bộ ……..
Sau khi nghiên cứu, học tập Nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết
nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng,

chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày
07/6/2012 của Ban bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất
là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, và các văn bản cụ thể hóa của Tỉnh ủy, của
Đảng ủy Khối, của cấp ủy cơ sở, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Về tư tưởng chính trị
- Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Quán triệt điều lệ và nghị quyết của Đảng.
- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà
nước, chấp hành sự phân công và điều động công tác.
- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành
và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của
Đảng và nhà nước.
- Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí
Minh”.
- Có lối sống lành mạnh, giản dị, gương mẫu trong công tác và cuộc sống.


- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong
gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành
Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
- Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.
* Xây dựng kế hoạch làm theo chuyên đề năm 2019:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời
sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân
dân, đây là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên, nhất là khi toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Bản thân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo chuyên đề 2019 về “Xây
dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, như sau:
* Về nội dung học tập:


Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời
sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân
dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức
dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái
gốc” của dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng
nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp,
không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân
dân.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân là vì con người, do
con người, trước hết là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì
phải chăm lo đời sống của dân. Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu
tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế
hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống
của nhân dân”.
Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự
thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người.
Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi
trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý
dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng
xong”. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải


làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu
kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.
* Về phương hướng phấn đấu học tập và làm theo:
- Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác thực
hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động các tầng lớp nhân dân tham
gia, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "muốn người ta theo mình, phải
làm gương trước".
- Tự giác thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên không được làm”,
Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Quy định số 55QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “một số việc cần làm ngay
để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.
- Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối
của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì
lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân”;
- Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản
dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng
của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú”;
- Về quan hệ với Nhân dân phải: “Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc
với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng
của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại
với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư
trú. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách
dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân”.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới
phương pháp công tác và lề lối làm việc.
- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành
và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của
Đảng và nhà nước.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt
chức trách, nhiệm vụ được giao.
4. Về tổ chức kỷ luật
- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân
công của tổ chức.


- Tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà
nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú.
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị 24-CT/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc “tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh”.
- Thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định
của tổ chức, cơ quan, đơn vị.
5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và
qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2018 (nếu có)
Trong năm 2018 bản thân đã tự phê bình và được tập thể góp ý về các hạn
chế, khuyết điểm như: Công tác phối hợp với giáo viên được phân công trên địa
bàn các xã, thị trấn và các cơ sở sản, xuất kinh doanh trong công tác tuyển sinh
đào tạo nghề, giới thiệu việc làm chưa thực hiện thường xuyên; công tác kiểm tra,
giám sát các lớp đào tạo nghề chưa đảm bảo theo tiến độ; Tham mưu Lãnh đạo
trong việc phân công giáo viên giảng dạy các lớp nghề chưa phù hợp. Trong năm
bản thân sẽ cam kết thực hiện các điều sau để khắc phục những hạn chế, khuyết
điểm:
- Thường xuyên phối hợp với giáo viên được phân công trên địa bàn các
xã, thị trấn và các cơ sở sản, xuất kinh doanh trong công tác tuyển sinh đào tạo
nghề, giới thiệu việc làm.
- Xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát các lớp đào tạo
nghề đảm bảo theo tiến độ.
- Chủ động tham mưu Lãnh đạo trong việc phân công giáo viên giảng dạy
các lớp nghề cho phù hợp.
Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu
dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ,
đảng viên cuối năm.
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

Nguyễn Quang MinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×